Yritysten ja yhteisöjen kieli- ja viestintätaitotarpeet ovat perustana kieltenopiskelulle Saimaan ammattikorkeakoulussa.

Tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittymään luontevasti ja selkeästi kommunikoivaksi sekä Suomessa että kansainvälisessä ympäristössä työskenteleväksi ammattilaiseksi. Kielitaidon lisäksi opiskelija on perehtynyt kulttuurienväliseen viestintään. Tavoitteena on, että opiskelijat ovat motivoituneita elinikäiseen kielten- ja kulttuurien opiskeluun.

Asetuksen 2003/352 mukaisesti ammattikorkeakouluopiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan suomen tai ruotsin kielitaitovaatimuksista, esim. kun opiskelija on suorittanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällöin opiskelija korvaa ne opintojaksot, joista hänet on vapautettu, muilla kielten opintojaksoilla.

Saimaan ammattikorkeakoulun kielten opintojaksot on jaettu kahteen osaan, kaikille yhteisiin opintojaksoihin sekä vapaasti valittaviin opintojaksoihin.

Vieraiden kielten opetuksessa sovelletaan Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja. Kielitaito on jaettu kuuteen tasoon, joista alin on A1 ja korkein C2. Englannin opetus ammattikorkeakoulussa alkaa tasolta B2.1, ruotsin opetus tasolta B1.1.

Kieltenopetuksen järjestää Kielikeskus.

Pin It