Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Ensihoitaja (AMK), sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon.
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Koulutukseen haetaan Opintopolussa

SAIMIA ja LAMK yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Saimaan ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lappeenrannan kampuksella.

Koulutuksen tavoite

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneena ensihoitajana osaat auttaa äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sairaalan ulkopuolella. Tunnistat ja ennakoit potilaan henkeä uhkaavat tilanteet ja osaat toimia niissä tilanteen edellyttämällä tavalla.

Osaat työskennellä tilannejohtajana ja tehdä sujuvaa yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten poliisin, hätäkeskuksen ja pelastusviranomaisten kanssa. Sinulla on edellytykset hakeutua myös kansainvälisiin työtehtäviin.

Kiireettömillä ensihoitotehtävillä osaat arvioida potilaan palvelu- ja hoidon tarpeen, suunnitella jatkohoidon ja ohjata potilasta tarkoituksenmukaisen avun piiriin.

Ensihoitajan työ edellyttää paineensietokykyä ja valmiutta toimia johdonmukaisesti vaikeissa ja yllättävissä tilanteissa sekä kykyä tehdä hoitotilanteessa itsenäisiä, tutkittuun tietoon ja hoito-ohjeisiin perustuvia päätöksiä.

Koulutuksen sisältö

Ensihoidon opiskelijana rakennat ammattitaitoasi vähitellen koko koulutuksen ajan niin, että uudet asiat rakentuvat jo olemassa olevan osaamisen perustalle.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön teoriassa, käytännön harjoituksissa ja oikeissa asiakas- ja potilastilanteissa. Tämän ohella vahvistat tiedonhankinnan ja viestinnän osaamistasi.

Opintojen edetessä opit erilaisia kliinisessä työssä tarvittavia taitoja ja pääset soveltamaan niitä ensihoidon harjoitteluissa ambulanssissa ja hoitotyön harjoitteluissa sairaalassa, esimerkiksi päivystysosastolla, vuodeosastolla kotihoidossa, lasten osastolla, synnytysosastolla sekä mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden parissa. Lukukausi- ja lukuvuositeemat auttavat sinua keskittymään olennaisiin opiskeltaviin asioihin, kun laadit itsellesi oman urasuunnitelmasi mukaisia, henkilökohtaisia osaamistavoitteita.

Koulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan työhön vaadittavat opinnot. Saimaan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutus painottuu vahvaan käytännön osaamiseen ja potilasturvallisuuteen, joiden osaamista vahvistetaan läpi opintojen modernissa simulaatiokeskuksessamme.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto sisältää myös sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon. Kokonaisuudessaan tutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta ja sen laajuus on 240 op.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia ja opetusmateriaaleja.

Opintojen rakenne

Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, ensihoidon täydentävistä ammattiopinnoista, ammatillisesta harjoitteluista sekä opinnäytetyöstä.

Aidoissa työelämän asiakas- ja potilastilanteissa suoritettavan ammatillisen harjoittelun osuus tutkinnosta on yhteensä 75 opintopistettä eli noin 50 viikkoa. Ensihoitajakoulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan osaamisen edellyttämät opinnot.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Aiemmin hankittu osaaminen voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. AHOT-menettelystä annetaan tarkempi ohjeistus koulutuksen aikana.

Opinnäytetyö

Opintoihisi kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyötä, jossa sovellat opintojen aikana kehittyneitä tiedonhankinta- ja hallintataitojasi.

Opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein työelämän muuttuviin haasteisiin ja tavoitteena on, että teet opinnäytetyösi yhteistyössä työelämän kanssa. Voit tehdä opinnäytetyösi pareittain tai useamman opiskelijan ryhmässä.

Uramahdollisuudet

Ensihoitajana voit työskennellä ambulanssissa, mutta myös esimerkiksi päivystyspoliklinikalla, anestesia- ja teho-osastoilla tai vaikkapa vastaanottotyössä sairaanhoitajana.

Kiireiset hälytystehtävät ovat näkyvin osa ensihoitajan työtä. Suuri osa työtehtävistä on kuitenkin potilaiden tutkimista, tilanteiden kartoittamista ja arviointia sekä jatkohoidon suunnittelua. Työhön sisältyy myös koulutustehtäviä kouluissa, terveyskeskuksissa tai alueen ensivasteyksiköissä, joita ylläpitävät esimerkiksi vapaapalokunnat.

Tehtävänimikkeitä

  • Ensihoitaja
  • Sairaanhoitaja

Pätevyys

Ensihoitajan (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu ensihoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa kansainvälisyys näkyy monipuolisina opiskelija- ja opettajavaihtoina. Useat opiskelijamme lähtevät ulkomaisille työharjoittelu- tai opintojaksoille laajentamaan ammattitaitoaan, kartuttamaan elämänkokemustaan ja etsimään omia rajojaan.

Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Olemme mukana monissa kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST), ja teemme yhteistyötä kymmenien ulkomaalaisten yliopistojen kanssa, ja voit valita vaihtokohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ensihoitajakoulutus tekee tiivistä yhteistyötä ensihoidon kentän ja viranomaisten kanssa. Opiskeluaikanasi teet ammatillista harjoittelua sekä ambulanssi- että sairaalaympäristössä, ja pääset tutustumaan alan ammattilaisiin ja verkostoitumaan heidän kanssaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. AMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa (ylempi AMK-tutkinto) tai yliopistossa (maisterin tutkinto).

Saimaan ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja se kestää 2–2,5 vuotta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on ammattikorkeakoulututkinto (esim. ensihoitaja AMK) sekä työkokemusta alaltaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen opettajakoulutukseen ja jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa jatkokoulutusta erillisinä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksina.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan. Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän – keskeisen roolin kehittämistyössä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyt TKI-toiminnan tavoitteet ja painoalat:

  • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
  • Innovaatioista liiketoimintaa
  • A​siakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lue lisää

Hae opiskelemaan Opintopolussa

Lääkityksen turvallisuutta Norjassa – Kokemuksia intensiiviviikolta

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat