Fysioterapeuttikoulutus

Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Fysioterapeutti (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Tavoite

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet fysioterapeutit ovat analyyttisiä ja itsenäisesti työskenteleviä kuntoutusalan ammattilaisia. Fysioterapeuttina teet teoriatietoon, mittauksiin ja arviointeihin perustuvia diagnooseja sekä parannat, lievität ja ehkäiset tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Osaat ohjata ja kannustaa asiakkaitasi terveelliseen liikuntaan.

Osaat arvioida asiakkaidesi työ- ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja ohjata heitä monipuolisesti. Osaat selvittää ja tukea eri ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä.

Fysioterapeutina olet mukana kehittämässä terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä ihmisten elinympäristöjä. Teet paljon moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden, sairaanhoitajien, sosionomien, toimintaterapeuttien sekä liikunta- ja opetusalan henkilöstön kanssa.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapian opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti. Näyttöön perustuva fysioterapia nivoutuu teoreettiseen ja käytännön opetukseen.

Opintoihisi sisältyy muun muassa lääketieteellisiä aineita, anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa, terapiamenetelmiä, soveltavaa liikuntaa ja kehittämistyötä. Koulun fysioterapian laboratoriossa pääset tutkimaan asiakkaittesi kuntoa, arvioimaan heidän työkykynsä ongelmia ja suunnittelemaan kuntoutusohjelmia.

Opetuksen painopiste on tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisy ja hoito sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi, ohjaus sekä näyttöön perustuva terapia. Valmistuneena fysioterapeuttina hyödynnät uusinta tietoa fysioterapian vaikuttavuudesta. Käytät tutkivaa työotetta ja näyttöön perustuvaa tietoa omassa työssäsi sekä fysioterapian kehittämisessä.

Opintojen rakenne

Fysioterapeutin tutkinto koostuu työelämälähtöisen ydinosaamisen 180 op (sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 46 op) ja täydentävän/syventävän osaamisen 30 op opintokokonaisuuksista. Tutkinnon laajuus on 210 op.

Perusopinnot 28 op

Ammattiopinnot (sisältävät työelämäprojektit) 116 op

Vapaasti valittavat opinnot 3 op

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 46 op

Opinnäytetyö15 op

Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Fysioterapeuttiopintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimusluonteista työskentelyä yksin tai useamman opiskelijan ryhmässä. Opinnäytetyössä kehität ja osoitat valmiuksiasi soveltaa opittuja tietoja ja taitoja sosiaalialan käytännön asiantuntijatehtävissä.

Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa.

Uramahdollisuudet

Fysioterapeuttina työskentelet esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kuntoutus- ja hoitolaitoksissa, fysioterapia-alan yrityksissä tai terveyden edistämiseen liittyvissä suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Työtehtäviä on sekä kunnallisissa että yksityisissä kuntoutuspalveluissa ja järjestöissä. Voit perustaa myös oman yrityksen.

Tehtävänimikkeitä

Fysioterapeutti (amk)

Pätevyys

Fysioterapeutti (amk). Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Kansainvälistyminen

Voit suorittaa osan opinnoista kansainvälisessä vaihdossa. Osa opinnoista tapahtuu yhdessä vaihto-opiskelijoiden ja vaihdossa olevien opettajien kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Fysioterapeuttikoulutuksessa teet tiivisti yhteistyötä työelämän kanssa, esimerkiksi työelämäprojekteissa ja erilaisissa hankkeissa. Osa opintojaksoista toteutetaan sosiaali- ja terveysalan työkentillä aidoissa työelämän tilanteissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Fysioterapeutti koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomi. Myös tentit ja opinnäytetyö tehdään suomeksi.

Koulutuksessa käytetään paljon englanninkielistä opetusmateriaalia ja osassa opintoja opetuskielenä voi olla myös englanti.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Fysioterapeutin amk–tutkinnon jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa opintojasi ja suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto esimerkiksi Saimaan ammattikorkeakoulussa. Voit myös suorittaa maisterin tutkinnon yliopistossa.