Lappeenranta

Degree: Bachelor of Engineering, EUR-ACE® Bachelor
Degree title in Finnish: Insinööri (AMK)
The Duration and extent of studies is 3.5 years, 240 credits.

Study objectives

Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology prepares students for international mechanical engineering careers, especially in the fields of machine and automation design, production planning, research and development.

Graduates from the programme may work as technological experts, managers, designers, developers and sales engineers in metal and forest industries, automation and information technology.

Study contents

Students learn how to design, develop and manufacture products and mechatronics equipment, design and dimension machine elements, develop modern automation, control and information systems, act as project managers or leaders of individuals and larger teams, communicate, work and negotiate with people having a different cultural and linguistic background.

Structure of studies

 • Basic studies 126 ECTS
 • Professional studies 61 ECTS
 • Elective studies 8 ECTS
 • Placement 30 ECTS
 • Bachelor's thesis 15 ECTS

More information: Mechanical Engineering and Production Technology Curriculum Structure (pdf)

Bachelor's thesis

The bachelor’s thesis is a broad course of study for the preparation of the students in planning and researching areas for development, and working as an expert in their field of study.

The thesis may be done alone or in a group of students, but if done in a group, each group member must be able to demonstrate their own contribution to the whole for evaluation.

More about the language of instruction

All the studies will be conducted in English. Students may choose a few courses conducted in Finnish.

Co-operation with other parties

Students collaborate with local entrepreneurs in many projects. The thesis can also be done in co-operation with working life.

Saimaa UAS students have also an opportunity to work in projects together with the students of LUT University.

Internationalization

After passing the certain number of credits, students have a possibility to take a student exchange in some of our partner universities abroad. During this period they can complete a double degree

Postgraduate study opportunities

After graduation you may apply to universities Master's Degree programmes (for example to LUT University at the same Skinnarila Campus).

The Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology is accredited and granted the EUR-ACE Label. The quality label shows that the programme has passed an internationally recognised accreditation in the field of engineering. With EUR-ACE status, this programme qualifies to apply for master degree programmes in European Union.

Research focus

The standing point of the RDI at the Saimaa University of Applied Sciences is to create new lucrative solutions both to everyday life and business.

We believe that only genuine needs can generate real innovations. We want to be pioneers and remember the key role of the human being (a customer and a user) in the development.

Tuition fee

Non-EU/EEA students are subject to tuition fees. The annual tuition fee for students in Bachelor´s degree programmes is 5 400 e/year. Applying for the 50 % scholarship is possible after the first academic year. To be able to use the given option, you must be able to study full time during the first academic year - meaning, that you must complete a minimum of 55 ECTS credits of studies that are included in your personal study plan. For more information please see: https://www.saimia.fi/en-fi/

Read more

Apply to study (Opintopolku.fi)

There are 450 international students in Saimaa UAS — read the story of three of them

Valintakoeyhteistyö kevään 2019 yhteishaussa - suomenkieliset tekniikan ja liikenteen alan koulutukset

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Lista valintakoeyhteistyössä mukana olevista tekniikan päivätoteutuksista: Tekniikan alan valintakoeyhteistyö

Tekniikan koulutusalan (päivätoteutukset) valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa 29.5.2019.

 

Valintakoeyhteistyö kevään 2019 yhteishaussa - englanninkieliset tekniikan ja liikenteen alan koulutukset

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintaryhmässä Suomessa suoritetun valintakokeen.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Sinut kutsutaan ylimpään samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut.

Lista valintakoeyhteistyössä mukana olevista Tekniikan alan valintakoeyhteistyö englanninkieliset koulutukset.

Kevään 2019 valintakoe järjestetään 15.4.2019.

 

Lappeenranta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ovat tärkein ammattikunta kestävän, puhtaan ja hyvinvointia edistävän elinympäristön luomisessa, uudistamisessa ja ylläpitämisessä. Koulutuksesta valmistut insinööriksi talonrakennusalan tai infra-alan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtäviin.

Rakennusinsinöörinä ymmärrät rakentamisen teknisen perustan, osaat johtaa ja huolehtia taloudesta. Osaat työskennellä kansainvälisessä ympäristössä sekä neuvotella ja viestiä ammatillisissa tilanteissa.

Sinulla on myös tarvittavat tietotekniset valmiudet, ja pystyt toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot sisältävät teknistä osaamista, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä rakennusalan teoriaa ja käytäntöä. Saimaan ammattikorkeakoulun insinööriopinnoissa korostuu vahva tekninen osaaminen.

Opinnoissa painotetaan myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, monialaisen ja monikulttuurisen työyhteisön ymmärtämistä sekä rakennusalan vaatimaa digitaalista osaamista.

Opintojen rakenne

Opintojen alkuvaiheessa keskitytään rakentamisen peruskäsitteisiin ja -taitoihin.

Opiskelun edetessä paneudut rakennettuun ympäristöön kokonaisuutena. Sen jälkeen valitset, haluatko painottaa opinnoissasi talonrakentamista vai yhdyskuntatekniikkaa.

Suuntautumisvalinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumisvalinnan tehtyäsi opiskelusi painottuu ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri suuntautuu joko talonrakennustekniikkaan tai yhdyskunta- eli infrarakentamiseen.

Talonrakennustekniikassa opiskellaan talonrakentamista ja rakennesuunnittelua. Yhdyskuntarakentamisessa perehdytään liikenneväyliin, vesihuoltoverkkoihin sekä maa-, ympäristö- ja kalliorakentamiseen. Koulutus antaa vahvat suunnittelu- ja projektinhallintataidot alan asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Sen aihe valikoituu pitkälti opiskelijan oman mielenkiinnon ja motivaation mukaan. Opinnäytetyö tehdään ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin.

Kansainvälistyminen

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Vaihtokohteita on paljon ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Voit halutessasi suorittaa joitakin opintoja englanninkielisinä myös kotikampuksella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat tekevät opintojensa aikana yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Opinnäytetöiden aiheet saadaan työelämästä.

Saimaan ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä myös samalla kampuksella toimivan LUT-yliopiston kanssa.

Uramahdollisuudet

Useissa rakennusalan työtehtävissä vaaditaan lakisääteisiä kelpoisuuksia, jotka voit saada vain, kun suoritat rakennusalan korkeakoulututkinnon.

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit toimivat vaativissa asiantuntija- ja projektinjohtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Valmistuneilla on vahva tekninen osaaminen ja kokonaisnäkemys sekä talonrakennuksesta että yhdyskuntatekniikasta.

Tehtävänimikkeitä

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ymmärtävät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitsevat hyvin jonkin sen luomiseen ja ylläpitämiseen tai liiketoimintaan liittyvistä osa-alueista.

Valmistuttuasi nimikkeenäsi voi olla esimerkiksi

 • rakennusinsinööri
 • työnjohtaja
 • suunnitteluinsinööri
 • työmaapäällikkö
 • projektipäällikkö
 • projektijohtaja
 • suunnittelija
 • rakennesuunnittelija
 • yhdyskuntasuunnittelija.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinnon jälkeen voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoon diplomi-insinööriopintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat osallistuvat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan erilaisissa projekteissa. Tavoitteena on kehittää rakennettua ympäristöä kokonaisuutena ihmisiä varten.

Korkeakoulussamme on kolme tutkimus- ja kehitystoiminnan painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat

 

Suomenkielinen tekniikan alan koulutus

Kevään 2019 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto (linkki poistettu valintakokeen jälkeen)

Englanninkielinen tekniikan alan koulutus

Mechanical Engineering and Production Technology -koulutukseen ei ole ennakkoaineistoa.

 

Tekniikan koulutusten (päivätoteutukset) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

 

OPISKELIJAVALINTA

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta englanninkieliseen koulutukseen

 

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta suoritetaan hakukohteittain joko pelkästään valintakokeen perusteella tai pelkän koulumenestyksen perusteella.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä

Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 3B:  TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3B
Koulumenestys 60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Tasapistesääntö:
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 70% aloituspaikoista
Valintatapa 3B: 30% aloituspaikoista

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 (koulumenestys) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe). 

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 3B 
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia).

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3B

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli                               * 15 12 9 6 3
Paras pitkänä kirjoitettu kieli 15 12 9 6 3
Matematiikka, pitkä ** 15 12 9 7 5
Matematiikka, lyhyt ** 10 8 6 4 2
Fysiikan reaalikoe *** 15 12 9 6 3
Kemian reaalikoe *** 15 12 9 6 3
Biologian reaalikoe *** 15 12 9 6 3

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.
** = enintään toinen
*** = enintään yksi

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta julkaistaan tällä sivulla viimeistään toukokuussa 2019. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Ennakkomateriaali julkaistaan netissä ke 15.5.2019 - ke 29.5.2019

Tekniikan koulutuksen valtakunnallisen valintakoe järjestetään kevään 2019 yhteishaussa keskiviikkona 29.5.2019 klo 10.00. Ilmoittautuminen alkaa klo 9.00 Saimaan ammattikorkeakoulun aulassa, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta.

 

Opiskelijavalinta ENGLANNINkieliseen koulutukseen

Mechanical Engineering and Production Technology -koulutus on mukana sekä 1. hakuajassa 9.1. - 23.1.2019 että 2. hakuajassa 20.3. - 3.4.2019.

Opiskelijat voidaan valita kahdella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä

Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 5: SAT -testi
Osiot:

Evidence Based Reading and Writing
     Reading Test 500
     Writing and Language Test 500
Math 500

Virallinen SAT -raportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä. Ainoastaan uusimuotoinen SAT - testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään.
Saimaan amk:n SAT -koodi on 7191.

Tasapistesääntö:
1. SAT-pisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1 (valintakoe):
75% aloituspaikoista Aloituspaikosta jaetaan 25% suomalaisella tutkinnolla hakeville ja 75% ulkomaisella tutkinnolla hakeville.
Valintatapa 5 (SAT-valinta): 25% aloituspaikoista

 

Valintakoe

Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen tekniikan valtakunnallista vieraskielistä valintakoetta. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakoe on 3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle sekä englannin kielen taitoa. Kielikoe on pakollinen kaikille ja se arvioidaan hyväksytty/hylätty. Vain hyväksytyn kielikokeen suorittanut hakija voi tulla valituksi. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Kevään 2019 valintakoe järjestetään 15.4.2019.