Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinnon laajuus 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutukseen haetaan Opintopolussa

SAIMIA ja LAMK yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Saimaan ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lappeenrannan kampuksella.

Koulutuksen tavoite

Valmistuttuasi sairaanhoitajaksi olet hoitotyön ammattilainen. Hoitotyön osaamisen lisäksi sinulla on taito toimia ihmisten kanssa eri tilanteissa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, vastuullisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja itsensä kehittämiseen.

Sairaanhoitajana työskentelet moniammatillisissa tiimeissä hoitotyön asiantuntijana. Työhön kuuluu muun muassa hoitotyön ja lääkehoidon suunnittelua, toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa, elintoimintojen tarkkailua sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimusten tekemistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Muuttuvassa toimintaympäristössä sinun on osattava hallita muutosta ja kyettävä neuvomaan, ohjeistamaan ja tukemaan potilaita ja heidän omaisiaan sekä kasvokkain että esimerkiksi mobiililaitteiden välityksellä.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja muihin hoitotyötä tukeviin tieteenaloihin, kuten lääketieteeseen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen ydinosaamisalueet:

 • asiakaslähtöisyys
 • hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • kliininen hoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat ihmisen hoitamisen perusteet ja olet perehtynyt sisätautipotilaan hoitotyöhön. Tunnet terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön ja hoitotyön eettiset ohjeet ja osaat noudattaa niitä. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan yksilön ja yhteisöjen terveysongelmia.

Opintojen aikana harjaannut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat jo lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu taitoihisi.

Toisen opiskeluvuoden aikana perehdyt mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön. Opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen eli kirurgisen hoitotyön toiminnoista. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä.

Kolmannen vuoden aikana osaamisesi syvenee. Valitset 30 opintopisteen laajuisista ammattiopinnoista itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden. Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen ja huomioit myös asiakkaan perheen luontevasti osana hoitotyötä. Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää hoitotyötä sekä omaa toimintaasi. Teet opinnäytetyön valitsemaltasi hoitotyön erityisalalta.

Saimaan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutus painottuu vahvaan käytännön osaamiseen ja potilasturvallisuuteen, joiden osaamista vahvistetaan läpi opintojen modernissa simulaatiokeskuksessamme. Lue artikkeli: Simulaatio tuo sairaalan arjen oppitunnille

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Täydentävillä eli valinnaisilla opinnoilla suuntaudut valitsemallesi hoitotyön alalle. Tutkinto sisältää 180 opintopistettä yhteisiä opintoja ja 30 opintopistettä täydentäviä opintoja.

Täydentävät opinnot suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Täydentäviä ammattiopintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi akuutti hoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, vaativa kotihoito ja leikkausosaston hoitotyö. Saimaan ammattikorkeakoulu kouluttaa sairaanhoitajien lisäksi muun muassa ensihoitajia (AMK), ja kampuksemme tarjoaa erinomaiset puitteet esimerkiksi akuutin hoitotyön ja leikkausosaston hoitotyön opiskeluun.

Voit sisällyttää täydentäviin opintoihin myös yrittäjyysopintoja. Täydentävien teoriaopintojen lisäksi voit suunnata osaamistasi täydentävän ja syventävän ammatillisen harjoittelun ja opinnäytetyön avulla.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, täydentävistä opinnoista ja ammatillisesta harjoittelusta. Harjoittelun osuus tutkinnosta on 75 opintopistettä eli noin 50 viikkoa.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Aiemmin hankittu osaaminen voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. AHOT-menettelystä annetaan tarkempi ohjeistus koulutuksen aikana.

Opinnäytetyö

Opintoihisi kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyötä. Voit tehdä opinnäytetyösi pareittain tai useamman opiskelijan ryhmässä.

Opinnäytetyötä tehdessä sovellat opintojesi aikana kehittyneitä tiedonhankinta- ja hallintataitoja. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein työelämän muuttuviin haasteisiin ja tavoitteena on, että teet opinnäytetyösi yhteistyössä työelämän kanssa.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) työllistyy sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Yli 80 prosentilla valmistuvista sairaanhoitajista on työpaikka jo valmistumishetkellä.

Sairaanhoitajana voit työskennellä hoitotyön asiantuntijatehtävissä esimerkiksi terveyskeskusten vastaanotoilla, vuodeosastoilla ja kotisairaanhoidossa, hoito- ja hoiva-alan yrityksissä sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoilla, vuodeosastoilla, leikkaussalissa, mielenterveystoimistoissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Voit myös toimia yrittäjänä. Tyypillinen yritys on muutaman ihmisen työllistävä kotihoitoyritys, jonka asiakkaat tarvitsevat tukea ja hoitoa arjen toiminnoissaan.

Tehtävänimikkeitä

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Pätevyys

Sairaanhoitajan (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia saa harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Sairaanhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa kansainvälisyys näkyy monipuolisina opiskelija- ja opettajavaihtoina. Useat opiskelijamme lähtevät ulkomaisille työharjoittelu- tai opintojaksoille laajentamaan ammattitaitoaan, kartuttamaan elämänkokemustaan ja etsimään omia rajojaan.

Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Olemme mukana monissa eri kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST). Teemme myös yhteistyötä kymmenien ulkomaalaisten yliopistojen kanssa, joten voit myös valita kohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman.

Lisätietoja opetuskielestä

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia ja opetusmateriaaleja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Sairaanhoitajana työskentelet osana moniammatillisia tiimejä, joihin pääset tutustumaan jo työharjoitteluissa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuten fysioterapeutteja, ensihoitajia ja sosionomeja. Työharjoittelupaikkasi voi olla esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa, kotihoidossa, yksityisessä hoitolaitoksessa, avoterveydenhuollossa tai erilaisissa järjestöissä ja hankkeissa.

Saimaan ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä useiden alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Sairaanhoitajan koulutuksen tärkeimmät työelämän yhteistyökumppanit ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä paikalliset sosiaali- ja terveysalan yritykset.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. AMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa (ylempi AMK-tutkinto) tai yliopistossa (maisterin tutkinto).

Saimaan ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja se kestää 2 - 2,5 vuotta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on ammattikorkeakoulututkinto (esim. sairaanhoitaja AMK) sekä työkokemusta alaltaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen opettajakoulutukseen ja jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa jatkokoulutusta erillisinä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksina.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan. Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän – keskeisen roolin kehittämistyössä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyt TKI-toiminnan tavoitteet ja painoalat:

 • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
 • Innovaatioista liiketoimintaa
 • A​siakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae opiskelemaan Opintopolussa

Sairaanhoitaja Hanna Niskanen: Sairaanhoito antaa laajat mahdollisuudet ja runsaasti uravaihtoehtoja

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat