Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta sekä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuesta. Tietoja opintotuesta saa osoitteesta http://www.kela.fi/opiskelijat
Opintolainan valtiontakaus myönnetään opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle ilman erillistä hakemusta. Pankki tarkistaa takaustiedot Kelalta jokaisen lainaerän noston yhteydessä.

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin ei voi saada opintotukea.

Opintotukea haetaan Kelan Internet-sivujen asiointipalvelussa www.kela.fi. Lähes kaikki Kela-asiat voidaan hoitaa verkossa.

Opintotuen myöntämisen perusteina ovat päätoiminen opiskelu, opintojen riittävä edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintojaan aloittavalle perusteeksi riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Opiskelijan tulee itse ilmoittaa opiskelun päätoimisuudesta, asumis- ja tulotiedoissa tai vastaavissa tapahtuneista muutoksista Kelalle niin, ettei tukea makseta niille kuukausille, joille sitä ei kuulu tai milloin sitä ei ole järkevää ottaa. Tukikuukausi katsotaan käytetyksi, kun tuki on maksettu.

Jos sairastut opintojesi aikana, etkä pysty opiskelemaan, löydät lisätietoa täältä https://www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut

KELAN TIEDOTTEITA:

Tietoisku ulkomaille lähteville opiskelijoille ja ulkomailta Suomeen saapuville opiskelijoille

Kelan KV-kevätpäivät tarjoavat tietoiskun Suomeen saapuville ja Suomesta lähteville opiskelijoille. Tilaisuutta voi seurata verkkolähetyksenä 8.5. klo 13-14.30.
infolehtinen

 

Verkkolähetyksen linkki julkaistaan tällä (https://www.kela.fi/kv-kevatpaivat-7.-8.5.2019) sivulla noin viikkoa ennen tilaisuutta. Tietoisku on katsottavissa Kelan Youtube-kanavalla myöhemmin.

Kela järjestää KV-kevätpäivät yhteistyössä Eläketurvakeskuksen, Verohallinnon, Maahanmuuttoviraston, Väestörekisterikeskuksen ja Helsingin kaupungin kanssa.

Lisätietoa:

www.kela.fi/kv-kevatpaivat-7.-8.5.2019

 

Kelan opastusvideoita YouTubessa

Opintoetuuksien perusteet korkeakouluopinnoissa

https://youtu.be/VshX9Ii4o4M

Opintotuen tukiajat korkeakouluopinnoissa

https://youtu.be/sP9Mwbh5akw

Opintotuki ulkomailla suoritettavan opiskelujakson aikana

https://youtu.be/91-GTOJ-aDY

Opintotuki ja korkeakouluopintojen riittävä edistyminen

https://youtu.be/9kjnJHg6BoY

 

12.10.2018 Ulkomailla opiskelevan todistukset Kelaan

Ulkomailla opiskeleva, muista lähettää todistukset


Ulkomailla opiskelevan täytyy toimittaa Kelaan oppilaitoksen antama läsnäolotodistus ja
todistus edellisen vuoden opintosuorituksista.
Todistukset puuttuvat vielä noin 3 000 opiskelijalta. Jos Kela ei ole saanut todistuksia, opintotukea
ei makseta marraskuusta alkaen.


Skannaa todistukset tai ota niistä hyvälaatuinen valokuva. Kirjaudu sen jälkeen Kelan
asiointipalveluun ja valitse Viestit. Voit lähettää todistukset viestin liitteenä. Kun lähetät viestiä tai
liitettä, valitse viestin aiheeksi Opiskelijan tuet ja Opintotuki.

 

5.9.2018 Uusi opiskelija, laita palkkakuitit talteen

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotukeen. Tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko alkuvuoden ansioista. Niitä saattaa tarvita helmikuussa 2020, jolloin Kela tekee vuonna 2018 opintotukea saaneiden tulovalvonnan.

Tulovalvonnassa opintotuen saajan koko vuoden tuloja verrataan koko vuoden vuositulorajaan. Tuloraja riippuu siitä, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija nostaa opintotukea.

Uusi opiskelija, joka aloittaa opintonsa syyskuussa ja nostaa opintotukea tänä vuonna 4 kuukaudelta, voi ansaita tänä vuonna 18 588 euroa ilman, että tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Jos vuosituloraja ylittyy, opiskelija voi selvittää Kelalle, että tulot on saatu ennen opintoja. Vaikka tuloraja ylittyy, opiskelija voi nostaa 4 kuukauden tuen, jos hänen bruttotulonsa syyskuun alusta joulukuun loppuun ovat enintään 2 668 euroa.

Tuloraja nousee, jos uusi opiskelija ei käytä kaikkia syksyn opintotukikuukausia. Kelan verkkosivuilla on laskuri, jolla voi arvioida tulovalvonnan lopputulosta.

 

Tulojen maksuajankohta ratkaisee

Opintotuen tulovalvonnassa otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot ilman opintotukea. Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle maksuajankohdan perusteella. Jos esimerkiksi lomaraha maksetaan syyskuussa, se on opiskeluajan tuloa, vaikka työt olisi tehty ennen opintoja.

Tulovalvonnassa opiskeluajan lasketaan alkavan siitä kuukaudesta, josta alkaen opintotuki voidaan kyseisiin opintoihin myöntää. Jos opinnot alkavat esimerkiksi 1.9. mutta opiskelija nostaa opintotukea vasta marraskuusta alkaen, tulovalvonnassa huomioitava opiskeluaika alkaa silti syyskuusta.

Opintotuen saajan kannattaa tarkistaa tulonsa ja tukikuukautensa viimeistään keväällä, kun kaikki edellisen vuoden tulot ovat tiedossa. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, voit palauttaa liiat opintotuet toukokuun 2019 loppuun mennessä. Kun toimit näin, vältät sen, että liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla.

Uuden opiskelijan kannattaa laittaa talteen todistukset tuloista, jotka hän on saanut ennen opintojen aloituskuukautta. Niistä tulee käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja määrä. Helmikuussa 2020 Kela lähettää takaisinmaksuehdotukset niille opintotuen saajille, joiden vuositulot ylittävät vuositulorajan. Sen jälkeen opiskelijan on selvitettävä Kelalle, minkä osan tuloista hän on saanut opiskeluaikana ja minkä muulloin.

Opintotuessa ja asumistuessa on erilaiset tulorajat

 

Manner-Suomessa vuokralla tai omistusasunnossa asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opintotukea ja asumistukea on haettava erikseen. Niissä on erilaiset tulorajat ja tarkistussäännöt. Opintotuen takautuva tulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. Kun Kela laskee asumistuen määrän, jokaisen henkilön tulot arvioidaan joko keskiarvotulona tai jatkuvana tulona.

Jos henkilön tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan.

Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Tällöin otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yleisessä asumistuessa tulojen muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Ilmoita Kelaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk.

Esimerkki uuden opiskelijan tulovalvonnasta

Matti Meikäläinen asuu yksin vuokralla. Hän tekee töitä tammikuusta elokuuhun ja ansaitsee 3 000 e/kk (yhteensä 24 000 e). Syyskuun alussa hän aloittaa opinnot korkeakoulussa ja nostaa syyskuusta joulukuuhun opintotukea (4 kk). Matti selviää ilman opintotuen takaisinperintää, kun hän pitää huolen siitä, että saa syys-joulukuussa opintotuen ohessa lisätuloja enintään 2 668 euroa.

 

Jos Matti hakee yleistä asumistukea syyskuun alusta, saa syys-joulukuussa palkkaa kuukausittain enintään noin 665 euroa ja lisäksi nostaa joka kuukausi 250 euroa opintorahaa, hänen tulonsa eivät pienennä asumistukea eivätkä opintotukea.

 

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa:     

Tulojen vaikutus opintotukeen www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot

Tulojen vaikutus asumisen tukiin https://www.kela.fi/asumisen-tuet-tulojen-vaikutus


Kysy verkossa: https://kysykelasta.kela.fi/ 

Puhelimessa: Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 9–16

                      Kelan Asumisen tuet -palvelunumero, puh. 020 692 200, ma–pe klo 9–16

Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki

Elämässä.fin tärppi tulojen vaikutuksesta opiskelijan etuuksiin  https://elamassa.fi/opiskelu/tulot-vaikuttavat-opintorahaan-ja-yleiseen-asumistukeen/

 

15.8.2018 Opintojen riittävä edistyminen

Korkeakouluopiskelija, suorititko tarpeeksi opintopisteitä?

Korkeakouluopiskelijan on syytä tarkistaa viime lukuvuonna suoritettujen opintopisteiden määrä. Opintotukea voi palauttaa elokuun loppuun asti.

Korkeakouluopiskelijan pitää suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa.

Jos korkeakouluopiskelija on nostanut opintotukea 9 kuukaudelta, opintopisteitä pitää olla vähintään 45. Jos opintosuorituksia on sitä vähemmän, opiskelija voi välttää pulmat palauttamalla alkuvuoden tukea elokuun loppuun mennessä. Palautuksen voi tehdä asiointipalvelussa

Opintotuen palauttaminen ei kuitenkaan auta, jos opiskelija on viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden tukea ei voi enää palauttaa. Opintotukea ei siis tulisi nostaa ollenkaan, jos lukuvuoden suoritusmäärä jää alle 20 opintopisteen. Vähintään 20 opintopisteen suoritusvaatimus ei koske opintonsa keväällä aloittaneiden ensimmäistä lukuvuotta, mutta heidänkin on pitänyt suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Kela seuraa opintojen edistymistä

 

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuussa selvityspyyntö. Edistymisen seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.) ja koko opiskeluaikaa. Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota.

Jos opintojen hidastumisen syynä on ollut sairaus tai muu erityinen syy, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Seurannassa harkitaan myös opintotuen takaisinperintää silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt alle 1 opintopiste tukikuukautta kohden.

Lukuvuonna 2016–2017 opintotukea maksettiin 165 500 korkeakouluopiskelijalle. Syksyllä 2017 tehdyssä edistymisen seurannassa heistä 12 700 sai Kelasta selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Lue lisää:

Tutustu opinnoissa edistymisen sääntöihin verkossa

Lisätietoja asiakkaille:

Kysy verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta

Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 9-16

6.8.2018 Ulkomailla opiskelevan opintotuki

Opintotukea ulkomailla opiskeluun

Voit saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin. Ulkomailla opiskelevan opintoraha on yhtä suuri kuin Suomessa opiskelevan, mutta opintolainan määrä on suurempi. Ulkomailla opiskeleva voi edelleen saada opintotuen asumislisää.

Kela voi myöntää opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin, jos ne ovat tasoltaan ja sisällöltään samoja kuin Suomessa opintotukeen oikeuttavat opinnot. Opintotukea voivat saada ainoastaan Suomen, EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä. Edellytyksenä on, että sinulla on ollut vakinainen kotikunta Suomessa vähintään 2 vuoden ajan opintojen aloittamista edeltävän 5 vuoden aikana tai että sinulla on muuten kiinteä yhteys Suomeen. Jos et ole Suomen kansalainen, tuen myöntämisessä on lisäehtoja.

Ulkomailla opiskelu vaikuttaa opintotuen määrään

Ulkomailla opiskelevan opintoraha on yhtä suuri kuin Suomessa opiskelevan (250,28 e/kk). Ulkomailla opiskelevan asumislisä on yleensä 210 e/kk ja opintolainan valtiontakaus 800 e/kk. Asumislisä voidaan myöntää ulkomailla opiskelevalle, jos hän asuu ulkomailla vuokralla ja hänellä on asumismenoja.

Voit hakea opintotukea Kelan asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella OT3. Hakemukseen on liitettävä oppilaitokseen hyväksymisestä todistus, josta käy ilmi suoritettava tutkinto, opintojen päätoimisuus ja opiskeluaika. Sinun on myös tarvittaessa todistettava, että oppilaitos on julkisesti valvottu.

Toimita läsnäolotodistus Kelaan joka lukuvuosi

Kun olet aloittanut opintosi ulkomailla, sinun on toimitettava Kelaan oppilaitoksen antama läsnäolotodistus. Vaikka opintotuki myönnetään koko opiskeluajalle, Kelaan pitää toimittaa joka lukuvuosi uusi läsnäolotodistus ja todistus edellisen lukuvuoden opintosuorituksista.

Jos tarvitset todistuksen opintotuen määrästä esimerkiksi oleskelulupaa varten, voit pyytää todistuksen Kelasta.

Ulkomailla opiskelun suosio kovassa kasvussa

Ulkomailla kokonaan suoritettavien opintojen suosio on kasvanut. Lukuvuonna 2016–2017 kokonaan ulkomaille suoritettaviin opintoihin sai tukea 9 148 opiskelijaa. Viisi vuotta sitten heitä oli 5 457 ja kymmenen vuotta sitten 4 470.

Suomalaisia opiskelijoita on eniten Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Virossa. Suosituimmat koulutusalat ovat taloustieteet, humanistiset tieteet sekä lääke- ja hoitotieteet.

Lisätietoja asiakkaille:

Opintotuki ulkomaille: www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille
Kysy opintotuesta verkossa
Opintotuki Facebookissa
Asiointi ulkomailla koko tutkinnon opiskeleville

Kelan KV-infotilaisuus opiskelijoille ja oppilaitosten työntekijöille 27.4.2017 katsottavissa verkossa: www.kela.fi/kvopiskeluinfo

Pin It