Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen

Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ensihoitaja (YAMK), Fysioterapeutti (YAMK), Sairaanhoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK), Terveydenhoitaja (YAMK)

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan alan ammattilaisille, jotka haluavat syventää tai laajentaa asiantuntijuuttaan asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalan palveluiden johto-, esimies-, kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää yhteisiä syventäviä ammattiopintoja, kuten tutkimus- ja kehittämismenetelmien, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä johtamisen ja viestinnän opintoja (yht. 30 op). Koulutuksessa on myös vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja (valittava 30 op).

Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat. Tavallisinta on yksilö-, pari tai pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät, jotka arviodaan numeraalisesti tai sanallisesti. Arviointimuotoja ovat itse- ja vertaisarviointi ja/tai opettajan antama arviointi. Perinteisiä tenttejä on koko koulutuksessa vain muutama.

Opintojaksojen oppimistehtävistä osa on työelämän toimeksiantoja, jolloin niiden työstäminen on todella työelämäläheistä ja -lähtöistä. Opiskelijat ovat työstäneet oppimistehtävinään myös oman työyhteisönsä tai oganisaatioidensa aineistoja (kuten ohjeistuksia, prosesseja).

Lähiopiskelupäiviä on 2-4/ kk. Niiden toteutuksessa pyritään käyttämään opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jolloin opiskelijat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä verkostoitumaan. Opiskelijoiden moniammatillisuus on ryhmän rikkaus, josta valmistuneet mainitsevat aina loppukeskusteluissa.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla (HOPS) mahdollistat oman työurasi edistämisen ja asiantuntijuutesi kehittymisen. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa voit valita kolmanneksen opinnoistasi (30 op) ns. vaihtoehtoisina syventävinä ammattiopintoina, joiden laajuus vaihtelee 15:sta 30 opintopisteeseen. Koulutuksen vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja ovat mm. johtaminen (henkilöstö- ja liiketoiminta- ja talousjohtaminen 15 op), sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäminen (15 op) sekä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen (15 op).

Ryhmätutor (ryhmän ohjaaja) käy jokaisen opiskelijan kanssa HOPSin pohjalta ohjauskeskustelun mahdollisimman pian opintojen alkuvaiheessa. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen otetaan huomioon opintojen suorittamisessa (AHOT).

Opintojen rakenne

Yhteiset syventävät ammattiopinnot 30 op

Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 30 op

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö

YAMK -tutkinnossa suoritettavan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ammatillista työtä. Opinnäytetyön voit tehdä omaan työyhteisöösi ja organisaatioosi tai se voi olla osa Saimaan amk:n ja sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeita. Opinnäytetyön voit toteuttaa yksilö- tai parityönä.

Tehtävänimikkeitä

 • Osastonhoitaja
 • Ylihoitaja
 • Huoltolaitoksen johtaja
 • Asiantuntija sairaanhoitaja
 • Kehittämishoitaja
 • Palvelupäällikkö
 • Toiminnanjohtaja
 • Vastaava terveydenhoitaja
 • Hyvinvointikoordinaattori
 • Hyvinvointisuunnittelija
 • Yksikönjohtaja
 • Projektipäällikkö

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opetussuunnitelma on rakennettu yhdessä työelämän edustajien kanssa. Opetus ja oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä ja -läheisiä.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Yksi opintojakso (5 op) toteutetaan englannin kielellä.

Tutkimuksen painopisteet

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja palveluprosessien kehittäminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua ammattilliseen opettajakoulutukseen. Voit hakeutua myös yliopiston lisensiaatti- tai tohtoriopintoihin.