Opiskeluoikeus on läsnäolevilla opiskelijoilla. Vain läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus osallistua ammattikorkeakoulun opetukseen ja kuulusteluihin ja saada suoritusmerkintöjä opintorekisteriin.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi jokaisen lukuvuoden alussa. Opiskelija voi perustellusta syystä muuttaa läsnä- ja poissaoloilmoitustaan lukuvuoden aikana. Ilmoittautumista voi muuttaa vain lukukausien alussa.

Jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijoiden web-liittymän, WinhaWillen kautta. Ilmoittautumisaika on 1.5. – 11.9. Aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat samalla kun he ottavat opiskelupaikan vastaan. Poissaoloilmoittautuminen on tehtävä lisäksi erillisellä lomakkeella, jonka saa yksikön opintotoimistosta. Opiskelija voi kevätlukukauden alussa halutessaan muuttaa lukuvuoden alussa tekemäänsä läsnäoloilmoittautumista 11.1. mennessä. Sellaisen opiskelijan, joka on aikaisemmin ilmoittautunut ainoastaan poissaolevaksi, on tehtävä lukuvuodelle ilmoittautuminen 1.8. mennessä.

Mikäli opiskelija laiminlyö ilmoittautumisvelvollisuutensa, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa anomuksesta aikaisintaan seuraavan lukukauden alusta lukien. Opintoja opiskelija voi suorittaa vasta opiskeluoikeuden saatuaan.

Poissaolevat opiskelijat

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan Saimaan ammattikorkeakoulussa; ei voi osallistua opetukseen, ei olla ohjatussa harjoittelussa eikä saa opinnäytetyön ohjausta. Rekisteriin ei kirjata suorituksia poissaolon aikana (avoimen amk:n opinnot ovat mahdollisia, opintojen kirjaus korvaavuutena tai hyväksilukuna tutkintoon vasta läsnäoloilmoittaumisen jälkeen). Avoimen amk:n opinnoista peritään ulkopuolisen opiskelijan maksu.

Poissaolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla ei ole oikeutta opintotukeen. Opiskelijan tulee perua opintotukensa viimeistään edellisen kuukauden 15. päivänä ennen ensimäistä poissaolokuukautta välttyäkseen takaisinperinnältä.

Poissaolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan opiskeluoikeus ei kulu poissaolon aikana. Lukuvuoden ajaksi poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi palata jatkamaan opintoja kesken lukuvuoden lukukausien vaihtuessa ilmoittautumalla läsnäolevaksi.

Poissaolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla ei ole oikeutta opiskelijaetuihin.

Poissaolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan tulee ottaa huomioon, että opintojen jatkumisessa saattaa tulla ongelmia (kaikkia opintojaksoja ei enää järjestetä, koulutus voi loppua kokonaan tai toteutetaan vasta vuosien kuluttua).

Sellaisen opiskelijan, joka on aikaisemmin ilmoittautunut ainoastaan poissaolevaksi, on tehtävä lukuvuodelle ilmoittautuminen 1.8. mennessä.

1.8.2015 aloittaneet opiskelijat: Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Opintojen aikana muusta syystä poissaolevaksi voi ilmoittautua yhteensä korkeintaan kahdeksi lukukaudeksi.

Ennen 1.8.2015 aloittaneet opiskelijat: Opiskelijalla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan kahden lukuvuoden ajaksi, mutta kerralla vain yhdeksi lukuvuodeksi.

Opiskeluoikeusaika

Säännönmukainen kokopäiväopiskelijan opiskeluaika on 210 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 3,5 vuotta ja 240 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa neljä vuotta. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa opiskeluaika on 1,5 vuotta ja 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa yksi vuosi. Opintojen enimmäisaika on säännönmukainen opiskeluaika lisättynä yhdellä vuodella.

Mikäli tutkintoa ei ole suoritettu säännönmukaisessa opiskeluajassa, opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan yhden vuoden ajan. Tälle vuodelle opiskelija tekee kaikkia puuttuvia suorituksiaan koskevan opiskelusuunnitelman aikatauluineen. Opiskelusuunnitelman hyväksyy koulutuspäällikkö. Suunnitelma on laadittava ja hyväksytettävä viimeistään ensimmäisen säännönmukaisen opintoajan ylittävän lukuvuoden alkaessa läsnäoloilmoittautumisen yhteydessä, syyslukukaudella 11.9. mennessä ja kevätlukukaudella 11.1. mennessä.

Opiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään opintojen enimmäisajan kuluessa, ellei opetuksesta vastaava vararehtori erityisestä syystä myönnä opiskelijalle lisäaikaa. Lisäaikaa on anottava opintojen enimmäisajan kuluessa.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi.

Jos opiskeluoikeudelle ei myönnetä lisäaikaa tai opiskelija ei valmistu myönnettynä lisäaikana ja hän kuitenkin haluaa saattaa opintonsa päätökseen Saimaan ammattikorkeakoulussa, hänen on hakeuduttava uudelleen opiskelijaksi.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta uudelleen opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa aikaisintaan seuraavan lukukauden alusta lukien. Opintoja opiskelija voi suorittaa vasta opiskeluoikeuden saatuaan.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei opetuksesta vastaava vararehtori erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallista oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Jos opiskelija haluaa erota Saimaan ammattikorkeakoulusta, hänen on tehtävä kirjallinen eroamisilmoitus ao. lomakkeella ja toimitettava se yksikön opintotoimistoon. Erotessaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa.

Opiskeluoikeuden palauttaminen ja uudelleen opiskelijaksi ottaminen

Jos opinto-oikeutensa menettänyt opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta uudelleen opinto-oikeutta. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta lukien.

Opiskelija, joka on eronnut tai muutoin menettänyt opiskeluoikeutensa, voidaan ottaa koulutukseen, jos Saimaan ammattikorkeakoululla on edelleen kyseisen koulutuksen järjestämisoikeus. Tarvittaessa opiskelijan on suoritettava puuttuvien opintojen lisäksi täydentäviä ja osaamista päivittäviä opintoja.

Päätöksen opiskeluoikeuden palauttamista ja opiskeluoikeuden pituudesta tekee koulutuspäällikkö. Opiskeluoikeuden palauttamispäätöksestä peritään asetuksen mukainen hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa.

Opiskelijalla on oikeus hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden palauttamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

 

Pin It