Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja.

Opiskelijan on viimeistään opintojakson alkaessa tehtävä asiaa koskeva hakemus koulutuspäällikölle, joka päättää hyväksynnän sisällön ja laajuuden opintopisteinä. Hyväksi luettavuutta arvioitaessa otetaan huomioon opintojen taso, laajuus, sisältö, suoritettujen opintojen ikä ja suoritettavan tutkinnon vaatimukset. Tarvittaessa opiskelijalle annetaan mahdollisuus osoittaa ammattikorkeakoulun vaatimusten mukainen osaaminen.

Jos opiskelija on tyytymätön hyväksiluvun tai näytön arvioinnin perusteella saamaansa opintojakson arvosanaan, hän voi pyytää oikaisua siihen opettajalta. Kirjallinen oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon arvosanasta.

Opiskelija voi poiketa vahvistetuista opetussuunnitelmista edellyttäen, että ammattikorkeakoulun vastaavien opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Päätöksen vahvistetusta opetussuunnitelmasta poikkeamisesta tekee koulutuspäällikkö.

AHOT - sähköisen asioinnin ohje

Pin It