Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi (AMK), päivätoteutus
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutukseen haetaan Opintopolussa

SAIMIA ja LAMK yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Saimaan ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lappeenrannan kampuksella.

Koulutuksen tavoite

Sosionomina työsi on asiakaslähtöistä vaikuttamistyötä erilaisissa työympäristöissä, verkostoissa ja digitaalisissa ympäristöissä. Työsi keskiössä ovat ihmisen ohjaaminen ja tukeminen eri elämäntilanteissa.

Valmistuneena sosionomina osaat vahvistaa eri-ikäisten ihmisten, perheiden ja erilaisten yhteisöjen sosiaalista osallisuutta. Osaat arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä tuen ja palvelujen tarvetta. Ohjaat asiakkaita heidän arjessaan toiminnallisia ja osallisuutta tukevia menetelmiä hyödyntäen ja palveluja yhteen sovittaen.

Yhdistät työssäsi tutkimus- ja kokemustietoa. Toimit sosiaalialan asiantuntijana, toteutat ja kehität sosiaalialan työtä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhdessä muiden asiakkaan ohjaukseen, kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Sosionomina teet myös itsenäisiä päätöksiä, osaat johtaa tiimien toimintaa ja pystyt toimimaan esimiestehtävissä. Työtäsi ohjaavat ammattietiikka ja lainsäädäntö sekä vaikuttavuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden osaamisvalmiuksia

Sosionomin työn tavoitteena on eriarvoistumisen vähentäminen. Sosionomikoulutus korostaa tulevaisuuden osaamisvalmiuksia, jossa kehitetään arkilähtöisiä prosesseja, palveluita ja toimintamalleja yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Opiskelua oikeissa työympäristöissä

Opetus toteutetaan nykyaikaisin metodein. Opiskelet kampuksella ja simulaatio-oppimisympäristössä sekä oikeissa työelämäympäristöissä. Opintoihisi kuuluu muun muassa luentoja, pienryhmätyöskentelyä, simulaatioharjoituksia ja verkko-opintoja sekä harjoittelua ja työelämän kehittämistehtäviä.

Työelämän kehittämistehtävissä kokeillaan uusia asiakaslähtöisiä palveluja sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi yrittäjämäisellä otteella. Monikulttuurista osaamista saavutat osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin ja opiskelijavaihtoihin.

Opintojen rakenne

Sosionomin (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Opinnot muodostuvat ammattikorkeakoulun yhteisestä ydinosaamisesta, ammatillisesta ydinosaamisesta sekä täydentävän osaamisen opinnoista.

TUTKINNON RAKENNE | SOSIONOMI (AMK), 210 OPINTOPISTETTÄ

Ydinosaaminen 180 op

 • Yhteinen ydinosaaminen 15 op
 • Ammatillinen ydinosaaminen 165 op
  • Harjoittelu 45 op eli yhteensä 31 viikkoa opintojen aikana
  • Opinnäytetyö 15 op

Täydentävä osaaminen 30 op

 • Täydentävään osaamisen opinnoiksi voit valita sosionomikoulutuksen opintoja, monialaisia opintoja tai muuta omaa ammatillista kasvuasi tukevaa osaamista.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta.

Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Työ kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista ja se voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa.

Voit tehdä opinnäytetyön yksilö-, pari- tai ryhmätyönä. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osuuksia ja opetusmateriaaleja.

Uramahdollisuudet

Sosionomina sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä ja erikoistua laajasti erilaisiin sosiaalialan tehtäviin. Sosionomina toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella, yksityissektorilla, yhdistyksessä, kansalaisjärjestössä, säätiössä tai yrittäjänä.

Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi perhekeskus, päiväkoti tai koulu, sosiaali- ja perhepalvelut, lasten- ja nuorisokoti, nuorten työpajat, vammaisten tai vanhusten asumis- ja palveluyksiköt, päihde- tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköt, digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutuspalveluyksiköt, työ- ja toimintayksiköt, maahanmuuttajien vastaanottoyksiköt, maahanmuuttajatyö.

Sosionomeja työskentelee myös kansallisissa ja kansainvälisissä hyvinvointialan projekteissa ja kehittämishankkeissa, järjestöissä, Kansaneläkelaitoksella. TE-palveluissa, terveys- ja hyvinvointiasemilla sekä sairaaloissa.

Sosionomina voit työskennellä myös lähiesimiestehtävissä.

Tehtävänimikkeitä

Sosionomin ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • sosiaaliohjaaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • ohjaaja
 • perhetyöntekijä
 • kuraattori
 • järjestötyöntekijä
 • projektityöntekijä
 • vastaava ohjaaja
 • palveluohjaaja
 • vapaaehtoistyön koordinaattori

Pätevyys

Tutkintosi antaa sosionomin (AMK) pätevyyden, joka on alempi korkeakoulututkinto (Bachelor). Valmistuneena sosionomina voit rekisteröityä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, johon kuuluminen on edellytys sosiaalihuollon ammattilaisena työskentelylle.

Koulukuraattorin pätevyys

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan sosionomilla on pätevyys toimia koulukuraattorina.

Varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyys

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan voit saada kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina, jos sisällytät opintoihisi 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan opinnot.

Kansainvälistyminen

Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä vaihtoon. Olemme mukana monissa kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (mm. ERASMUS, Nordplus, FIRST). Vaihtoehtoisesti voit valita kohteen monien yhteistyökoulujemme joukosta ympäri maailman.

Ulkomaille voi lähteä myös harjoitteluun. Sosionomiopiskelijat ovat suorittaneet harjoitteluitaan mm. Ruotsissa, Tanskassa, Englannissa, Saksassa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Vaihtojen ja harjoittelujen lisäksi pääset kansainvälistymään kotikampuksella: Skinnarilan kampukselle saapuu vuosittain lukuisia kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia. Sosionomiopiskelijat osallistuvat myös erilaisille kansainvälisille opintojaksoille, joita järjestetään Suomessa ja ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa tehdään esimerkiksi harjoitteluja ja projekteja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Opiskelijavaihtoja ja yhteisiä projekteja järjestetään yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Koulutukseen kuuluu oleellisesti venäläisen kulttuurin ja rajaseudun kysymysten ymmärtäminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosionomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kaksi vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.

Lue lisää SAIMIAn YAMK-tutkinnoista ja Lahden ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinnoista.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan. Uskomme, että vain aidot tarpeet voivat synnyttää oikeita innovaatioita. Haluamme olla käytännön edelläkävijöitä ja muistaa ihmisen – asiakkaan ja käyttäjän – keskeisen roolin kehittämistyössä. TKI-toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyt TKI-toiminnan tavoitteet ja painoalat:

 • PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
 • Innovaatioista liiketoimintaa
 • A​siakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae opiskelemaan Opintopolussa

”Vaikka viikko oli lyhyt, siitä jäi välimatkan kestävä opiskelukaveruus”

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat