Sosiaali- ja terveysalan koulutusten (päivätoteutukset) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

 

OPISKELIJAVALINTA

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta englanninkieliseen koulutukseen

 

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä.

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

Tasapistesääntö:
Valintatapa
1:
Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

TASAPISTESÄÄNTÖ:
Valintatapa
2:
Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. koulumenestyspisteet
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

TASAPISTESÄÄNTÖ:
Valintatapa 3
:
Tasapistesääntö:
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3, sitten valintatapa 2 ja sitten valintatapa 1.

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Ensihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi
Valintatapa 1 (valintakoe): 50 % aloituspaikoista
Valintatapa 2 (valintakoe ja koulumenestys): 40 % aloituspaikoista
Valintatapa 3 (todistusvalinta): 10% aloituspaikoista

Fysioterapeutit
Valintatapa 1 (valintakoe): 20 % aloituspaikoista
Valintatapa 2 (valintakoe ja koullumenestys): 70 % aloituspaikoista
Valintatapa 3 (todistusvalinta): 10% aloituspaikoista

Nursing
Valintatapa 1 (valintakoe): 100 % aloituspaikoista
Aloituspaikoista jaetaan 50% ulkomailla tutkinnon suorittaneille ja 50% suomalaisella tutkinnolla hakeville. Jos jommassa kummassa jonossa ei ole riittävästi hyväksyttyjä hakijoita, ryhmä täytetään toisen jonon hakiijoilla.

 

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta alkuperäiset koulutodistukset ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

  • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
  • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 2 ja 3
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A ja 3A

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli*

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A2 -kieli, EB- ja RP -tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä.

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe. Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 24.4.2019.

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena 10.4.2019 mennessä.

Valintakoe

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä ja valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti.

Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä, josta ammattikorkeakoulut ilmoittavat omilla verkkosivuillaan. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryhmänsä. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat opintopolku.fi -sivustolla ja omilla www-sivuillaan valintakoepäivät ja valintakokeen sisällön.

Valintaryhmät ovat seuraavat:

1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja

2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti

3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti

4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

5. valintaryhmä
Sosionomi, rikosseuraamus

6. valintaryhmä
Estenomi
Estenom

Valintakoeyhteistyö

Listan valintakoeyhteystyötä tekevistä ammattikorkeakouluista ja hakukohteista löydät täältä (julkaistaan myöhemmin).

 

Opiskelijavalinta englanninkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta tehdään valintatapa 1 mukaisesti (valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella.)

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakokeesta voi saada enimmillään 70 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä, josta ammattikorkeakoulut ilmoittavat omilla www-sivuillaan ja Opintopolku.fi-sivustolla.

Valintakoe järjestetään 9.4.2019. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.