Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö sosiaali- ja terveysalalla kevään 2019 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintaryhmässä suoritetun valintakokeen. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Samaan valintaryhmään kuuluvat sekä päivätoteutukset että monimuotototeutukset.

Esivalintakokeesta saamasi pistemäärän perusteella sinut voidaan kutsua vain yhteen samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut. Valintakoetulos voi vaihdella ryhmän sisällä eri koulutusten vaatimusten mukaisesti.

Huomaathan, että koulutukset, jotka eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä tai korkeakoulut,joillaon keskinäinen valintakoeyhteistyö, mainitaan erikseen valintaryhmän listan lopussa.

Lista valintakoeyhteystyötä tekevistä ammattikorkeakouluista löydät täältä: Sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyö, kevään 2019 yhteishaku

Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Valmistuttuasi sairaanhoitajaksi olet hoitotyön ammattilainen. Hoitotyön lisäksi sinun on osattava toimia ihmisten kanssa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, vastuullisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja itsensä kehittämiseen.

Sairaanhoitajana työskentelet moniammatillisissa tiimeissä hoitotyön asiantuntijana. Työhön kuuluu muun muassa hoitotyön ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden seuranta, elintoimintojen tarkkailu sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Muuttuvassa toimintaympäristössä sinun on osattava hallita muutosta ja kyettävä neuvomaan, ohjeistamaan ja tukemaan potilaita ja heidän omaisiaan kasvokkain ja virtuaalisesti, esimerkiksi mobiililaitteiden välityksellä.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista ydinosaamista:

 • asiakaslähtöisyys
 • hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • kliininen hoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja muihin hoitotyötä tukeviin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat ihmisen hoitamisen perusteet ja perehdyt sisätautipotilaan hoitotyöhön. Tunnet terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön ja hoitotyön eettiset ohjeet ja osaat noudattaa niitä. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan yksilön ja yhteisöjen terveysongelmia.

Opintojen aikana harjaannut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat jo lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu jo taitoihisi.

Toisen opiskeluvuoden aikana perehdyt mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön. Opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen hoitotyön toiminnoista. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä.

Kolmannen vuoden aikana osaamisesi syvenee. Valitset 30 opintopisteen laajuisista ammattiopinnoista itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden.  Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen ja huomioit myös asiakkaan perheen luontevasti osana hoitotyötä. Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää hoitotyötä sekä omaa toimintaasi. Teet opinnäytetyön valitsemaltasi hoitotyön erityisalalta.

Saimaan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutus painottuu vahvaan kliiniseen osaamiseen ja potilasturvallisuuteen, joiden osaamista vahvistetaan läpi opintojen uudenaikaisessa simulaatiokeskuksessamme.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Täydentävillä eli valinnaisilla opinnoilla suuntaudut valitsemallesi hoitotyön alalle. Tutkinto sisältää 180 opintopistettä yhteisiä opintoja ja 30 opintopistettä täydentäviä opintoja.

Täydentävät opinnot suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Täydentäviä ammattiopintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi akuutti hoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, vaativa kotihoito ja leikkausosaston hoitotyö. Voit sisällyttää täydentäviin opintoihin myös yrittäjyysopintoja.

Täydentävien teoriaopintojen lisäksi voit suunnata osaamistasi täydentävän ja syventävän ammatillisen harjoittelun ja opinnäytetyön avulla.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, täydentävistä opinnoista ja ammatillisesta harjoittelusta. Harjoittelun osuus tutkinnosta on 75 opintopistettä eli noin 50 viikkoa. Monimuoto-opinnot suoritetaan pääasiassa etäopintoina. Opintoihin kuuluu myös läsnäoloa vaativia lähiviikkoja.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Aiemmin hankittu osaaminen voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. AHOT-menettelystä annetaan tarkempi ohjeistus koulutuksen aikana.

Opinnäytetyö

Opintoihisi kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyötä. Voit tehdä opinnäytetyösi pareittain tai useamman opiskelijan ryhmässä.

Opinnäytetyötä tehdessä sovellat opintojesi aikana kehittyneitä tiedonhankinta- ja hallintataitoja. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein työelämän muuttuviin haasteisiin ja tavoitteena on, että teet opinnäytetyösi yhteistyössä työelämän kanssa.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia ja opetusmateriaaleja.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) työllistyy sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Yli 80 prosentilla valmistuvista sairaanhoitajista on työpaikka jo valmistumishetkellä.

Sairaanhoitajana voit työskennellä hoitotyön asiantuntijatehtävissä esimerkiksi terveyskeskusten vastaanotoilla, vuodeosastoilla ja kotisairaanhoidossa, hoito- ja hoiva-alan yrityksissä sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoilla, vuodeosastoilla, leikkaussalissa, mielenterveystoimistoissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Voit myös toimia yrittäjänä. Tyypillinen yritys on muutaman ihmisen työllistävä kotihoitoyritys, jonka asiakkaat tarvitsevat tukea ja hoitoa arjen toiminnoissaan.

Tehtävänimikkeitä

Sairaanhoitaja (AMK)

Pätevyys

Sairaanhoitaja (AMK) -ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia saa harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Sairaanhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Olemme mukana monissa eri kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST). Teemme myös yhteistyötä kymmenien ulkomaalaisten yliopistojen kanssa, joten voit myös valita kohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa kansainvälisyys näkyy monipuolisina opiskelija- ja opettajavaihtoina. Useat opiskelijamme lähtevät ulkomaisille työharjoittelu- tai opintojaksoille laajentamaan ammattitaitoaan, kartuttamaan elämänkokemustaan ja etsimään omia rajojaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Sairaanhoitajana työskentelet osana moniammatillisia tiimejä, joihin pääset tutustumaan jo työharjoitteluissa.

Moniammatilliseen tiimiin kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuten fysioterapeutteja, ensihoitajia ja sosionomeja. Työharjoittelupaikka voi olla esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa, kotihoidossa, yksityisessä hoitolaitoksessa, avoterveydenhuollossa tai erilaisissa järjestöissä ja hankkeissa.

Saimaan ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä useiden alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Sairaanhoitajan koulutuksen tärkeimmät työelämän yhteistyökumppanit ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) sekä paikalliset sosiaali- ja terveysalan yritykset.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon suorittanut laillistettu ammattilainen voi hakea sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Saimaan ammattikorkeakoulussa voit suorittaa YAMK-tutkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Suoritettava tutkinto on sairaanhoitaja (YAMK). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen ja jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin.

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa myös yliopistojen maisterikoulutuksissa. Opintoja on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa master-tason koulutusohjelmissa.

Ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa sairaanhoitajille jatkokoulutusta erillisinä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksina.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän — keskeisen roolin kehittämistyössä.

TKI-painoalamme ovat:

- Tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä terveyspalveluihin

- Palveluliiketoiminnan käyttäjälähtöisyys ja kansainvälistäminen

- Teknologiainnovaatioista uuden sukupolven liiketoimintaa

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat

Saimaan ammattikorkeakoulu on saanut kansallisen laatuleiman. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Hakukalenteri – ammattikorkeakoulujen yhteishaku 20.3. - 3.4.2019

HakukohdeTutkinnon laajuusPaikkakuntaAloituspaikatKestoValintakoe
Sairaanhoitaja (AMK)
Monimuotototeutus
210 op Lappeenranta 20 3,5 v 28.5.2019

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Skinnarilan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta
puhelin 040 480 9970
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaali- ja terveysalan koulutusten (monimuoto) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä.

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

 

VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3, sitten valintatapa 2 ja sitten valintatapa 1.

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 50 % aloituspaikoista
Valintatapa 2: 40 % aloituspaikoista
Valintatapa 3: 10% aloituspaikoista

Tasapistesäännöt valintatavoittain

Valintatapa 1:
Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapa 2:
Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. koulumenestyspisteet
3. ylitäyttö

Valintatapa 3:
Tasapistesääntö:
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

 

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta alkuperäiset koulutodistukset ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 2
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä.

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe. Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 24.4.2019.

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena 10.4.2019 mennessä.

Valintakoe

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä ja valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti.

Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä, josta ammattikorkeakoulut ilmoittavat omilla verkkosivuillaan. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryhmänsä. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat opintopolku.fi -sivustolla ja omilla www-sivuillaan valintakoepäivät ja valintakokeen sisällön.

Valintaryhmät ovat seuraavat:

1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja

2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti

3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti

4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

5. valintaryhmä
Sosionomi, rikosseuraamus

6. valintaryhmä
Estenomi
Estenom

Valintakoeyhteistyö

Listan valintakoeyhteystyötä tekevistä ammattikorkeakouluista ja hakukohteista julkaistaan myöhemmin.

 

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan valintakokeet

Kaikki hakijat osallistuvat ensin valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä. Varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen pisteiden perusteella.

Sairaanhoitajakoulutus

Valintakokeessa painotetaan hakijan soveltuvuutta alalle arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimisvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakoe on sähköinen. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe järjestetään 28.5.2019.