Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Terveydenhoitaja (AMK), sisältää sairaanhoitajan (AMK) -tutkinnon
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuvana terveydenhoitajana sinulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot edistää eri-ikäisten ihmisten ja heidän perheidensä terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia.

Osaat tunnistaa riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita ja perheitä,  tukea ja auttaa heitä sekä ohjata heidät avun piiriin mahdollisimman varhain. Opit toimimaan joustavasti moniammatillisissa työryhmisssä.

Terveydenhoitajan työssä on osattava toimia johdonmukaisesti vaikeissa ja yllättävissäkin tilanteissa sekä tehdä itsänäisiä, tutkittuun tietoon ja hoito-ohjeisiin perustuvia päätöksiä asiakkaiden läsnäollessa. Terveydenhoitajana sinun on tunnettava teoria ja hoitotyön käytännöt vaihtelevissa asiakastilanteissa. Sinulla on myös edellytykset hakeutua kansainvälisiin työtehtäviin.

Kaikkia terveydenhoitajan työssä tarvittavia taitoja pääset harjoittelemaan simulaatio-oppimisympäristössämme sekä pitkillä harjoittelujaksoilla koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen sisältö

Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksen opiskelijana rakennat ammattitaitoasi vähitellen koko koulutuksen ajan niin, että uudet asiat rakentuvat jo olemassa olevan osaamisesi perustalle.

Koulutus sisältää terveydenhoitotyön ja yleissairaanhoitan opinnot. Ensimmäisenä vuonna perehdyt turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön teoriassa, käytännön harjoituksissa ja oikeissa asiakas- ja potilastilanteissa. Tämän ohella vahvistat tiedonhankinnan ja viestinnän osaamistasi.

Opintojen edetessä opit erilaisia kliinisessä  työssä tarvittavia taitoja ja pääset soveltamaan niitä terveydenhoitotyön ja hoitotyön harjoitteluissa sairaalassa: vuodeosastoilla, lasten osastoilla sekä mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden parissa. Lukukausi- ja vuositeemat auttavat sinua keskittymän olennaisiin asioihin, kun laadit itsellesi henkilökohtaista urasuunnitelmaa ja osaamistavoitteita.

Saimaan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutus painottuu vahvaan kliiniseen osaamiseen ja potilasturvallisuuteen, joiden osaamista vahvistetaan läpi opintojen uudenaikaisessa simulaatiokeskuksessamme.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, terveydenhoitotyön täydentävistä ammattiopinnoista, ammatillisesta harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Koulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan opinnot.

Ammatillinen harjoittelu suoritetaan aidoissa työelämän asiakas- ja potilastilanteissa pätevien ammattilaisten ohjauksessa eri lukukausilla. Harjoittelua on vähintään 85 opintopistettä eli yhteensä noin 55 viikkoa koko koulutuksen aikana. Harjoittelu sisältää myös työelämään tehtävän kehittämistehtävän.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Opintoihisi kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyötä. Voit tehdä opinnäytetyösi pareittain tai useamman opiskelijan ryhmässä.

Opinnäytetyötä tehdessä sovellat opintojesi aikana kehittyneitä tiedonhankinta- ja hallintataitoja. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein työelämän muuttuviin haasteisiin ja tavoitteena on, että teet opinnäytetyösi yhteistyössä työelämän kanssa.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto ja tentit suomen kielellä. Osa opintomateriaaleista ja opetuksesta voi olla englanniksi.

Uramahdollisuudet

Terveydenhoitajana voit työskennellä paitsi äitiysneuvoloissa, lastenneuvoloissa myös koulu-, opiskelu- ja työterveyshuollossa sekä ikääntyneiden ihmisten terveydenhuollossa.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet työskennellä ulkomailla ja mahdollisuuden toimia myös yrittäjänä.

Terveydenhoitajan koulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen.

Tehtävänimikkeitä

  • Terveydenhoitaja
  • Sairaanhoitaja

Pätevyys

Suoritettuasi terveydenhoitajan tutkinnon pystyt työskentelemään joko terveydenhoitajana tai sairaanhoitajan laillistetun ammattinimikkeen alla Euroopan unionin alueella.

Voit toimia terveydenhoitotyön ja hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa terveydenhoitajan työtäsi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Terveydenhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Olemme mukana monissa eri kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST). Teemme myös yhteistyötä kymmenien ulkomaalaisten yliopistojen kanssa, joten voit myös valita kohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa kansainvälisyys näkyy monipuolisina opiskelija- ja opettajavaihtoina. Useat opiskelijamme lähtevät ulkomaisille työharjoittelu- tai opintojaksoille laajentamaan ammattitaitoaan, kartuttamaan elämänkokemustaan ja etsimään omia rajojaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Terveydenhoitajana työskentelet osana moniammatillisia tiimejä, joihin pääset tutustumaan jo työharjoitteluissa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuten fysioterapeutteja, ensihoitajia ja sosionomeja.

Saimaan ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä useiden alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Sairaanhoitajan koulutuksen tärkeimmät työelämän yhteistyökumppanit ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä paikalliset sosiaali- ja terveysalan yritykset.

Jatko-opintomahdollisuudet

Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittanut laillistettu ammattilainen voi hakea sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Saimaan ammattikorkeakoulussa voit suorittaa YAMK-tutkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Suoritettava tutkinto on sairaanhoitaja (YAMK).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen ja jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin.

Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon jälkeen voi hakea myös yliopistojen maisterikoulutuksiin. Opintoja on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa master-tason koulutusohjelmissa.

Ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa jatkokoulutusta erillisinä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksina.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän — keskeisen roolin kehittämistyössä.

TKI-painoalamme ovat:

- Tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä terveyspalveluihin

- Palveluliiketoiminnan käyttäjälähtöisyys ja kansainvälistäminen

- Teknologiainnovaatioista uuden sukupolven liiketoimintaa.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Tuleva terveydenhoitaja Eszter Gazdag: ”Käytännön tekeminen on parasta”

Millaista on opiskella terveydenhoitajaksi? Opiskelijat kertovat