Kesäkuussa 2014 Tullissa käynnistettiin asiakaspalvelua koskeva selvitystyö kuudellatoista toimipaikalla, jonka vuoksi asiakaspalvelu lakkautettiin tai sitä rajoitettiin 1.6 2016 ja 1.7.2016 alkaen. Henna Pesari on opinnäytetyössään selvittänyt Tullin työntekijöiden kokemuksia töiden uudelleen organisoinnista oman toimipaikan lakkauttamisen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty, miten työntekijöiden osaaminen on otettu huomioon töitä uudelleen organisoitaessa ja ovatko he saaneet perehdytystä uuteen tehtävään.  Tutkimuksessa on kartoitettu myös ovatko työntekijät päässeet vaikuttamaan töihinsä niiden uudelleen organisointia pohdittaessa.

Opinnäytetyössä on selvitetty ihmisten kokemuksia laadullisen, puolistrukturoidun kyselyn avulla. Tutkimusotteena on ollut case- eli tapaustutkimus, jossa selvitettiin organisaation osan mielipiteitä. Tutkimuksen empiirinen osa eli kysely on toteutettu Zef-käyttöjärjestelmän avulla. Aineisto on analysoitu teemoittain Maslowin tarvehierarkian avulla. Lisäksi tutkimusaineistoa on vertailtu Kaija Mötön lisensiaatin työn” Järki ja tunteet muutosprosessin myllerryksessä”- Liikennehallinnon virastouudistus Case Liikenteenturvallisuusvirasto ja Mika Uitin Pro gradu- tutkielman Onnistunut organisaatiomuutos henkilöstöresurssin näkökulmasta- tapaustutkimus Raja- ja merivartiokoulun toimintojen keskittämisestä, tuloksien kanssa.

Tutkimuksessa on havaittu, että muutos koetaan aina ensisijaisesti negatiivisena. Lisäksi tuloksista voitiin huomata, että muutoksen kokevien työntekijöiden tarvehierarkian on koetuksella. Tämä näkyi vastausten laadussa sekä vähyydessä. Vastaajat kokivat, etteivät he voi vaikuttaa organisaation toimintaan. Tutkimustuloksia vertailtaessa voitiin havaita ongelman olevan sama muissakin julkihallinnon organisaatiomuutoksissa. Työntekijät kokevat joutuneensa muutokseen ilman omaa tahtoaan. On kuitenkin huomattava, että mitä isompi ja byrokraattisempi organisaatio on kyseessä, sen haasteellisempaa työntekijöiden huomioiminen on.

Työ löytyy Theseus.fi –tietokannasta: ” Mitä teen tulevaisuudessa ja voinko vaikuttaa siihen?”- Kokemuksia töiden uudelleen organisoinnista työpisteen lakkauttamisen jälkeen, Liiketalouden koulutusohjelma.

 

Lisätietoja

Henna Pesari, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pin It