Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi jokaisen lukuvuoden alussa. Opiskelija voi perustellusta syystä muuttaa läsnä- ja poissaoloilmoitustaan lukuvuoden aikana. Ilmoittautumista voi muuttaa vain lukukausien alussa.

Aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat samalla kun he ottavat opiskelupaikan vastaan. Poissaoloilmoittautuminen on tehtävä lisäksi erillisellä lomakkeella, jonka saa yksikön opintotoimistosta.

Mikäli opiskelija laiminlyö ilmoittautumisvelvollisuutensa, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa anomuksesta aikaisintaan seuraavan lukukauden alusta lukien. Opintoja opiskelija voi suorittaa vasta opiskeluoikeuden saatuaan.

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma HOPS

Opiskelija laatii opintojensa alkuvaiheessa SoleOPSissa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS).

HOPS on ensisijaisesti opintojen suunnittelun ja seurannan apuväline. HOPS voi sisältää opiskelijan omia tavoitteita opinnoilleen, suunnitelmia vapaasti valittavista tai kansainvälisestä opinnoista, harjoittelusta ja tavoiteammattialasta sekä tavoiteaikataulun opinnoille. HOPS täsmentyy opintojen edetessä. Koulutusalat antavat omat ohjeensa HOPS:n laadinnasta, mahdollisesta hyväksynnästä ja seurannasta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opintojaksoille ilmoittaudutaan WinhaWillen kautta. WinhaWillestä opiskelija voi seurata myös opintosuoritusrekisteriin tallennettuja opintojaksojen suoritustietoja.

WinhaWille-ohjeet

Pin It