Lappeenranta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK), EUR-ACE® Bachelor

Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Koneinsinöörinä sinulla on valmiudet toimia luovan suunnittelun ja tuotekehityksen ammattilaisena. Olet perehtynyt valmistustekniikkaan ja tuotantoprosesseihin, ja pystyt toimimaan tuotannon, prosessien johtamisen, myynnin ja teollisuuden palvelujen asiantuntijana.

Koulutuksessa painotetaan teknistä osaamista. Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneilla koneinsinööreillä on vahva tekninen perusosaaminen, josta on hyötyä useissa eri ammateissa ja tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot sisältävät teknisen perusosaamisen, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämisen ja soveltavan oppimisen ja projektityöskentelyn kokonaisuuksia. Opiskelet myös viestintää ja vuorovaikutustaitoja, ja opit työskentelemään monialaisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä. 

Konetekniikan koulutuksemme on saanut kansainvälisesti hyväksytyn tekniikan alan akkreditoinnin, ja koulutukselle on myönnetty EUR-ACE® -laatuleima. Laatuleima osoittaa, että koulutus täyttää eurooppalaisen insinöörikoulutuksen laatuvaatimukset.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Konetekniikan opiskelijoilla on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

 • kone- ja tuotesuunnittelu
 • tuotantotekniikka ja kunnossapito.

Suuntautumisvaihtoehdon voit valita toisen vuoden keväällä.

Opintojen rakenne

 • perusopinnot 123 op
 • ammattiopinnot 44 op
 • suuntautumisvaihtoehdon opinnot 20 op
 • vapaasti valittavat opinnot 8 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Konetekniikan opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyön aihe valikoituu pitkälti opiskelijan oman mielenkiinnon ja motivaation mukaan. Yleensä opinnäytetyö tehdään ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Halutessasi voit suorittaa osan opinnoista myös englanniksi yhdessä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoululla on yhteistyöyliopistoja eri puolilla maailmaa, ja opiskelijoita kannustetaan lähteämään opintojen loppuvaiheessa opiskelijavaihtoon.

Voit lähteä vaihtoon lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Koko lukuvuoden pituisen opiskelijavaihdon aikana voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, jolloin valmistut koneinsinööriksi samanaikaisesti Saimaan ammattikorkeakoulusta ja vaihtokohteestasi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Saimaan ammattikorkeakoulun konetekniikan opiskelijat tekevät paljon yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa erilaisissa projekteissa, ja myös opinnäytetyöt tehdään usein yrityksen toimeksiannosta.

Yhteistyötä tehdään myös LUT-yliopiston opiskelijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoilla on esimerkiksi yhteisiä opintojaksoja ja projekteja sekä yhteiset laboratoriotilat.

Uramahdollisuudet

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet insinöörit toimivat vaativissa asiantuntija- ja projektinjohtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Valmistuneilla insinööreillä on vahva tekninen osaaminen ja kokonaisnäkemys konetekniikan alasta.

Tehtävänimikkeitä

 • koneinsinööri
 • automaatioinsinööri
 • tuotantopäällikkö
 • suunnitteluinsinööri
 • työnjohtaja
 • tarkastusinsinööri
 • huolto- ja neuvontainsinööri
 • kunnossapitoinsinööri
 • myynti-insinööri

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulusta valmistuttuasi voit hakea yliopistoon opiskelemaan diplomi-insinööriksi. Saimaan ammattikorkeakoulu toimii samalla kampuksella LUT-yliopiston kanssa, joten opintoja on mahdollista jatkaa jo valmiiksi tutussa ympäristössä.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohtana on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että kumppaneidemme liiketoimintaan.

Tutkimuksen painoalat ovat:

 • innovaatioista liiketoimintaa
 • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
 • asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat