Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ensihoitaja (YAMK), Fysioterapeutti (YAMK), Sairaanhoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK), Terveydenhoitaja (YAMK)

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan alan ammattilaisille, jotka haluavat syventää tai laajentaa asiantuntijuuttaan asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalan palveluiden johto-, esimies-, kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää 30 opintopistettä kaikille yhteisiä syventäviä ammattiopintoja, kuten tutkimus- ja kehittämismenetelmien, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, johtamisen sekä viestinnän opintoja.

 

Koulutuksessa on lisäksi 30 opintopistettä vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja:

 • Johtamisen syventävissä ammattiopinnoissa (15 op) syvennetään ja laajennetaan strategiatyön ja sen johtamisen, henkilöstöjohtamisen sekä liiketoiminnan ja talousjohtamisen osaamista.
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä (15 op) perehdytään palvelumuotoiluun, sähköiseen asiointiin terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä sähköisiin palveluihin ja palveluprosesseihin.
 • Yhteisöllisyys ja sen edistäminen elämänkulun eri vaiheissa (15 op) -opinnoissa perehdytään yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen sekä yhteisöllisen sosiaalityön toteuttamiseen ja vaikuttavuuteen moniammatillisessa yhteistyössä.
 • Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot (15 op) toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa ja niissä perehdytään muun muassa työterveyshuollon kehittämiseen ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset.
 • Vaikuttavan terveydenhoitajatyön (15 op) opinnot on suunnattu terveydenhoitajille (AMK). Opinnoissa vahvistetaan asiakkuusosaamista, terveydenhoitajatyön vaikuttavuutta ja tiedolla johtamista.

Opinnoissa korostetaan teoreettisen, tutkitun tiedon ja omakohtaisen kokemustiedon yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Lähiopiskelupäivissä käytetään opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jolloin opiskelijat pääsevät moniammatillisesti jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä verkostoitumaan. Lähiopiskelupäiviä on 2-4/kk.

Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat. Yleisin suoritustapa on yksilö-, pari- tai pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät, jotka arvioidaan numeraalisesti tai sanallisesti. Arviointimuotoja ovat itse- ja vertaisarviointi ja/tai opettajan antama arviointi. Koulutusohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtina ovat olleet työelämän tarpeiden ennakointi, laadukkaan ammatillisen korkeakoulutuksen vaatimukset ja maakunnan vahvuusalueiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä kansainväliset yhteydet.

Osa opintojaksojen oppimistehtävistä on työelämän toimeksiantoja, jolloin niiden tekeminen on todella työelämäläheistä ja -lähtöistä. Opiskelijat ovat työstäneet oppimistehtävinään myös oman työyhteisönsä tai oganisaatioidensa aineistoja, kuten ohjeistuksia ja prosesseja.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa vaihtoehtoisten syventävien ammattiopintojen laajuus on 30 op. Opiskelija voi valita oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisimmat opintokokonaisuudet.

Koulutusohjelman vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja ovat seuraavat 15 opintopisteen opintokokonaisuudet: Johtaminen, Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäminen, Yhteisöllisyys ja sen edistäminen elämänkulun eri vaiheissa, Vaikuttava terveydenhoitajatyö ja Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot.

Tutoropettaja käy jokaisen opiskelijan kanssa kehityskeskustelun opintojen alkuvaiheessa. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen otetaan huomioon opintojen suorittamisessa (AHOT).

Opintojen rakenne

Yhteiset syventävät ammattiopinnot 30 op

Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 30 op

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö

YAMK -tutkinnossa suoritettavan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ammatillista työtä. Opinnäytetyön voit tehdä omaan työyhteisöösi ja organisaatioosi tai se voi olla osa Saimaan ammattikorkeakoulun ja sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeita. Opinnäytetyön voit toteuttaa yksilö- tai parityönä.

Tehtävänimikkeitä

 • Osastonhoitaja
 • Ylihoitaja
 • Huoltolaitoksen johtaja
 • Asiantuntija sairaanhoitaja
 • Kehittämishoitaja
 • Palvelupäällikkö
 • Toiminnanjohtaja
 • Vastaava terveydenhoitaja
 • Hyvinvointikoordinaattori
 • Hyvinvointisuunnittelija
 • Yksikönjohtaja
 • Projektipäällikkö

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opetussuunnitelma on rakennettu yhdessä työelämän edustajien kanssa. Opetus ja oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä ja -läheisiä.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Yksi opintojakso (5 op) toteutetaan englannin kielellä.

Tutkimuksen painopisteet

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja palveluprosessien kehittäminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua ammattilliseen opettajakoulutukseen. Voit hakeutua myös yliopiston lisensiaatti- tai tohtoriopintoihin.