Lappeenranta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ovat tärkein ammattikunta kestävän, puhtaan ja hyvinvointia edistävän elinympäristön luomisessa, uudistamisessa ja ylläpitämisessä. Koulutuksesta valmistut insinööriksi talonrakennusalan tai infra-alan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtäviin.

Rakennusinsinöörinä ymmärrät rakentamisen teknisen perustan, osaat johtaa ja huolehtia taloudesta. Osaat työskennellä kansainvälisessä ympäristössä sekä neuvotella ja viestiä ammatillisissa tilanteissa.

Sinulla on myös tarvittavat tietotekniset valmiudet, ja pystyt toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot sisältävät teknistä osaamista, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä rakennusalan teoriaa ja käytäntöä. Saimaan ammattikorkeakoulun insinööriopinnoissa korostuu vahva tekninen osaaminen.

Opinnoissa painotetaan myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, monialaisen ja monikulttuurisen työyhteisön ymmärtämistä sekä rakennusalan vaatimaa digitaalista osaamista.

Opintojen rakenne

Opintojen alkuvaiheessa keskitytään rakentamisen peruskäsitteisiin ja -taitoihin.

Opiskelun edetessä paneudut rakennettuun ympäristöön kokonaisuutena. Sen jälkeen valitset, haluatko painottaa opinnoissasi talonrakentamista vai yhdyskuntatekniikkaa.

Suuntautumisvalinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumisvalinnan tehtyäsi opiskelusi painottuu ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri suuntautuu joko talonrakennustekniikkaan tai yhdyskunta- eli infrarakentamiseen.

Talonrakennustekniikassa opiskellaan talonrakentamista ja rakennesuunnittelua. Yhdyskuntarakentamisessa perehdytään liikenneväyliin, vesihuoltoverkkoihin sekä maa-, ympäristö- ja kalliorakentamiseen. Koulutus antaa vahvat suunnittelu- ja projektinhallintataidot alan asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Sen aihe valikoituu pitkälti opiskelijan oman mielenkiinnon ja motivaation mukaan. Opinnäytetyö tehdään ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin.

Kansainvälistyminen

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Vaihtokohteita on paljon ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Voit halutessasi suorittaa joitakin opintoja englanninkielisinä myös kotikampuksella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat tekevät opintojensa aikana yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Opinnäytetöiden aiheet saadaan työelämästä.

Saimaan ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä myös samalla kampuksella toimivan LUT-yliopiston kanssa.

Uramahdollisuudet

Useissa rakennusalan työtehtävissä vaaditaan lakisääteisiä kelpoisuuksia, jotka voit saada vain, kun suoritat rakennusalan korkeakoulututkinnon.

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit toimivat vaativissa asiantuntija- ja projektinjohtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Valmistuneilla on vahva tekninen osaaminen ja kokonaisnäkemys sekä talonrakennuksesta että yhdyskuntatekniikasta.

Tehtävänimikkeitä

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ymmärtävät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitsevat hyvin jonkin sen luomiseen ja ylläpitämiseen tai liiketoimintaan liittyvistä osa-alueista.

Valmistuttuasi nimikkeenäsi voi olla esimerkiksi

  • rakennusinsinööri
  • työnjohtaja
  • suunnitteluinsinööri
  • työmaapäällikkö
  • projektipäällikkö
  • projektijohtaja
  • suunnittelija
  • rakennesuunnittelija
  • yhdyskuntasuunnittelija.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinnon jälkeen voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoon diplomi-insinööriopintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat osallistuvat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan erilaisissa projekteissa. Tavoitteena on kehittää rakennettua ympäristöä kokonaisuutena ihmisiä varten.

Korkeakoulussamme on kolme tutkimus- ja kehitystoiminnan painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat