Sairaanhoitajakoulutus

Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Tavoite

Sairaanhoitajana olet hoitotyön ammattilainen. Hoitotyön lisäksi sinun on osattava toimia ihmisten kanssa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, vastuullisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja itsensä kehittämiseen.

Sairaanhoitajana työskentet moniammatillisissa tiimeissä hoitotyön asiantuntijoina. Työhön kuuluu muun muassa hoitotyön ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden seuranta, elintoimintojen tarkkailu sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Muuttuvassa toimintaympäristössä korostuvat muutoksenhallintataidot sekä sairaanhoitajan kyky neuvoa, ohjata ja tukea potilaita ja heidän omaisiaan kasvokkain ja virtuaalisesti, esimerkiksi mobiililaitteiden välityksellä.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista ydinosaamista:
- asiakaslähtöisyys
- hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
- johtaminen ja yrittäjyys
- sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
- kliininen hoitotyö
- näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- ohjaus- ja opetusosaaminen
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja muihin hoitotyötä tukeviin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu koostuu etäopiskelusta ja lähiopetusviikoista. Lähiopetusta on syyslukukaudella 7-8 viikkoa ka kevätlukukaudella 7-8 viikkoa. Lähiopetuksen lisäksi läsnäolo on pakollista harjoittelujaksoilla.

Ensimmäisen vuoden opinnot
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat ihmisen hoitamisen perusteet ja perehdyt sisätautipotilaan hoitotyöhön. Tunnet terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön ja hoitotyön eettiset ohjeet ja osaat noudattaa niitä. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan yksilön ja yhteisöjen terveysongelmia.

Opintojen aikana harjaannut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Osaamisvaatimuksiin kuuluu myös, että osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat jo lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu jo taitoihisi.

Toisen opiskeluvuoden aikana perehdyt mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön. Opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen hoitotyön toiminnoista. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä.

Kolmannen vuoden aikana osaamisesi syvenee. Valitset 30 opintopisteen laajuisista ammattiopinnoista itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden. Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen ja huomioit myös asiakkaan perheen luontevasti osana hoitotyötä. Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää hoitotyötä sekä omaa toimintaasi. Teet opinnäytetyön valitsemaltasi hoitotyön erityisalalta.

Sairaanhoitaja koulutus Saimaan ammattikorkeakoulussa painottuu vahvaan kliiniseen osaamiseen ja potilasturvallisuuteen, joiden osaamista vahvistetaan läpi opintojen uudenaikaisessa simulaatiokeskuksessamme.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Sairaanhoitajakoulutuksessa ei tehdä varsinaista pääaineen valintaa, mutta valinnaisilla opinnoilla voit suunnata koulutustasi mielenkiinnon kohteidesi ja urasuunnitelmiesi mukaan. Tutkintosi sisältää 180 opintopistettä yhteisiä opintoja ja 30 opintopistettä valinnaisia opintoja. Tutkinto on suunniteltu ammattitaitovaatimusten ja pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita 30 op valinnaisia ammattiopintoja. Valinnaisia ammattiopintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi kriittinen sairaan hoitotyö, vaativa kotihoito ja perioperatiivinen hoitotyö. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää myös yrittäjyysopintoja.

Valinnaisten teoriaopintojen lisäksi voit suunnata osaamistasi valinnaisen ja syventävän ammatillisen harjoittelun ja opinnäytetyön avulla.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Perusopinnot:
- Kieliopinnot
- Lääkehoito- ja farmakologia
- Anatomia- ja fysiologia
- Hoitotyön perusteet
- Pitkäaikaissairaanhoitotyön

Ammattiopinnot:
- Hyvinvointia edistävä hoitotyö
- Äkillisesti sairastuneen hoitotyö
- Monikulttuurinen hoitotyö

Täydentävät opinnot:
- Kriittisesti sairaan hoitotyö
- Vaativa kotihoito
- Perioperatiivinen hoitotyö

Aikaisemmin hankittu osaaminen
Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista, silloin kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Opinnäytetyö

Opintoihisi kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyötä. Voit tehdä opinnäytetyösi itsenäisesti, pareittain tai useamman opiskelijan ryhmässä.

Opinnäytetyötä tehdessä sovellat opintojesi aikana kehittyneitä tiedonhankinta - ja hallintataitoja. Halutessasi voit tehdä opinnäytetyön yhteistyössä työelämän yksiköiden kanssa. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein työelämän muuttuviin haasteisiin.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) työllistyy sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Yli 80 prosentilla valmistuvista sairaanhoitajista on työpaikka valmistumishetkellä. Sairaanhoitajana voit työskennellä hoitotyön asiantuntijatehtävissä esimerkiksi terveyskeskusten vastaanotoilla, vuodeosastoilla ja kotisairaanhoidossa, hoito- ja hoiva-alan yrityksissä sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoilla, vuodeosastoilla, leikkaussalissa, mielenterveystoimistoissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Voit myös toimia yrittäjänä. Tyypillinen yritys on muutaman ihmisen työllistävä kotihoitoyritys, jonka asiakkaat tarvitsevat tukea ja hoitoa arjen toiminnoissaan.

Tehtävänimikkeitä

Sairaanhoitaja

Pätevyys

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Sairaanhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoulussa sinulla on hyvät mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Olemme mukana monissa eri kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST). Teemme myös yhteistyötä kymmenien ulkomaalaisten yliopistojen kanssa, joten voit myös valita kohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa kansainvälisyys näkyy monipuolisina opiskelija- ja opettajavaihtoina. Useat opiskelijamme lähtevät ulkomaisille työharjoittelu- tai opintojaksoille laajentamaan ammattitaitoaan, kartuttamaan elämänkokemustaan tai etsimään omia rajojaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Sairaanhoitajana työskentelet osana moniammatillisia tiimejä, joihin pääset tutustumaan jo työharjoitteluissa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuten fysioterapeutteja, ensihoitajia ja sosionomeja. Työharjoittelupaikka voi olla esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa, kotihoidossa, yksityisessä hoitolaitoksessa, avoterveydenhuollossa tai erilaisissa järjestöissä ja hankkeissa.

Saimaan ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä useiden alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Sairaanhoitajan koulutuksen tärkeimmät työelämän yhteistyökumppanit ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) sekä paikalliset sosiaali- ja tereysalan yritykset.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia ja opetusmateriaaleja.

Tutkimuksen painopisteet

Korkeakoulussamme on kolme tutkimus- ja kehitystoiminnan painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon suorittanut laillistettu ammattilainen voi hakea sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Saimaan ammattikorkeakoulussa voit suorittaa YAMK-tutkinnon Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Suoritettava tutkinto on Sairaanhoitaja (YAMK).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen ja jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa myös yliopistojen maisterikoulutuksissa. Opintoja on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa master-tason koulutusohjelmissa.

Ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa sairaanhoitajille jatkokoulutusta erillisinä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksina.