Talous ja työelämä

Ammattikorkeakoulu ja työelämä yhteistyössä aitoihin kumppanuuksiin

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on ollut niiden perustamisesta lähtien ”vahvistaa alueellista kehitystä” ja yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa ja yhtenä keskeisenä tehtävänä tukea työelämän muutospyrkimyksiä ja organisoida yhteisiä kehittämishankkeita. Tyypillisimmillään yhteistyö on työharjoittelua, opintojaksoihin liittyviä projekteja ja kehittämishankkeita sekä opinnäytetöitä. Opintojaksoihin integroituva työelämän yhteistyön toivoisin olevan nykyistäkin enemmän ammattikorkeakoulun arkea samoin kuin työelämän kanssa tehtävä tutkimus-… Lue lisää

Talous ja työelämä

Monta reittiä tilintarkastajaksi

”Monta reittiä tilintarkastajaksi”. Näin otsikoi Meri Nykänen artikkelinsa Profiitti –lehden numerossa 2/2018. Meri Nykänen otti keväällä yhteyttä Saimaan ammattikorkeakouluun ja tiedusteli mahdollisuutta tehdä artikkeli meillä toteutettavista laskentatoimen opinnoista. Oli mielenkiintoista päästä mukaan tuomaan esille oman oppilaitoksen vahvuuksia ja korostaa sitä laaja-alaista osaamista, mitä meillä on tarjota. Samassa yhteydessä kävimme läpi, miten opinnot vastaavat tilintarkastajan ammattitutkinnoissa… Lue lisää

Talous ja työelämä

Henkilöstötilinpäätöksen merkitys sidosryhmille

Henkilöstöä voidaan pitää yrityksen tärkeimpänä voimavarana ja siihen panostamisesta on tullut trendi 2000-luvun yritysmaailmassa. Henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen sekä sen esille tuominen ovat yrityksen kilpailukeinoja. Henkilöstötilinpäätös kuvaa henkilöstön rakennetta, henkilöstön tilaa, työkykyä ja osaamista. Henkilöstötilinpäätöksessä käydään läpi henkilöstön nykytila, mietitään henkilöstöön liittyviä kehittämiskohteita, asetetaan henkilöstöasioille tavoitteita ja seurataan näiden tavoitteiden toteutumista. Henkilötilinpäätös on strategisen johdon… Lue lisää

Talous ja työelämä

Metsälahjavähennys ollut odotettua heikompi motiivi metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin

Vuonna 2017 tuloverolakiin lisättiin säädös metsälahjavähennyksestä. Metsälahjavähennyksen tarkoitus on vähentää kuolinpesämuotoista metsänomistamista. Samalla pyrkimyksenä on edistää elinaikaisia metsänluovutuksia ja nuorentaa metsänomistajien ikärakennetta. Lakimuutoksen tavoitteena oli myös vähentää metsätilojen pirstoutumista, kannustaa yrittäjämäiseen metsätalouden hoitoon ja kiihdyttää puuston myyntiä metsäteollisuuden tarpeisiin. Karoliina Rossin opinnäytetyössä tutkittiin metsälahjavähennyksen vaikutusta metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin. Tuloverolain mukainen metsävähennysoikeus muodostuu metsän hankintamenon perusteella, joita… Lue lisää

Taide ja teknologia

Manufacturing, Laboratory workshop

  Saimaan ammattikorkeakoulun Mechanical Engineering and Production Technology –koulutusohjelman opetussuunnitelmaan on kuulunut useiden vuosien ajan opintojakso Manufacturing, Laboratory workshop. Opintojakso on tarkoitettu toisen vuosikurssin kansainvälisille konetekniikan opiskelijoille. Usein, varsinkin ulkomailta tulevilta oppilailla, on ongelmana, että heillä ei ole minkäänlaista kokemusta edes yksinkertaisimpien käsityökalujen käyttämisestä. Monessa muussa maassa ei ole esimerkiksi Suomen peruskoulujen opetussuunnitelmassa olevaa teknistä… Lue lisää

Talous ja työelämä

”Paljon monipuolista osaamista”

Kesän puhjetessa kukkaan Saimaan AMK:n kielikeskuksen johtaja Vuokko Paakkonen pakkailee työhuoneensa tavaroita. Tulevaisuudessa hänellä on paljon nykyistä enemmän aikaa rakastamalleen puutarhanhoidolle. Paakkonen nimittäin jättää elokuussa 2018 Saimaan AMK:n kielikeskuksen johtajan tehtävän. Vuokko Paakkonen on nähnyt kielikeskuksen toimintaa ja kehitystä työntekijän ja johtajan roolissa yhteensä noin 35 vuoden ajan. Vuonna 1983 Paakkosen aloittaessa kampuksella ranskan opettajana… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Valinnan vapaus haastaa asenteet ja kielen

Osana sote-uudistusta keskustellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta. Yksi tapa toteuttaa valinnanvapautta on henkilökohtainen budjetointi (HB). HB on vaihtoehtoinen tapaa järjestää tarvittavat sosiaalipalvelut. Henkilökohtaisen budjetin määrittelyä edeltää sosiaalialan ammattilaisen tekemä palvelujen tarpeen arviointi. Tämän jälkeen palvelujen käyttäjä valitsee palvelujensa toteutustavaksi henkilökohtaisen budjetin ja suunnittelee tarvitsemansa tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut tuekseen. Rahan sijasta palvelujen käyttäjä saa maksusitoumuksen… Lue lisää

Taide ja teknologia

Laboratoriomaailman uudelleenrakentaminen kampuksella

Skinnarilan kampuksen laboratoriovyöhyke on elänyt muutoksessa viimeiset vuodet. Nyt vihdoin kaikki alkaa asettua paikalleen, ainakin hetkeksi. Kampus elää jatkuvassa muutoksessa, kuten nykyajan työelämässä on totuttu. Mistä lähdettiin liikkeelle Skinnarilaan muutettaessa syksyllä 2011 Tekniikan laboratoriot sijoittuivat Lappeenrannan Teknillisen yliopiston (LUT) 3. rakennusvaiheen laboratorioihin. Tiloissa oli aikaisemmin ollut LUT:n tutkimuslaboratorioita, joiden toiminnat siinä vaiheessa siirrettiin toisiin tiloihin… Lue lisää

Projektimuotoisessa oppimisessa toteutuu aito pelillistäminen

Pelillistäminen on nykyään muotia milteipä joka alalla, eikä vähiten koulutussektorilla. Eipä siinä, pelillistämisen hyödyt on havaittu moneen otteeseen erilaisissa yhteyksissä. Pelillistämisellä tarkoitetaan yksinkertaistettuna pelien elementtien mukaan ottamista alustoille, jotka eivät itsessään ole pelejä. Yleisimpänä esimerkkinä oman edistymisen seuranta tasojen tai edistymispalkin muodossa. Oman kokemukseni mukaan koulutuksissa kuitenkin yleensä sivuutetaan yksi pelillistämisen merkittävistä osa-alueista. Uhraaminen. Tai… Lue lisää

Taide ja teknologia

Innoduel – Esimerkki digitalisen osallistamisen työkalusta

Innoduel – Esimerkki digitalisen osallistamisen työkalusta Tausta Lappeenrannan ja Imatran kaupungit ovat mukana Digikaappaus –hankkeessa*. Yhtenä yhteisenä kehityskohteena kummankin kaupungin kanssa on ollut asukkaiden digitaalinen osallistaminen mm. joukkoliikenteen kehittämistä koskevaan ideointiin. Tämä artikkeli esittelee lyhyesti, miten Innoduel –ohjelmistoa hyödynnettiin Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa osallistamiskokeilussa. Laajempi artikkeli kokeilun vaiheista (ilman Innoduelin esittelyä) on kirjoitettu jo… Lue lisää

Talous ja työelämä

Muutoksen keskellä

Muutoksesta puhutaan paljon. Yleisesti kuulee puhuttavan, että elämme nyt muutoksen keskellä. Kun mietimme aikaa taaksepäin, myös silloin taisimme elää muutoksen keskellä. Kun suunnittelemme tulevaa, tiedämme, että muutoksia on edessäpäin. Muutos on siis osa elämäämme, halusimme sitä tai emme. Muutos kiinnostaa isoa osaa ihmisistä, muutos voi myös herättää paljon huolta ja murhetta, joillekin muutos tuo lisää… Lue lisää

Talous ja työelämä

Verovelvollisuus omaisuuden siirtotilanteissa

Omaisuuden siirtyessä yksityishenkilöltä toiselle on kyseessä tyypillisesti kauppa, lahja tai perintö. Kaikilla näillä omaisuuden siirtomuodolla on itsenäiset veroseuraamukset. Käytännössä useimmat omaisuuden siirtotilanteet aiheuttavat veronmaksuvelvoitteita, mutta perehtymällä eri siirtomuotojen veroseuraamuksiin, voi ennakoida ja jopa suunnitella omaa verotusta. Kaupan, lahjan ja perinnön veroseuraamukset Kauppa on omaisuuden vastikkeellinen luovutus, josta voi syntyä myyjälle luovutusvoittoa. Kaupasta saatu voitto-osuus verotetaan… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Onks tää normaalia? -palvelu kohtaa nuoret somessa

Nuoruuteen kuuluu monenlaisia elämän pulmia, joista suurin osa ratkeaa itsestään tai lähimmäisten avulla. Nuoren tärkein ja lähin tuki ovat kaverit ja perhe. Joskus huolet ovat kuitenkin sellaisia, että ne eivät ratkea lähimmäisten voimin tai ne ovat niin henkilökohtaisia, että niistä ei uskalleta edes puhua. Eksoten opiskeluhuollon palveluissa aloitettiin keväällä 2018 ”Onks tää normaalia?”-kokeilu, jossa apua… Lue lisää

Ehkä oppimisen tärkein taito

Älä lue huvin vuoksi kuten lapset tai oppiaksesi kuten aikuiset. Ei, lue elääksesi. Kirjailija Gustave Flaubert (1821-1880)   Minulta usein kysytään, miten voi oppia kieltä? Kun mietin oman suomenkielentaidon kehittämisestä, se oli hyvin perinteistä – luin lehteä joka päivä, kirjoitin uudet sanat paperille, liimasin ne lastenvaununhuppuun, opiskelin ulkoa ensin sanat ja sitten artikkelin, kun kävelin… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Työhyvinvoinnin johtamisen koulutus ja työelämävalmiuksien kehittäminen

Saimaan ammattikorkeakoulu on kehittänyt työhyvinvoinnin edistämisen koulutusta VALTE –hankkeessa, johon osallistui 11 oppilaitosta ja joiden yhteistyönä kehitettiin työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin opintoja. Hankkeesta voi lukea lisää hankkeen verkkosivuilta (http://valte.fi/). 2009 hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat tavoitteesta nostaa eläkkeelle siirtymisiän odotetta kolmella vuodella v. 2025 mennessä, jota valmisteltiin kahdessa työryhmässä, eläkeneuvottelu- ja työelämäryhmässä. Ahtelan vetämä työelämäryhmä mietti keinoja… Lue lisää

Taide ja teknologia

Saksalaista osaamista yritysten kehitysprojekteissa

Saksalainen insinöörityö on perinteisesti laadukasta ja tarkkaa. Tätä olemme päässeet seuraamaan lähietäisyydeltä yli kymmenen vuoden ajalta saksalaisten vaihto-opiskelijoiden konesuunnitteluun liittyvien projektitöiden yhteydessä. Konetekniikan koulutusalalla on pitkä yhteistyöhistoria Augsburgin ammattikorkeakoulun kanssa. Meille Tekniikan laboratorioissa se on näkynyt kaksi kertaa vuodessa saapuvien opiskelijaryhmien kuukauden mittaisina vaihtoina jo vuodesta 2005 lähtien. Opiskelijoita on tullut kerralla 2-4, joten ryhmän… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Valmistuvien sairaanhoitajien osaamisesta tasalaatuista

Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana keväällä 2018 alkaneessa valtakunnallisessa, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Hanke toteutuu 1.3.2018-31.12.2020 välisenä aikana. Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitajakoulutukset tuottavat sairaanhoitajan pätevyyden. Hankkeessa parannetaan näiden koulutusten laatua perusosaamista edistävän kehittävän ohjauksen ja… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Motiivi Hyvinvointipalvelut oppimisympäristönä

Saimaan ammattikorkeakoulun Motiivi Hyvinvointipalvelut tarjoavat erilaisia hyvinvointi- ja liikuntapalveluita esimerkiksi yksityisille asiakkaille, erilaisille ryhmille sekä kampuksen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Motiivi Hyvinvointipalveluissa työskentelee ympäri lukuvuoden fysioterapeutti- ja terveydenhoitajaopiskelijoita kahden fysioterapeutin ohjaamana. Millaisia oppimiskokemuksia fysioterapeuttiopiskelijoilla on ammatillisten harjoittelujaksojen päättyessä? Itseohjautuvaa opiskelua Motiivi hyvinvointipalveluissa opiskelijaa kannustetaan itseohjautuvuuteen harjoittelemalla itseohjautuvan oppimisen taitoja yhdessä ohjaajien kanssa. ”Tavoitteenamme ohjaajina on tukea… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Kokemukset opettaa ammatillisuutta

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat lapsi- ja perhelähtöiset, vaikuttavat, kustannustehokkaat ja hyvin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Etelä-Karjalan Lape-hankkeen erityis- ja vaativimman tason kehittämiskokonaisuudessa pilotoimme yhdessä Saimaan Ammattikorkeakoulun sosionomi koulutuksessa monialaista yhdessä oppimista. Mukana oli edustus kokemusasiantuntijoista, sosionomi opiskelijoista, terveydenhoitaja opiskelijoista sekä lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevistä ammattilaisista. Yhdessä oppimisen pilotissa… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Kumppanuusmalli tukee yksityisten terveyspalvelujen tuottamista

Etelä-Karjalan alueella toteutettu Hyvinvointikumppanuus-hanke on parantanut pienten yritysten toimintamahdollisuuksia kotiin toimitettavien sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Väestön ikääntymisen ja laitoshoidon purkamisen seurauksena kotiin toimitettavien palvelujen tarve kasvaa ja monimuotoistuu erityisesti ikääntyneiden osalta. Myös nuorempien ikäryhmien hyvinvointipalvelujen kysyntä on kasvussa ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni huolehtisi toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan. Eksoten strategiassa on tavoitteena hyvinvoinnin turvaaminen… Lue lisää

Talous ja työelämä

Maahanmuuttajien työsuhdetiedoissa kehitettävää

Etelä-Karjalassa vakituisesti työskentelevien, EU:n ulkopuolelta tulleiden työntekijöiden tietämystä suomalaisesta työ- ja verolainsäädännöstä tulisi parantaa. Monet perusasiat tiedetään mutta yllättäviäkin puutteita löytyy. Muualta tulleiden työntekijöiden työelämän tiedon taso on tärkeää paitsi heidän itsensä, myös koko työmarkkinoiden kannalta. Riittävällä tiedon tasolla estetään työmarkkinoiden vääristymiä ja väärinkäyttötilanteita, mutta myös väärinymmärtämiseen liittyviä ongelmia. Shanti Pulkkisen yritysjuridiikan alaan kuuluvassa opinnäytetyössä… Lue lisää

Talous ja työelämä

Digitutorit oppivat ”oikeissa töissä”

Kevätaurinko ja kissojen naukuminen kuuluvat erottamattomasti yhteen. Mutta lisätäänpä siihen vielä ripaus digiloikkaa ja lopuksi kissanristiäiset. Saimaan ammattiopisto Sampon datanomiopiskelijat kuvaavat videota Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistyksessä Hakalissa. Video on suunnattu vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille, joita yhdistykseen kaivataan lisää. Janina Pohju kertoo videolla, mitä vapaaehtoisena toimiminen vaatii ja mitä se antaa. Laura Hölkki puolestaan valottaa eläintenhoidon saloja. Välillä kuva… Lue lisää

Kansainväliset opiskelijat maaseutumatkailun kehittäjinä

Maaseutumatkailu tarjoaa sisältöä merkittäviin matkailukysynnän trendeihin. Näitä trendejä ovat hyvinvointi, paikallisuus ja jakamistalous. Ruoan puhtaus, aitous, terveellisyys ja paikalliset tuotteet ovat kiinnostuksen kohteita hyvinvointia etsiville. Paikallisuus voi tulla esille maaseudulla nautituissa tuotteissa sekä alueelle tyypillisissä ruoissa. Tuotteiden ohella persoonallisuus, vieraanvaraisuus ja kodinomaisuus ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä maaseudulle suuntautuvalle matkailulle. NEWELRA (New Earning Logistics in Rural Areas)… Lue lisää

Taide ja teknologia

Kuvataiteen ansaintamalleja pilotoitiin yritysyhteistyössä

Kuinka kuvataiteilijat voisivat elää omalla työllään? Tähän kysymykseen etsittiin vastauksia kuuden ammattikorkeakoulun yhteisessä Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) hankkeessa. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta ja se toteutettiin aikavälillä 1.10.2015–31.12.2017. Hankeen aikana kehitettiin taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja toimintamalleja yhteistyössä työelämän kanssa. Saimaan amk:n osuus hankkeessa liittyi uusien ansaintamallien pilotointiin yhdessä taiteilijoiden, yritysten ja opiskelijoiden kanssa.… Lue lisää

Taide ja teknologia

Tulevaisuuden tekijät Skinnarilan kampuksella

Huhtikuun 19. päivä Skinnarilan kampukselle kerääntyi innokkaita tulevaisuuden tekijöitä esittelemään omia projektejaan sekä ammentamaan ideoita tuleviin projekteihinsa. LUMA-keskus Saimaa järjesti valtakunnallisen StarT-projektin aluekilpailun samaan aikaan Innokas-verkoston robotiikkaturnauksen kanssa. Kaiken kaikkiaan paikalla oli yli 200 lasta ja nuorta päiväkoti-ikäisistä yläkoululaisiin kilpailemassa ja vähintään saman verran oli kouluvierailulla tutustumassa näihin projekteihin sekä vierailemassa erilaisilla toimintapisteillä. Valtakunnallisella StarT-toimintamallilla… Lue lisää

Parasta ja parannettavaa – Havaintoja matkailuyritysten Mystery Shopping -tuloksista Etelä-Karjalassa

”I could not ask for a better service and it might have been one of the best customer services that I have had.” Näin hienon palautteen sai Vuoksen kalastuspuisto, jonka palvelu päätyi yrittäjien tietämättä arvioitavaksi, kun Saimaan ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat Degree Program of Tourism and Hospitality Management -koulutusohjelmasta tekivät Mystery shopping -arvioinnit kymmeneen alueen matkailupalveluyritykseen… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Arvokas vertaistuki paremmin mukaan hoito- ja palveluketjuihin

Sote-uudistukset tuovat muutoksia kuntien palvelurakenteisiin. Julkisen sektorin ja yritysten palvelujen rinnalle ovat nousemassa järjestöjen palvelutuotanto ja vapaaehtoistyö. Epävirallisen työn asema on vahvistumassa. Sote –uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään yhdistämään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, jotta ne olisivat asiakkaan tilanteessa oikea-aikaisia, vaikuttavia ja tehokkaita. Järjestöt tuottavat laajasti vertaistukea sosiaali- ja terveysalan asiakkaille ja heidän omaisilleen ja sen… Lue lisää

Talous ja työelämä

Sujuvia siirtymiä työelämään nuorille ja aikuisille

NASTA-hankkeessa osallistujat kokeilevat ja mahdollisesti löytävät itselleen soveltuvan alan, jolle hakeutua opiskelemaan. Saimaan ammattiopisto Sampossa toimiva hanke tarjoaa ohjausta kunkin tarpeiden mukaisesti opintoihin tai työelämään tähdäten. Osallistujille voidaan järjestää tutustumisia eri aloille ja tukea heitä oman osaamisensa ja mielenkiinnon kohteidensa tunnistamisessa. Tällä hetkellä käynnissä on esimerkiksi UraJalostAmo+45 -ryhmä, joka auttaa yli 45-vuotiaita jäsentämään omia toiveitaan… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Valinnanvapautta toteuttamassa

Avain kansalaisuuteen –hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia. Hanketta toteuttavat ja vaikuttavuutta arvioivat yhteistyössä Metropolia Amk, Saimaan Amk sekä Diakonia Amk. Pilotointia käytännön asiakastyössä toteutetaan Hämeenlinnan, Porin, Tampereen ja Vantaan kaupungeissa sekä Etelä-Karjalan ja Kainuun sote-kuntayhtymissä. Tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria, jossa asiakas on asiantuntija… Lue lisää

Talous ja työelämä

Työelämän moniottelijat haussa

Työelämä tarvitsee yhä nopeammassa tahdissa uusia osaamisia niin perinteisille aloille kuin nousevillekin aloille. Tämä näkyy esimerkiksi ohjelmistoalalla, missä Euroopan laajuisesti on olemassa kasvava pula osaavista työntekijöistä. Mutta myös rakennusala elää tällä hetkellä tilanteessa, missä pätevyysvaatimusten tiukentuminen on tuonut pulan erityisesti työnjohtajista. Tilitoimistoalalla digitalisaation tuoma toimintaympäristön muutos on luonut osaamistarpeita alan varsinaisen substanssiosaamisen oheen. Vientiteollisuuden kasvun… Lue lisää

Siirry Ylös