LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta vaativaan asiantuntija-työhön. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opinnäytetyö laaditaan aiheesta, jonka opettaja ja opiskelija keskenään sopivat. Aiheen vahvistaa osaamispäällikkö tai eri koulutusten osaamispäälliköt yhdessä. Opinnäytetyö voidaan suorittaa myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä. Tällöin on kuitenkin opiskelijan itsenäinen osuus työstä pystyttävä osoittamaan ja arvioimaan.

Opinnäytetyöstä laaditaan opetussuunnitelmassa asetettujen vaatimusten mukainen kirjallinen opinnäytetyöraportti, minkä opiskelija tallentaa Theseus-verkkokirjastoon ja määrää tallennusvaiheessa opinnäytetyölleen käyttöoikeudet.

Osaamispäälliköt voivat antaa tarkempia ohjeita opinnäytetyön suorittamisesta.

Opinnäytetöiden kielentarkistuksen ja valmistumisen aikataulu lv 2019–2020

Suomenkielisten opinnäytetöiden ja englanninkielisten tiivistelmien kielen tarkistajat 2.1.–5.6.2020 (docx)


Turnitin käyttö LAB-ammattikorkeakoulussa

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen ja systemaattiseen työskentelyyn ja syventää oman pääaineensa hallintaa. Opiskelija kasvaa itsenäiseen ongelmanratkaisuun sekä tietojen ja taitojen hankintaan, analysointiin ja soveltamiseen oman pääaineensa keskeisellä osaamisalueella. Opiskelija pystyy perustelemaan tekemiään ratkaisuja sekä harjaantuu arvioimaan ja soveltamaan muiden tuottamaa tietoa oman alansa kehittämisessä. Opinnäytetyöprosessin kautta opiskelija saa välineitä, joilla hän arvioi ja kehittää oman alansa käytännön osaamista.

Sisältö

Alan kannalta asianmukaisen aiheen valinta, kehitystehtävän tavoitteiden asettaminen, opinnäytetyön etenemisen ja tekotapojen suunnittelu, suunnittelu- ja kehittämistyön toteutus, luotettavien johtopäätösten ja käytännön kehittämisehdotusten teko, työn dokumentointi opinnäytetyön kirjoitusohjeen mukaisesti sekä arviointi ja opponenttityöskentely.

Opetusjärjestelyt

Opinnäytetyökokonaisuus jakautuu eri koulutusaloilla erilaisiin opintojaksoihin, joista tiedotetaan koulutusalakohtaisesti. Opetus voi sisältää ryhmä- ja/tai henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä opinnäytetyöseminaareja.

Hyväksymisvaatimukset

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, muuhun opinnäytetyönprosessiin kuuluvan opetukseen ja opponenttina toimiminen kunkin koulutusalan tarkemmin määrittelemällä tavalla, oman opinnäytetyön eri vaiheiden perusteltu raportointi. Ohjeen mukaan dokumentoitu ja arvioitu opinnäytetyö.

Ajoitus

Ajoitus vaihtelee koulutusalakohtaisesti. Opinnäytetyöprosessi painottuu yleensä opiskelun syventävään vaiheeseen, mutta voi käynnistyä jo aikaisemmin.

Ohjeet

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opinnäytetyöraporttien pohja (docx)

Tallenna pohja itsellesi ja kirjoita opinnäytetyöraporttisi pohjan päälle.

Pohjaa täydentävät koulutusalojen opinnäytetyöraporttien liitteet, jotka löytyvät Moodlesta.

Ohjeet opinnäytetyön tallentamiseen Theseus-julkaisuarkistoon löytyvät Theseuksen www-sivuilta.

Arviointi

Opinnäytetyön arviointiohje

Kypsyysnäyte

Tutkintoa varten opiskelija kirjoittaa opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Englanninkielisessä koulutusohjelmassa kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa englannin kielellä. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, päättää osaamispäällikkö kypsyysnäytteen kielen. Englannin kielellä kirjoitetun kypsyysnäytteen kieltä ei arvioida.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteenä lehdistötiedotteen. Sen kieltä ei arvioida, kun opiskelija on jo alemmassa tutkinnossaan kirjoittanut kypsyysnäytteen. Ylemmässä amk-tutkinnossa kypsyysnäytteen arviointi kohdistuu ainoastaan näytteen sisältöön ja sen arvioi opinnäytetyön ohjaaja.

Kypsyysnäyte annetaan kirjallisesti valvotussa tilaisuudessa. Sen asiasisällön arvioi ammattiaineen opettaja ja kieliasun asianomaisen kielen opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Kypsyysnäytteen kieliasun arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:

- jäsentely, mm. tekstin kokonaisrakenne, kappalejako, otsikointi
- ymmärrettävyys, mm. tekstin itsenäisyys, argumentointi, väitteet ja niiden perustelut
- selkeys, mm. virkerakenne, ammattitermien käyttö, sanavalinnat
- tyyli (asiatyyli) ja kieli, mm. oikeakielisyys, oikeinkirjoitus, ohjeiden mukainen ulkoasu.

Kypsyysnäyte amk-tutkinnossa

Kypsyysnäyte ylemmässä amk-tutkinnossa