Sosionomikoulutus

Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Tavoite

Sosionomin koulutus antaa opiskelijoille laaja-alaiset perustiedot ja -taidot ja kouluttaa teoreettiset perusteet hallitsevia, luovia sosiaalialan ammattilaisia.

Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä hänen arjessaan. Opinnoissa opiskelet työssä tärkeitä vuorovaikutus-, ilmaisu-, ohjaus- ja työelämätaitoja ja perehdyt eri elämäntilanteissa ilmeneviin kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tarpeisiin.

Opintojen jälkeen olet hyvinvointialan moniosaaja. Ohjaat luovasti asiakkaita ja ryhmiä. Voit suunnitella, kehittää ja tuottaa palveluja. Osaat ideoida, käynnistää ja ohjata projekteja. Saat opiskelun aikana valmiuksia myös sosiaalialan yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen.

Koulutuksen sisältö

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opetuksessa perehdyt eri elämäntilanteissa ilmeneviin kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tarpeisiin. Samalla opit yksilö- ja yhteistyömenetelmiä, joilla edistetään asiakkaiden ja heidän läheistensä sosiaalista selviytymistä.

Opintosi sisältävät psykologiaa, kasvatus- ja yhteiskuntatieteitä sekä toiminnallisia ohjaus- ja työmenetelmäopintoja. Opiskelussa korostetaan teorian ja käytännön yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Koulutusta suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa siten, että koulutus vastaa työelämän muutoksiin ja kehittää työkäytäntöjä. Lastentarhanopettajan pätevyyden saat, jos painotat opintoja varhaiskasvatukseen.

Opetus toteutetaan nykyaikaisin metodein esimerkiksi simulaatio-oppimisympäristössä sekä projektiopintojen ja toiminnallisten menetelmien avulla . Osa opinnoista on kirjallisia tehtäviä tai verkko-opintoja.

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat ovat heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien mukana oikeissa työelämäprojekteissa. Opintoihin sisältyy 48 opintopisteen verran harjoittelua käytännön työelämässä. Harjoittelujen aikana nousseita kysymyksiä käydään läpi ryhmissä ja ohjaavien opettajien kanssa.

Osa opinnoista tai harjoittelusta on mahdollista suorittaa ulkomailla kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa. Voit myös valita jonkun Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekevistä ulkomaalaisista korkeakouluista.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Sosionomin tutkinto koostuu työelämälähtöisen ydinosaamisen (180 op) ja täydentävän osaamisen (30 op) kokonaisuuksista. Kokonaisuudessaan tutkinnon laajuus on 210 op.

Jos sisällytät tutkintoosi vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen- ja sosiaalipedagogiikan opintoja, saat kelpoisuuden lastentarhaopettajana toimimiseen.

Opintojen rakenne

Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opintoihisi sisältyy sekä toiminnallisia ohjaus- ja työmenetelmäopintoja että teoriatietoa. Teoriapohjaa tuovat mm. psykologian, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, sosiologian ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä menetelmäopinnot. Käytännön työvälineitä saat esimerkiksi verkostotyömenetelmistä, elämyspedagogiikasta ja toiminnallisista menetelmistä. Opetuksen sisällöt suunnitellaan yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa.

Luentojen lisäksi opintoihisi kuuluu kirjallisia tehtäviä, verkko-opintoja sekä käytännön harjoittelua ja työelämäprojekteja. Työelämäprojektit alkavat ensimmäisenä opiskeluvuonna ja jatkuvat opintojesi ajan. Projektiopinnoissa voit toimia ryhmänvetäjänä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vammais- tai päihdehuollon työssä tai maahanmuuttajaprojekteissa. Näin saamasi koulutus vastaa suoraan työelämän vaatimuksiin.

Opinnäytetyö

Sosionomin opintoihisi kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jonka tekeminen on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimusluonteista työskentelyä yksin tai useamman opiskelijan ryhmässä. Opinnäytetyössä osoitat valmiuksiasi soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa.

Uramahdollisuudet

Sosionomina työskentelet monipuolisissa tehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille. Voit työskennellä esimerkiksi vanhustenhuollossa,aikuissosiaalityön, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, maahanmuuttajatyön, oppilas-, perhe- ja nuorisotyön tai vammais- ja päihdehuollon tehtävien parissa.

Jos sisällytät tutkintoosi vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen- ja sosiaalipedagogiikan opintoja, saat kelpoisuuden lastentarhaopettajana toimimiseen.

Tehtävänimikkeitä

Sosiaaliala, opetusala

Pätevyys

Kun olet suorittanut sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon, sinulla on monipuolisten opintosisältöjen ansiosta mahdollisuus siirtyä joustavasti erilaisesta työtehtävästä toiseen. Tutkinnon suoritettuasi pystyt työskentelemään myös palveluntuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Kelpoisuuden lastentarhaopettajana toimimiseen saat, jos sisällytät tutkintoosi vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen- ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoulussa on hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon. Olemme mukana monissa kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST). Vaihtoehtoisesti voit valita kohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman. Sosionomiopiskelijat ovat suorittaneet työharjoitteluitaan mm. Ruotsissa, Englannissa, Kanadassa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme paljon opiskelijavaihtoa ja yhteisiä projekteja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Koulutukseen kuuluu oleellisesti venäläisen kulttuurin ja rajaseudun kysymysten ymmärtäminen. Teemme yhteistyötä myös maahanmuuttajien kanssa.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto ja tentit suoritetaan suomen kielellä.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Saimaan ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja se kestää 2-2,5 vuotta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK) sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta alaltaan.

Vaihtoehtoisesti sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintojasi sosiaalityön maisteriopintoihin (mm. Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto).