Lappeenranta

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kuvataiteilija (AMK)
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan ammatissa. Koulutuksessa keskitytään nykytaiteeseen ja opitaan monipuolisesti sekä perinteisiä että uusia taiteen tekemisen menetelmiä.

Koulutuksessa opit kuvataiteen tekemisen käytännön ja teorian kautta, yksittäisissä opinnoissa ja myös työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana teet taidetta erilaisissa oppimisympäristöissä, mikä vahvistaa ammatillista kehittymistäsi ja visuaalisen alan asiantuntijuuttasi.

Kuvataiteilijalla on vahva ammatti-identiteetti ja oman alansa arvoperusta. Työelämäläheisyyttä vahvistavat opettajina toimivat kuvataiteilijat. Opiskelijana opit toimimaan oman alasi verkostoissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä.

Opintojesi ajaksi teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon voit koota opintoja kuvataiteen lisäksi myös muilta koulutusaloilta.

Ydinosaaminen:

 • Taiteellinen työskentely ja sen kehittäminen
 • Taiteilijan ammatinharjoittaminen
 • Taiteen arviointi ja analysointi

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Ensimmäisen vuoden aikana opiskelet monipuolisesti eri taiteenaloja. Sen jälkeen voit syventyä joko yhden taiteenalan ammattiopintoihin tai voi koota oppiaineita eri taiteenlajeista.

Kuvataiteen koulutuksessa voit opiskella muun muassa taidegrafiikkaa, maalausta, valokuvataidetta, kuvanveistoa tai korutaidetta. Perinteisten menetelmien rinnalla ovat vahvasti mukana uudet materiaalit ja teknologiat.

Lisäksi voit valita kursseja taiteenaloja yhdistävistä opinnoista sekä opintoja, jotka suoritetaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Monialainen Skinnarilan kampus mahdollistaa yhteistyön yli koulutusalarajojen.

Opintojen rakenne

Kuvataiteen koulutus (240 op)

 • Perusopinnot 96 op: ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja, taiteellisen työskentelyn osaamista, taiteen arviointia ja analysointiosaamista,  taiteilijan ammatinharjoittamisen osaamista
 • Ammattiopinnot 60 op: taiteellinen työskely, vaihtoehtoiset opinnot
 • Syventävät ammattiopinnot 24 op: taiteen tekemisen menetelmäopintoja
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Kuvataiteen koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö koostuu sekä taiteellisesta osuudesta että kirjallisesta raportista. Opinnäytyö etenee itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu henkilökohtaista ohjausta, ryhmäohjausta sekä kritiikkiä. Opinnäytetöistä järjestetään näyttely. Aiempina vuosina näyttelyitä on pidetty Imatran taidemuseolla.

Kansainvälistyminen

Järjestämme aktiivisesti kansainvälisiä taidetapahtumia kuten näyttelyitä, seminaareja ja työpajoja.

Päätoimisia opettajiamme ovat opettajaksi pätevöityneet taiteilijat. Saimaan ammattikorkeakoulussa käy säännöllisesti opettamassa myös kansainvälisiä ja suomalaisia taiteilijoita sekä eri taiteenalojen erikoisasiantuntijoita.

Kuvataiteen koulutus on kansainvälistä, opiskelijavaihtomahdollisuudet ovat erinomaiset.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuvataiteen koulutuksella on tunnustettu asema, ja opiskelijat tekevät yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Toimeksiantajat sairaaloista kulttuurilaitoksiin kysyvät opiskelijoita mukaan taideprojekteihin, joten jo ammatillisen harjoittelun jaksoilla luodaan laajasti kontakteja.

Koulussa järjestetään myös taidetapahtumia, joissa opiskelijat työskentelevät esimerkiksi assistentteina. Kuvataiteen osaamista hyödynnetään erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joihin opiskelijatkin voivat osallistua.

Pätevyys

Kuvataiteilija (AMK)

Uramahdollisuudet

Kuvataiteilija käy vuoropuhelua taiteen keinoin. Hän toteuttaa erilaisia hankkeita yksin ja yhdessä muiden taiteilijoiden ja tahojen kanssa. Kuvataiteilijan ammatin ytimen muodostavat teosten ideointi, suunnittelu, toteutus, esittäminen sekä vuorovaikutus taiteen vastaanottajien kanssa.

Taiteilijaa voivat työllistää myös opetus- ja suunnittelutyöt taiteen perusopetuksen parissa, kansanopistoissa ja ammattiopetuksessa. Monet taiteilijat työllistyvät myös erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin esimerkiksi prosenttitaiteeseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kuvataiteilijaksi (AMK) valmistuttuasi voit hakea opiskelemaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen maisteriohjelmiin. Saimaan ammattikorkeakoulussa on tarjolla kuvataiteilijan ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan

Ammattikorkeakoulun toiminnan painoalat ovat

 • Innovaatioista liiketoimintaa
 • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
 • Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Opiskelijahaastattelu: Kuvataiteen opinnoissa on tilaa ideoille

Tutustu opiskelijatöihin: Kuvataiteen opiskelijoiden sähköinen galleria