Ensihoitajakoulutus

Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Ensihoitaja (AMK), sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon.
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Tavoite

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuvana ensihoitajana osaat auttaa äkillisesti sairastuneita ja kiirellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sairaalan ulkopuolella. Osaat tunnistaa ja ennakoida potilaan henkeä uhkaavat tilanteet ja toimia niissä tilanteen edellyttämällä tavalla.Pystyt työskentelemään tilannejohtajana ja tekemään sujuvaa yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten poliisin, hätäkeskuksen ja pelastusviranomaisten kanssa. Sinulla on edellytykset hakeutua myös kansainvälisiin työtehtäviin.

Ensihoitajan työ edellyttää paineensietokykyä ja valmiutta toimia johdonmukaisesti vaikeissa ja yllättävissä tilanteissa sekä kykyä tehdä hoitotilanteessa itsenäisiä, tutkittuun tietoon ja hoito-ohjeisiin perustuvia päätöksiä. Ensihoitajana sinulta vaaditaan merkittävää lääketieteellistä osaamista ja hoitotyön soveltamistaitoja vaihtelevissa hoito- ja palvelutilanteissa.

Kiireettömillä ensihoitotehtävillä ensihoitaja arvioi potilaan palvelu- ja hoidon tarpeen, suunnittelee jatkohoidon ja ohjaa potilasta tarkoituksenmukaisen avun piiriin.

Koulutuksen sisältö

Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksen opiskelijana rakennat ammattitaitoasi vähitellen koko koulutuksen ajan niin, että uudet asiat rakentuvat jo olemassa olevan osaamisesi perustalle. Koulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan osaamiseen vaadittavat opinnot. Ensimmäisenä vuonna perehdyt turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön teoriassa, käytännön harjoituksissa ja oikeissa asiakas- ja potilastilanteissa. Tämän ohella vahvistat tiedonhankinnan ja viestinnän osaamistasi.

Opintojen edetessä opit erilaisia kliinisessä työssä tarvittavia taitoja ja pääset soveltamaan niitä ensihoidon harjoitteluissa ambulanssissa ja hoitotyön harjoitteluissa sairaalassa, esimerkiksi leikkausosastolla, teho-osastolla, päivystysosastolla, lasten osastolla, synnytysosastolla sekä mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden parissa. Lukukausi- ja vuositeemat auttavat sinua keskittymään olennaisiin opiskeltaviin asioihin, kun laadit itsellesi oman urasuunnitelmasi mukaisia, henkilökohtaisia osaamistavoitteita.

Ensihoitajakoulutuksessa teoriapintoja suoritetaan virtuaalisesti, luokkaopetuksena tai itsenäisesti. Sen lisäksi erilaisia taitoja harjoitellaan koulussa pätevien opettajien ohjauksessa. Saimaan ammattikorkeakoulun nykyaikaisissa simulaatiotiloissa pääset opettelemaan potilaan hoitoa ja siihen liittyvää päätöksentekoa yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa joka lukukaudella.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto sisältää myös sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon. Kokonaisuudessaan tutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta ja sen laajuus on 240 op.

Opintojen rakenne

Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoitteluista sekä opinnäytetyöstä. Koulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan osaamisen edellyttämät opinnot.

 

Perusopinnot:

- kieli- ja viestintäopinnot

- ensiapu

- anatomia ja fysiologia

- farmakologia

- tiedonhankinta

- tutkimus- ja kehittämisopinnot

 

Ammattiopinnot:

- ensihoidon perusopinnot

- ensihoidon syventävät opinnot

- akuuttihoitotyön opinnot

- mielenterveys- ja päihdehoitotyön opinnot

- kirurgisen hoitotyön opinnot

- sisätautien hoitotyön opinnot

 

Vapaasti valittavat opinnot

Ensihoitajaopiskelijat pitävät esimerkiksi ensiapukoulutuksia tai toimivat ensiapupäivystäjinä erilaisissa tapahtumissa

 

Harjoittelu

Ammatillinen harjoittelu suoritetaan aidoissa työelämän asiakas- ja potilastilanteissa pätevien ammattilaisten ohjauksessa, eri lukukausilla. Harjoittelua on vähintään 75 op koko koulutuksen aikana.

Opinnäytetyö

Ensihoitajan opintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jonka tekeminen on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyötä. Teet opinnäytetyösi tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ja sinua ohjaavat pätevät opettajat. Usein opinnäytetyöhön liittyy aito työelämän kehittämishanke.

Uramahdollisuudet

Ensihoitajan koulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen. Ensihoitajana voitkin työskennellä paitsi ambulansseissa, myös esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla, anestesia- ja teho-osastoilla tai toimia vaikkapa vastaanottotyössä sairaanhoitajana.

Kiireiset hälytystehtävät ovat näkyvin osa ensihoitajan työtä. Suuri osa työtehtävistä on kuitenkin potilaiden tutkimista, tilanteiden kartoittamista ja arviointia sekä jatkohoidon suunnittelua. Työhön sisältyy myös koulutustehtäviä kouluissa, terveyskeskuksissa tai alueen ensivasteyksiköissä, joita ylläpitävät esimerkiksi vapaapalokunnat.

Tehtävänimikkeitä

  • Ensihoitaja
  • Sairaanhoitaja

Pätevyys

Ensihoitajana pystyt työskentelemään joko ensihoitajana tai sairaanhoitajan laillistetun ammattinimikkeen alla Euroopan unionin alueella. Voit työllistyä myös ensihoidon ja hoitotyön asiantuntijana julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa ensihoitajan työtäsi. Voit toimia myös kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Kansainvälistyminen

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaille harjoitteluun tai opiskelemaan. Näin pääset laajentamaan ammattitaitoasi ja kartuttamaan elämänkokemusta. Saimaan amk:n ensihoitajakoulutus tekee aktiivista yhteistyötä eri kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Voit valita vaihtopaikkasi Saimaan ammattikorkeakoulun laajasta yhteistyöyliopistojen valikoimasta ympäri maailman tai vaihto-ohjelmien, kuten ERASMUS tai Nordplus kautta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ensihoitajakoulutus tekee tiivistä yhteistyötä ensihoidon kentän kanssa. Opiskeluaikanasi teet ammatillista harjoittelua ambulansseissa, jolloin pääset tutustumaan alan ammattilaisiin ja verkostoitumaan heidän kanssaan.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto ja tentit suomen kielellä. Osa opintomateriaaleista ja opetuksesta voi olla englanniksi.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Ammattikorkeakoulun toiminnan painoalat ovat:

1. Innovaatioista liiketoimintaa

2. PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen

3. Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Saimaan ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja se kestää 2-2,5 vuotta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on ammattikorkeakoulututkinto (esim. ensihoitaja AMK) sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta alaltaan.

Vaihtoehtoisesti ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakea maisteriopintoihin yliopistoon.