LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (2003/424)

Korkeakouluopiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkishallinnon henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella. Laissa vaaditaan kyseisen alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijan on osoitettava kielitaitoa, joka on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

2) sellainen vähintään yhden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen ja mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Korkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan suomen tai ruotsin kielitaitovaatimuksista, esim. kun opiskelija on suorittanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällöin opiskelija korvaa ne opintojaksot, joista hänet on vapautettu, ensisijaisesti muilla kielten opintojaksoilla. Yliopistolla vapautuksen myöntää koulutusohjelmasta vastaava henkilö ja ammattikorkeakoulussa toimialajohtaja.

Jos opiskelija ei ole suorittanut julkishallinnon kielitutkintoa toisessa kotimaisessa kielessä korkeakouluopiskelujen aikana, hän joutuu tarvittaessa myöhemmin hankkimaan sen muualta.

Korkeakoulujen ruotsin kielen opintojakso, Svenska i arbetslivet, vastaa julkishallinnon ruotsin kielen tutkintoa. Korkeakoulujen arvosanat 1 – 3 vastaavat kielitutkinnon arvosanaa tyydyttävä ja arvosanat 4 – 5 arvosanaa hyvä. 

Opiskelija saa arvosanan tutkintotodistukseen sekä kirjallisesta että suullisesta taidosta.