Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Sosionomin koulutus antaa opiskelijoille laaja-alaiset perustiedot ja -taidot ja kouluttaa teoreettiset perusteet hallitsevia, luovia sosiaalialan ammattilaisia.

Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä hänen arjessaan. Opinnoissasi harjoittelet työssä tärkeitä vuorovaikutus-, ilmaisu-, ohjaus- ja työelämätaitoja ja perehdyt eri elämäntilanteissa ilmeneviin kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tarpeisiin.

Opintojen jälkeen olet hyvinvointialan moniosaaja. Ohjaat luovasti asiakkaita ja ryhmiä. Voit suunnitella, kehittää ja tuottaa palveluja. Osaat suunnitella ja toteuttaa projekteja. Saat opiskelun aikana valmiuksia myös sosiaalialan yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen.

Koulutuksen sisältö

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnoissa perehdyt eri elämäntilanteissa ilmeneviin kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tarpeisiin. Samalla opit menetelmiä, joilla edistetään asiakkaiden ja heidän läheistensä sosiaalista selviytymistä.

Teoriapohjaa tuovat mm. psykologian, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, sosiologian ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä menetelmäopinnot. Käytännön työvälineitä saat esimerkiksi verkostotyömenetelmistä, elämyspedagogiikasta ja toiminnallisista menetelmistä.

Opiskelussa korostetaan teorian ja käytännön yhdistämistä ja tutkivaa työotetta. Koulutusta suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa niin, että koulutus vastaa työelämän muutoksiin ja kehittää työkäytäntöjä.

Opetus toteutetaan nykyaikaisin metodein esimerkiksi simulaatio-oppimisympäristössä sekä projektiopintojen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Osa opinnoista on kirjallisia tehtäviä tai verkko-opintoja.

Sosiaalialan opiskelijat ovat heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien mukana oikeissa työelämäprojekteissa. Opintoihin sisältyy 48 opintopistettä eli yhteensä noin 32 viikkoa harjoittelua käytännön työelämässä. Harjoittelujen aikana nousseita kysymyksiä käydään läpi ryhmissä ja ohjaavien opettajien kanssa.

Osa opinnoista tai harjoittelusta on mahdollista suorittaa ulkomailla Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa.

Opintojen rakenne

Sosionomin tutkinto koostuu työelämälähtöisen ydinosaamisen (180 op) ja täydentävän osaamisen (30 op) kokonaisuuksista. Kokonaisuudessaan tutkinnon laajuus on 210 op.

Opintoihisi sisältyy sekä toiminnallisia ohjaus- ja työmenetelmäopintoja että teoriatietoa. Teoriapohjaa tuovat mm. psykologian, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, sosiologian ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä menetelmäopinnot. Käytännön työvälineitä saat esimerkiksi verkostotyömenetelmistä, elämyspedagogiikasta ja toiminnallisista menetelmistä. Opetuksen sisällöt suunnitellaan yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa.

Opintoihisi kuuluu luentoja, kirjallisia tehtäviä, verkko-opintoja sekä käytännön harjoittelua ja työelämäprojekteja.

Työelämäprojektit alkavat ensimmäisenä opiskeluvuonna ja jatkuvat opintojesi ajan. Voit toimia ryhmänvetäjänä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vammais- tai päihdehuollon työssä tai maahanmuuttajaprojekteissa. Näin saamasi koulutus vastaa suoraan työelämän vaatimuksiin.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Sosionomin opintoihisi kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jonka tekeminen on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimusluonteista työskentelyä yksin tai useamman opiskelijan ryhmässä.

Opinnäytetyössä osoitat valmiuksiasi soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto ja tentit suoritetaan suomen kielellä.

Uramahdollisuudet

Sosionomina työskentelet monipuolisissa tehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.

Voit työskennellä esimerkiksi vanhustenhuollossa, aikuissosiaalityön, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, maahanmuuttajatyön, oppilas-, perhe- ja nuorisotyön tai vammais- ja päihdehuollon tehtävien parissa.

Tehtävänimikkeitä

sosiaaliohjaaja

perhetyöntekijä

koulukuraattori

palveluohjaaja

varhaiskasvatuksen sosionomi

vashaiskasvatuksen opettaja

Pätevyys

Kun olet suorittanut sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon, sinulla on monipuolisten opintosisältöjen ansiosta mahdollisuus siirtyä joustavasti erilaisesta työtehtävästä toiseen. Tutkinnon suoritettuasi pystyt työskentelemään myös palveluntuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Valmistuneena sosionomina (AMK) voit rekisteröityä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, johon kuuluminen on edellytys sosiaalihuollon ammattilaisena työskentelylle.

Pätevyys varhaiskasvatuksessa työskentelyyn

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana tai varhaiskasvatuksen sosionomina, kun sisällytät tutkintoosi vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saaminen edellyttää valmistumista 31.7.2023 mennessä. Sen jälkeen valmistuva, vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatusta ja sosiaalipedagogiikkaa opiskellut sosionomi saa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoulussa on hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon. Olemme mukana monissa kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST). Vaihtoehtoisesti voit valita kohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman.

Sosionomiopiskelijat ovat suorittaneet työharjoitteluitaan mm. Ruotsissa, Englannissa, Kanadassa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa tehdään esimerkiksi harjoitteluja ja projekteja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi meillä on paljon opiskelijavaihtoa ja yhteisiä projekteja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Koulutukseen kuuluu oleellisesti venäläisen kulttuurin ja rajaseudun kysymysten ymmärtäminen. Teemme yhteistyötä myös maahanmuuttajien kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Saimaan ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja se kestää 2—2,5 vuotta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK) sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta alaltaan.

Vaihtoehtoisesti sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakea yliopistoon sosiaalityön maisteriopintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän — keskeisen roolin kehittämistyössä.

TKI-painoalamme ovat:

- Tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä terveyspalveluihin

- Palveluliiketoiminnan käyttäjälähtöisyys ja kansainvälistäminen

- Teknologiainnovaatioista uuden sukupolven liiketoimintaa.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat