Rakentamisen koulutus

Lappeenranta

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (Ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus 2 vuotta eli 60 opintopistettä.

Tavoite

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ylempään amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä hallita laaja-alaista ja monipuolista rakentamisen kokonaisprosessia. Koulutus täydentää ammatillisiin pätevyyksiin liittyyvää teoriakoulutusta ja antaa valmiudet soveltaa tutkimustietoa ja kehitttämishankkeissa tuotettuja toimintamalleja muuttuvissa olosuhteissa. Opiskelijat oppivat hallitsemaan tietomallipohjaisessa rakennushankkeessa digitaalista tietoa ja hyödyntämään tietomallinnusta hankkeen ja ylläpidon aikana.

Koulutus harjaannuttaa työskentelemään itsenäisesti rakennusalan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opiskelijat saavat myös valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Opintojen pääteemana on rakentamisen kokonaisprosessien hallinta. Opinnot on suunniteltu niin, että ne soveltuvat sekä talonrakennusalan että infrakentamisen ammattilaiselle.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Koulutuksessa opiskelija voi painottaa opintojaan talonrakennustekniikkan tai yhdyskuntatekniikkaan/infrarakentamiseen. Varsinaista suuntautumisvaihtoehtoa ei valita.

Opintojen rakenne

Opinnot jakautuvat kolmeen osioon seuraavasti:

- yhteiset opinnot, jotka painottuvat rakentamisen kokonaisprosessien hallintaan (15 op)
- valinnaiset opinnot, jotka syventävät johtamisen tai teknisen osaamisen tietoja (15 op)
- opinnäytetyö, joka on työelämälähtöinen kehittämishanke (30 op) .

Yhteiset opinnot koostuvat tutkimus- ja kehittämismenetelmätaitojen opinnoista, kokonaisprosessien hallinnasta, tietomallinnuksesta sekä rakentamisen kokonaisprosessien opintoihin liittyvästä henkilökohtaisesta seminaarityöstä.

Opiskelija voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin johtamisen ja yrittämisen syventäviä opintoja tai teknisen osaamisen syventäviä opintoja

Valinnaisten opintojaksojen opintojakson laajuudet vaihtelevat välillä 3-5 op. Teknisen osaamisen opinnoista pääosa tähtää rakennesuunnittelijoiden pätevyyksien parantamiseen ja siksi niiden lähtökohtana on, että opiskeli-jalla on rakennesuunnittelukokemusta.

Valinnaisten opintojen osalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtai-nen opiskelusuunnitelma, johon voi sisällyttää myös sopivia opintoja yliopistojen tarjonnasta. Aiemman osaamisen tunnistamisen periaatteiden mukaisesti valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää myös muita rakennusalalla tarjolla olevia opintoja, mutta niiden hyväksyminen edellyttää sovittuja lisänäyttöjä. Tyypillisiä osaamisen tunnistamisen kautta hyväksyttyjä opintoja ovat olleet rakennuttamisen pätevyyskurssien opinnot.

Opinnäytetyö

Koulutukseen sisältyy opinnäytetyönä toteutettava kehittämishanke, joka liittyy elinkeinoelämän ja yritysten ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Opiskelija valitsee ensisijaisesti aiheen, joka liittyy keskeisesti omaan työhön. Kehittämishanketta toteutetaan koko opiskeluajan, ja se aloitetaan jo opintojen alkuvaiheessa. Työllä on oltava tilaajataho, jonka kanssa ohjaava opettaja ja opiskelija yhdessä määrittelevät työlle aiheen, tavoitteet ja sisällön.

Opinnäytetyöstä laaditaan opetussuunnitelmassa asetettujen vaatimusten mukainen kirjallinen opinnäytetyöraportti, minkä opiskelija tallentaa Theseus-verkkokirjastoon.

Uramahdollisuudet

Valmistuessaan opiskelija voi työskennellä entistä vaativimmissa ja vastuunalaisemmissa asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä. Tehtävänimikkeitä voivat olla mm. suunnitteluinsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö, rakennuttajainsinööri, hankintainsinööri, tuotekehitysinsinööri, rakennuttajapäällikkö, toimitusjohtaja, vakuutustarkastaja, kaavoitusinsinööri, lehtori.

Tehtävänimikkeitä

Suunnitteluinsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö, rakennuttajainsinööri, hankintainsinööri, tuotekehitysinsinööri, rakennuttajapäällikkö, toimitusjohtaja, vakuutustarkastaja, kaavoitusinsinööri, lehtori, koulutuspäällikkö.

Pätevyys

Jos työkokemus on riittävä, tutkinnon avulla voi pätevöityä poikkeuksellisen vaativien talonrakennuskohteiden rakennesuunnittelijaksi. Tutkinto antaa myös pätevyyden ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan lehtorin tehtäviin edellyttäen, että alan työkokemus on riittävä.

Kansainvälistyminen

Opiskelijat voivat suorittaa valinnaisia opintoja yhteistyössä ammattikorkeakoulun kansainvälisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot toteutetaan osin yhteistyössä valtakunnallisen rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteistyöverkoston kanssa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnäytetyöt käsittelevät rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan liittyviä aiheita.