Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ensihoitaja (YAMK)
Fysioterapeutti (YAMK)
Sairaanhoitaja (YAMK)
Sosionomi (YAMK)
Terveydenhoitaja (YAMK)

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja suunniteltu kesto 2,5 vuotta työn ohessa suoritettuna.

Koulutuksen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan alan ammattilaisille, jotka haluavat syventää tai laajentaa asiantuntijuuttaan asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalan palveluiden johto-, esimies-, kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä.

Opintojen rakenne

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, 90 op

 • Yhteiset syventävät ammattiopinnot 30 op
 • Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 30 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Tutoropettaja käy jokaisen opiskelijan kanssa kehityskeskustelun opintojen alkuvaiheessa. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen otetaan huomioon opintojen suorittamisessa (AHOT).

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää 30 opintopistettä kaikille yhteisiä syventäviä ammattiopintoja, kuten tutkimus- ja kehittämismenetelmien, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, johtamisen sekä viestinnän opintoja.

Koulutuksessa on lisäksi 30 opintopistettä vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja (valitaan kaksi 15 op:n kokonaisuutta):

 • Johtamisen syventävissä ammattiopinnoissa (15 op) syvennytään henkilöstöjohtamisen näkökulmasta strategiatyöhön ja talousjohtamiseen.
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä (15 op) perehdytään palvelumuotoiluun, sähköiseen asiointiin terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä sähköisiin palveluihin ja palveluprosesseihin.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen tulevaisuuden ekosysteemeissä (15 op) -opintokokonaisuudessa integroidaan monialaista osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa ja lisätään valmiuksia toimia tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä.

Opinnoissa korostetaan teoreettisen, tutkitun tiedon ja omakohtaisen kokemustiedon yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Lähiopiskelupäivissä käytetään opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jolloin opiskelijat pääsevät moniammatillisesti jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä verkostoitumaan. Lähiopiskelupäiviä on 2–4/kk, pääsääntöisesti perjantai ja lauantai.

Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat. Yleisin suoritustapa on yksilö-, pari- tai pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät, jotka arvioidaan numeraalisesti tai sanallisesti. Arviointimuotoja ovat itse- ja vertaisarviointi ja/tai opettajan antama arviointi. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtina ovat olleet työelämän tarpeiden ennakointi, laadukkaan ammatillisen korkeakoulutuksen vaatimukset ja maakunnan vahvuusalueiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä kansainväliset yhteydet.

Osa opintojaksojen oppimistehtävistä on työelämän toimeksiantoja, jolloin niiden tekeminen on aidosti työelämäläheistä ja -lähtöistä. Opiskelijat ovat työstäneet oppimistehtävinään myös oman työyhteisönsä tai oganisaatioidensa aineistoja, kuten ohjeistuksia ja prosesseja.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutukseen kuuluu 30 opintopistettä vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja. Opiskelija voi valita oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisimmat opintokokonaisuudet. Lue kokonaisuuksista tarkemmin kohdassa Koulutuksen sisältö.

Tutoropettaja käy jokaisen opiskelijan kanssa kehityskeskustelun opintojen alkuvaiheessa. Aikaisemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen suorittamisessa (AHOT).

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ammatillista työtä. Opinnäytetyön voit tehdä omaan työyhteisöösi ja organisaatioosi tai se voi olla osa Saimaan ammattikorkeakoulun ja sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeita. Opinnäytetyön voit toteuttaa yksilö- tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Yksi opintojakso (5 op) toteutetaan englannin kielellä.

Tehtävänimikkeitä

 • ylihoitaja
 • johtava hoitaja
 • osastonhoitaja
 • palvelupäällikkö
 • kehittämishoitaja
 • hyvinvointisuunnittelija, -koordinaattori
 • vastaava terveydenhoitaja
 • yksikön johtaja
 • toiminnanjohtaja
 • vastaava ohjaaja
 • projektipäällikkö
 • kenttäjohtaja (ensihoito)

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opetussuunnitelma on rakennettu yhdessä työelämän edustajien kanssa. Opetus ja oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä ja -läheisiä.

Kansainvälistyminen

Tutkinto antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua ammattilliseen opettajakoulutukseen. Voit hakeutua myös yliopiston lisensiaatti- tai tohtoriopintoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän — keskeisen roolin kehittämistyössä.

TKI-painoalamme ovat:

- Tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä terveyspalveluihin

- Palveluliiketoiminnan käyttäjälähtöisyys ja kansainvälistäminen

- Teknologiainnovaatioista uuden sukupolven liiketoimintaa.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Lähihoitaja, ensihoitaja, tohtori – Ylemmät AMK-opinnot innostivat Anu Venesojan tekemään väitöskirjaa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat