Arviointi kohdistetaan koko oppimistapahtumaan eli opetuksen tavoitteiden mukaisiin tietoihin ja taitoihin sekä työelämävalmiuksiin. Arvosana määräytyy opintojaksolla käsiteltyjen asioiden hallitsemista mittaavien harjoitustöiden, tenttien, kokeiden, jatkuvan havainnoinnin tai muiden ennalta ilmoitettujen arviointitapojen perusteella.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opiskelijan osallistumista opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja harjoitteluun sekä tentteihin ja kirjallisten tehtävien tekemiseen tavalla, joka on määrätty opintojaksokuvauksessa tai jonka opettaja on ilmoittanut opintojakson alussa.

Hyväksytyistä opinnoista annetaan arvosana kiitettävä (5), hyvä (4 ja 3) tai tyydyttävä (2 ja 1). Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty/hylätty. Opettajan tulee asianomaisen opiskelijan pyynnöstä perustella suoritusten hylkääminen.

Arvosanan korottaminen

Opiskelija voi kerran yrittää korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa. Opintojakso on suoritettava vuoden kuluessa siitä, kun opintojakson opetus on päättynyt. Opintojakson suoritusvaatimukset ovat voimassa vuoden ajan opintojakson opetuksen päättymisestä.

Opintojen hyväksilukeminen ja vahvistetuista opetussuunnitelmista poikkeaminen

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Opiskelijan on viimeistään opintojakson alkaessa tehtävä asiaa koskeva hakemus koulutuspäällikölle, joka päättää hyväksynnän sisällön ja laajuuden opintopisteinä. Hyväksi luettavuutta arvioitaessa otetaan huomioon opintojen taso, laajuus, sisältö, suoritettujen opintojen ikä ja suoritettavan tutkinnon vaatimukset. Tarvittaessa opiskelijalle annetaan mahdollisuus osoittaa ammattikorkeakoulun vaatimusten mukainen osaaminen.

Jos opiskelija on tyytymätön hyväksiluvun tai näytön arvioinnin perusteella saamaansa opintojakson arvosanaan, hän voi pyytää oikaisua siihen opettajalta. Kirjallinen oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon arvosanasta.

Opiskelija voi poiketa vahvistetuista opetussuunnitelmista edellyttäen, että ammattikorkeakoulun vastaavien opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Päätöksen vahvistetusta opetussuunnitelmasta poikkeamisesta tekee koulutuspäällikkö.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Opetuksesta vastaava vararehtori voi kielikeskuksen johtajan esityksestä vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimuksista erityisestä syystä tai mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Opiskelijan on suoritettava vapautusta vastaava opintopistemäärä muita sovittuja opintoja.

Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu

Opettajan tekemään kirjalliseen vastineeseen tai koulutuspäällikön päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta. Oikaisuvaatimus on esitettävä 14 päivän kuluttua siitä, kun opiskelija on saanut tiedon oikaisupyyntöä koskevasta opettajan vastineesta tai koulutuspäällikön päätöksestä.

Tutkintolautakunta

Ammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Opiskelija, joka on tyytymätön opettajan tai koulutuspäällikön päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

Tutkintolautakunnan kokoonpano

Varsinaiset jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet
Sinikka Laine, lehtori   Tuula Iivarinen, lehtori
Heikki Sintonen, yliopettaja, pj.   Ilkka Lehtola, lehtori
Jukka Nisonen, koulutuspäällikkö   Outi Peippo, lehtori
Tuomas Eronen, opiskelija   Ksenia Samarina, opiskelija
Juho Mätinki, opiskelija   Julia Levina, opiskelija

Tutkintolautakunnan sihteerinä valinta-asioissa toimii palvelupäällikkö ja opintosuoritusten arvionnin oikaisupyynnöissä opiskelijapalveluiden päällikkö.

Pin It