Terveydenhoitajakoulutus

Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Terveydenhoitaja (AMK), sisältää sairaanhoitajan (AMK) – tutkinnon
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Tavoite

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuvana terveydenhoitajana sinulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot edistää eri-ikäisten ihmisten ja heidän perheidensä terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Osaat tunnistaa riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita ja perheitä, tukea ja auttaa heitä sekä ohjata heidät avun piiriin mahdollisimman varhain. Opit toimimaan joustavasti moniammatillisissa työryhmisssä.

Terveydenhoitajan työssä on osattava toimia johdonmukaisesti vaikeissa ja yllättävissäkin tilanteissa sekä tehdä itsänäisiä, tutkittuun tietoon ja hoito-ohjeisiin perustuvia päätöksiä asiakkaiden läsnäollessa. Terveydenhoitajana sinun on tunnettava teoria ja hoitotyön käytännöt vaihtelevissa asiakastilanteissa. Sinulla on myös edellytykset hakeutua kansainvälisiin työtehtäviin.

Kaikkia terveydenhoitajan työssä tarvittavia taitoja pääset harjoittelemaan simulaatio-oppimisympäristössämme sekä pitkillä harjoittelujaksoilla koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen sisältö

Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksen opiskelijana rakennat ammattitaitoasi vähitellen koko koulutuksen ajan niin, että uudet asiat rakentuvat jo olemassa olevan osaamisesi perustalle. Koulutus sisältää terveydenhoitotyön ja yleissairaanhoitan opinnot. Ensimmäisenä vuonna perehdyt turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön teoriassa, käytännön harjoituksissa ja oikeissa asiakas- ja potilastilanteissa. Tämän ohella vahvistat tiedonhankinnan ja viestinnän osaamistasi.

Opintojen edetessä opit erilaisia kliinisessä työssä tarvittavia taitoja ja pääset soveltamaan niitä terveydenhoitotyön ja hoitotyön harjoitteluissa sairaalassa: vuodeosastoilla, lasten osastoilla sekä mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden parissa. Lukukausi- ja vuositeemat auttavat sinua keskittymän olennaisiin asioihin, kun laadit itsellesi henkilökohtaista urasuunnitelmaa ja osaamistavoitteita.

Terveydenhoitajakoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan virtuaalisesti, luokkaopetuksena tai itsenäisesti. Sen lisäksi erilaisia taitoja harjoitellaan koulussa pätevien opettajien ohjauksessa. Saimaan ammattikorkeakoulun nykyaisisssa ja monipuolisissa simulaatiotiloissa pääset opettelemaan potilaan hoitoa ja siihen liittyvää päätöksentekoa yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa joka lukukaudella.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto sisältää myös sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon. Kokonaisuudessaan tutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta ja sen laajuus on 240 op.

Opintojen rakenne

Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

 

Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoitteluista sekä opinnäytetyöstä. Koulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan opinnot.

 

Perusopinnot:

- kieli- ja viestintäopinnot

- ensiapu

- farmakologia

- anatomia ja fysiologia

- tiedonhankinnan opinnot

- tutkimus- ja kehittämisopinnot

 

Ammattiopinnot:

- terveydenhoitotyön perusopinnot

- lasta odottavan ja lapsiperheiden terveydenhoitotyön opinnot

- koulu– ja opiskeluterveydenhoitotyön opinnot

- työikäisten terveydenhoitotyön opinnot

- mielenterveyshoitotyön opinnot

- akuuttihoitotyön opinnot

- ikääntynen hoitotyön opinnot

 

Terveydenhoitajaopiskelijat järjestävät terveysmittauksia ja -neuvontaa erilaisissa tapahtumissa. Sen lisäksi mm. nalleneuvolat ovat saavuttaneet suuren suosion.

Ammatillinen harjoittelu suoritetaan aidoissa työelämän asiakas- ja potilastilanteissa pätevien ammattilaisten ohjauksessa eri lukukausilla. Harjoittelua on vähintään 85 opintopistettä koko koulutuksen aikana. Harjoittelu sisältää myös työelämään tehtävän kehittämistehtävän.

Opinnäytetyö

Terveydenhoitajan opintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jonka tekeminen on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyön luonteista. Opinnäytetyösi teet tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa, pätevien opettajien ohjauksessa ja useimmiten siihen liittyy jokin aito työelämän kehittämishanke.

Uramahdollisuudet

Terveydenhoitajan koulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen. Terveydenhoitajana voitkin työskennellä paitsi äitiysneuvoloissa, lastenneuvoloissa myös koulu-, opiskelu- ja työterveyshuollossa sekä ikääntyneiden ihmisten terveydenhuollossa. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet työskennellä ulkomailla ja mahdollisuuden toimia myös yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

  • Terveydenhoitaja
  • Sairaanhoitaja

Pätevyys

Suoritettuasi terveydenhoitajan tutkinnon pystyt työskentelemään joko terveydenhoitajana tai sairaanhoitajan laillistetun ammattinimikkeen alla Euroopan unionin alueella. Voit toimia terveydenhoitotyön ja hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa terveydenhoitajan työtäsi.

Kansainvälistyminen

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suorittamaan ammatillista harjoittelua tai opintojaksoja. Näin pääset laajentamaan ammattitaitoasi, kartuttamaan elämänkokemustasi tai vaikkapa etsimään omia rajojasi.

Olemme mukana monissa eri kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST). Voit myös valita kohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman.

Suosittuja vaihtokohteita terveydenhoitajaopiskelijoilla ovat olleet esimerkiksi Espanja, Baltian maat sekä Iso-Britannia ja Kroatia. Terveydenhoitajakoulutus tekee aktiivista yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa, joten opiskelijavaihtomahdollisuutesi ulkomaille ovat erinomaiset.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Terveydenhoitajakoulutus tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Karjalan alueen julkisten ja yksityisten yritysten kanssa. Yhteistyökumppanina on mm. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Terveydenhoitajan ammattiin kuuluu moniammatillisissa yhteistyöryhmissä työskentely, esimerkiksi fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja psykologien kanssa.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto ja tentit suomen kielellä. Osa opintomateriaaleista ja opetuksesta voi olla englanniksi.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

 

Ammattikorkeakoulun toiminnan painoalat ovat:

1. Innovaatioista liiketoimintaa

2. PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen

3. Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Jatko-opintomahdollisuudet

Saimaan ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja se kestää 2-2,5 vuotta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on ammattikorkeakoulututkinto (esim. terveydenhoitaja AMK) sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta alaltaan.

Vaihtoehtoisesti terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintojasi terveystieteiden maisteriopintoihin.