Kuvataiteen koulutus

Imatra

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kuvataiteilija (AMK)
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Tavoite

Koulutuksessa keskitytään nykytaiteeseen. Lisäksi opitaan perinteisiä taiteen tekemisen menetelmiä. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti. Opiskelija oppii kuvataiteen tekemisen käytännön ja teorian kautta, yksittäisissä opinnoissa ja myös työelämälähtöisissä projekteissa. Taiteen tekeminen erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistaa opiskelijan ammatillista kehittymistä ja visuaalisen alan asiantuntijuutta. Kuvataiteilijalla on vahva ammatti-identiteetti ja oman alansa arvoperusta. Työelämäläheisyyttä vahvistavat opettajina toimivat kuvataiteilijat. Opiskelija oppii toimimaan monikulttuurisissa ympäristöissä, oman alansa verkostoissa ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opiskelija tekee opintojensa ajaksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon hän voi koota opintoja kuvataiteen lisäksi muilta koulutusaloilta.

 

Ydinosaaminen:

  • Taiteellisen työskentelyn ja sen kehittämisen osaaminen
  • Taiteilijan ammatinharjoittamisen osaaminen
  • Taiteen arviointi- ja analysointiosaaminen

 

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Kuvataiteen koulutuksessa voi opiskella taidegrafiikkaa, maalausta, valokuvataidetta, kuvanveistoa tai korutaidetta. Perinteisten menetelmien rinnalla ovat vahvasti mukana uudet materiaalit ja teknologiat. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan monipuolisesti eri taiteenaloja. Sen jälkeen voi syventyä joko yhden taiteenalan ammattiopintoihin tai voi koota oppiaineita eri taiteenlajeista.

Lisäksi opiskelijoille on tarjolla taiteenaloja yhdistäviä opintoja sekä opintoja, jotka suoritetaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opintojen rakenne

Kuvataiteen koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Kuvataiteilijan opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä perusopinnoista (11 op) ja kuvataiteen alakohtaisista perusopinnoista (81 op). Ammattiopinnot koostuvat taiteen tekemisen menetelmistä (24 op), vaihtoehtoisista opinnoista (28 op) ja taiteellisesta työskentelystä (36 op). Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (30 op) toteutuu opiskelijalähtöisesti ja joustavasti. Opiskelija täydentää osaamistaan vapaasti valittavilla opinnoilla (15 op). Opinnäytetyössä (15 op) opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisensa.

Monimuoto-opiskelijat opiskelevat päiväopiskelijoiden mukana. Mahdolliset näytöt olemassa olevasta osaamisesta voivat lyhentää opiskeluaikaa. Ilta- ja viikonloppuopintoja monimuoto-opiskelijoille ei erikseen järjestetä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan 15 opintopistettä, joka koostuu sekä taiteellisesta osuudesta että kirjallisesta raportista. Opinnäytyö etenee itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu myös henkilökohtaista ohjausta, ryhmäohjausta sekä kritiikkiä. Valmiit opinnäytetyöt on esitelty Imatran taidemuseolla.

Uramahdollisuudet

Kuvataiteilija toimii yleensä itsenäisenä taiteilijana ja osaa toimia monikulttuurisessa sekä kansainvälisissä työyhteisössä. Hän voi myös työskennellä ohjaus- ja suunnittelutehtävissä erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa projekteissa ja yhteisöissä. Kuvataiteilija toteuttaa erilaisia hankkeita yksin ja yhdessä muiden taiteilijoiden sekä eri tahojen kanssa.

Tehtävänimikkeitä

Kuvataiteilija

Pätevyys

Kuvataiteilija (AMK)

Kansainvälistyminen

Järjestämme aktiivisesti kansainvälisiä taidetapahtumia kuten näyttelyitä, seminaareja ja työpajoja. Kuvataiteen pää- ja sivutoimisina opettajina toimii suomalaisten opettajien lisäksi kansainvälisiä opettajia, samoin opiskelija-ja opettajavaihto on vilkasta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme runsaasti yhteistyöhankkeita alueen eri kulttuurilaitosten ja toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Imatran kaupungin kanssa tehdään paljon yhteistyötä.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen- asiakkaan ja käyttäjän- keskeisen roolin kehittämistyössä.

Kuvataide on mukana monessa hankkeessa, joissa etsitään taiteilijoille erilaisia ansaintamalleja. Koko maan kattavassa TaideArt-kuvataiteilijan ansaintamallien kehittämisessä (http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/taideart/). Kuvataiteilijat ovat mukana myös esimerkiksi Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa (http://www.hvvt.fi/).

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintoja voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen maisteriohjelmiin. Saimaan ammattikorkeakoulussa on tarjolla kuvataiteilijan ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus.