Tänä keväänä valmistuvat tekniikan opiskelijat Olli Weman ja Pauli Ahonen saivat stipendit opintomenestyksen ja opinnäytetyönsä ansiosta. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille stipendejä jakavat muun muassa yritykset ja yhteisöt. Moni yritykselle opinnäytetyönsä tehnyt opiskelija työllistyy yritykseen suoraan valmistuttuaan.

Olli Wemanin opinnäytetyö Vibration Control in Urban Drill and Blast Tunneling on Sandvik Constructionin tilaama. Työ mennee osaksi International Tunneling and Underground Space Association laajempaa tutkimusta aiheesta. 

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen opiskeluun Saimaan ammattikorkeakoulussa. Koulussa on mukava ilmapiiri ja opetus on enimmäkseen hyvää.  Olen ollut kalliorakennus-alalla 16-vuotiaasta lähtien. Kuulin, että Saimaan amk on lähes tulkoon ainoa amk, jossa ainetta kunnolla opetetaan, ja jossa kalliorakentamisen opetus on vahvalla pohjalla. Idea opinnäytetyöhöni tuli Sandvikin kahdelta johtajalta, Juha Kukkoselta ja Timo Laitiselta. Valmistun toukokuussa ja menen suoraan töihin,” Weman kertoo.

Työn tarkoituksena oli kerätä Suomen, Norjan, Ruotsin ja Islannin tärinään liittyviä standardeja kokoelmaksi sekä esitellä poraus-räjäytys -menetelmää. Työssä kerättiin tietoa kirjallisuudesta ja kunkin maan standardikokoelmista. Työn muissa osissa on selostettu poraa-räjäytä -menetelmän ja tärinään liittyviä kaavoja ja mittaustapoja. Sandvik myös halusi loppuun muutamia esimerkkiprojekteja, joissa poraa-räjäytä -menetelmällä on etuja kilpaileviin menetelmiin nähden.

Työn tuloksena yllä mainittujen maiden standardit saatiin referoitua. Lisäksi työssä vertailtiin esimerkkitapauksia, joihin sovellettiin kunkin maan omaa standardia. Mielenkiintoista oli, miten standardit erosivat toisistaan, ja mikä standardi antoi eniten pelivaraa poraus-räjäytys -menetelmää ajatellen.

Pauli Ahonen tutki opinnäytetyössään laserkeilausta ja pistepilven jälkikäsittelyä. Opinnäytetyön tilaaja oli Geocom Oy.

Sain työpaikan Pöyryltä tavallaan opinnäytetyön kautta, oikeastaan yhden ainoan kurssivalinnan ansiosta. Valinnainen kurssi liittyi tietomallintamiseen. Pöyryltä oli soitettu koululle ja he olivat tiedustelleet olisiko koululla joku opintojensa loppupuolella oleva infra-alan opiskelija, jolle tietomallintaminen olisi tuttua. Kurssin opettaja antoi minun yhteystietoni ja näin päädyin nykyiseen työhöni. Minut niin sanotusti "headhuntattiin" ja olen siihen erittäin tyytyväinen. Opiskelu Saimaan amk:ssa oli yleisesti hyvä kokemus. Opettajien kanssa kanssakäyminen toimii ja yhteistyö LUT:in kanssa on plussaa”, Ahonen kertoo.

Ahosen opinnäytetyössä pyrittiin selventämään maalaserkeilausmittauksen työvaiheet ja esittämään pistepilven käyttömahdollisuuksia. Työn perimmäisenä tavoitteena oli auttaa Insinööritoimisto Geocom Oy:tä pistepilven käsittelyyn tarkoitetun ohjelman hankinnassa. Tarkoituksena oli löytää eroja vertailua varten valittujen ohjelmien kesken ja selvittää, kumpi soveltuu yrityksen tarpeisiin paremmin.

Opinnäytetyössä huomattiin, että laserkeilausohjelmien vertailua ei voida tehdä kovin yksiselitteisesti, ja että niihin perehtymiseen on käytettävä aikaa. Lopputuloksena todettiin, että ohjelmiston valintaan vaikuttaa merkittävimmin käytetty laserkeilauslaitteisto, mittauksen kohde ja haluttu lopputuote. Opinnäytetyön tulosten avustamana Geocom teki päätöksen haluamansa pistepilven käsittelyohjelman hankkimiseksi.

Pin It