Lappeenranta

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kuvataiteilija (AMK)
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan ammatissa. Koulutuksessa keskitytään nykytaiteeseen ja opitaan monipuolisesti sekä perinteisiä että uusia taiteen tekemisen menetelmiä.

Opit kuvataiteen tekemisen käytännön ja teorian kautta, sekä yksittäisissä opinnoissa että työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana teet taidetta erilaisissa oppimisympäristöissä, mikä vahvistaa ammatillista kehittymistäsi ja visuaalisen alan asiantuntijuuttasi.

Kuvataiteilijalla on vahva ammatti-identiteetti ja oman alansa arvoperusta. Työelämäläheisyyttä vahvistavat opettajina toimivat kuvataiteilijat. Opiskelijana opit toimimaan oman alasi verkostoissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Opintojesi ajaksi teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon voit koota opintoja kuvataiteen lisäksi myös muilta koulutusaloilta.

Ydinosaaminen:

 • Taiteellinen työskentely ja sen kehittäminen
 • Taiteilijan ammatin harjoittaminen
 • Taiteen arviointi ja analysointi

Koulutuksen sisältö

Kuvataiteen koulutuksessa opiskellaan taidetta monipuolisesti. Uudet teknologiat kulkevat perinteisten kuvataiteen tekemisen tapojen rinnalla.

Taiteen tekeminen, ammattitaiteilijaksi kehittyminen ja taiteen sisällölliset kysymykset ovat opinnoissa etusijalla.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat tutustuvat monipuolisesti kuvataiteen menetelmiin ja taiteelliseen ilmaisuun. Seuraavina kahtena vuonna he opiskelevat oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Valmiita suuntautumisvaihtoehtoja ei ole, vaan opiskelija voi syventyä yhteen tai useampaan taiteenalaan.

Tarjolla on myös taiteenaloja yhdistäviä opintoja sekä opintoja, jotka suoritetaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opintoihin kuuluva harjoittelu vahvistaa ammatillista osaamista työelämässä. Harjoittelu toteutetaan opiskelijalähtöisesti ja joustavasti. Lisäksi koulutukseen kuuluu vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö, jolla osoitetaan ammatillinen osaaminen.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Kuvataiteen koulutuksessa opiskellaan taidetta monipuolisesti. Uudet teknologiat kulkevat perinteisten kuvataiteen tekemisen tapojen rinnalla.

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijat voivat suunnata opintojaan yhteen tai useampaan taiteenalaan. Tarjolla on myös taiteenaloja yhdistäviä opintoja sekä opintoja, jotka suoritetaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuvataiteen opetussuunnitelmia uudistetaan syksyn 2018 aikana. Tiedot tarjottavista suuntautumisopinnoista ovat saatavilla vuoden loppuun mennessä.

Opintojen rakenne

 • Perusopinnot: ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja, taiteellisen työskentelyn osaamista, taiteen arviointia ja analysointiosaamista ja taiteilijan ammatinharjoittamisen osaamista
 • Ammattiopinnot: taiteen tekemisen menetelmäopinnot, taiteellinen työskentely ja vaihtoehtoisiset opinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö  koostuu sekä taiteellisesta osuudesta että kirjallisesta raportista. Opinnäytyö etenee itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu henkilökohtaista ohjausta, ryhmäohjausta sekä kritiikkiä.

Opinnäytetöistä järjestetään näyttely. Aiempina vuosina näyttelyitä on pidetty Imatran taidemuseolla.

Kansainvälistyminen

Järjestämme aktiivisesti kansainvälisiä taidetapahtumia kuten näyttelyitä, seminaareja ja työpajoja.

Päätoimisia opettajiamme ovat opettajaksi pätevöityneet taiteilijat. Saimaan ammattikorkeakoulussa käy säännöllisesti opettamassa myös ulkomaalaisia ja suomalaisia taiteilijoita sekä eri taiteenalojen erikoisasiantuntijoita.

Kuvataiteen koulutus on hyvin kansainvälistä, opiskelijavaihtomahdollisuudet ovat erinomaiset.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme runsaasti yhteistyöhankkeita alueen eri kulttuurilaitosten ja toimijoiden kanssa.

Pätevyys

Kuvataiteilija (AMK)

Uramahdollisuudet

Kuvataiteilija käy vuoropuhelua taiteen keinoin. Hän toteuttaa erilaisia hankkeita yksin ja yhdessä muiden taiteilijoiden ja tahojen kanssa. Kuvataiteilijan ammatin ytimen muodostavat teosten ideointi, suunnittelu, toteutus, esittäminen sekä vuorovaikutus taiteen vastaanottajien kanssa.

Taiteilijaa voivat työllistää myös opetus- ja suunnittelutyöt taiteen perusopetuksen parissa, kansanopistoissa ja ammattiopetuksessa. Monet taiteilijat työllistyvät myös erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin esimerkiksi prosenttitaiteeseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen maisteriohjelmiin. Saimaan ammattikorkeakoulussa on tarjolla kuvataiteilijan ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Ammattikorkeakoulun toiminnan painoalat ovat

 • Innovaatioista liiketoimintaa
 • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
 • Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kuvataiteen koulutuksella on tunnustettu asema ja opiskelijat tekevät yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Toimeksiantajat sairaaloista kulttuurilaitoksiin kysyvät opiskelijoita mukaan taideprojekteihin, joten jo ammatillisen harjoittelun jaksoilla luodaan laajasti kontakteja.

Koulussa järjestetään myös taidetapahtumia, joissa opiskelijat työskentelevät esimerkiksi assistentteina. Kuvataiteen osaamista hyödynnetään erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joihin opiskelijatkin voivat osallistua.

Lue lisää

Kuvataiteen galleria