Terveys ja hyvinvointi

Kokemuksia työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta Pk-yrityksissä

Tuottavasti moninainen -hankkeessa (ESR) henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta parannetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä. Hankkeessa kerätään tietoa haastatellen henkilöstöä ja yrittäjiä/esimiehiä. Haastatteluissa kartoitetaan työn hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, sekä niiden välisiä yhteyksiä. Haastateltavina yrityksinä ovat matkailu-, ravintola-, terveys- ja sosiaali-, sekä kotityöpalvelualan yritykset. Pk-yrityksissä on tyypillistä laaja työnkuva. Työntekijältä… Lue lisää

Restonomiopiskelijat ja yritykset kohtasivat pikatreffien merkeissä Saimaan ammattikorkeakoulussa

Saimaan ammattikorkeakoulun Rekrypäivä on järjestetty Linnalan kampuksella Imatralla vuodesta 2012 lähtien. Rekrypäivä on matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan yritysten ja opiskelijoiden kohtauspaikka. Osallistujat ovat pääasiassa Etelä-Karjalassa toimivien yritysten ja yhteisöjen edustajia sekä rekrytointipalveluyrityksiä ja muita alan sidosryhmiä. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella kesätöistä, harjoittelupaikoista tai opinnäytetyöhön liittyvästä yhteistyöstä. Vuosittain tilaisuuteen osallistuu yli 100 suomalaista ja kansainvälistä opiskelijaa… Lue lisää

Taide ja teknologia

Konkarit keskustelevat

Olen aina suhtautunut epäillen tallenteiden, videon tai puheen, käyttöön opetuksessa. ”Puhuva pää” opettajana tai valmentajana ei ole oikein ollut minun juttuni. Opettajan roolissa haluan kohdata opiskelijani ja päästä keskustelemaan heidän kanssaan ilman ylimääräisiä vempaimia. Virtuaaliopetuksen keinona hyvin toteutetut videot, jollaisia esimerkiksi TEDx:stä löytyy, toimivat kyllä osana opetusta, mutta en vieläkään usko virtuaalisuuden opetuksen voittokulkuun. Osin… Lue lisää

Talous ja työelämä

Opiskelijat työelämän suunnannäyttäjinä, koulufysioterapeutti Lappeenrantaan

Fysioterapiaopiskelijat suorittavat opintojensa aikana neljä seitsemän viikon mittaista työharjoittelua valitsemissaan paikoissa. Periaatteena on, että harjoittelupaikassa tulee olla työtehtäviä fysioterapeutille ja osa harjoitteluista tulee suorittaa fysioterapeuttiohjaajan ohjauksessa. Oppimiskäsitysten ja sen myötä opetuksen muuttuessa opiskelijoista on tullut entistä itseohjautuvampia, mikä on avannut uusia mahdollisuuksia harjoittelun suorittamiselle paikoissa, joissa ei työskentele fysioterapeuttia. Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat ovat suorittaneet muutaman… Lue lisää

Talous ja työelämä

Henkilökuntalahjat ja –etuudet yrityksen tuloverotuksessa

Tuloverotuksessa erilaisia lahjoja ja etuuksia on tarkasteltava sekä laadullisesti että määrällisesti. Pääsääntönä voidaan pitää, että tavanomainen ja kohtuullinen lahja tai etuus on yritykselle vähennyskelpoista menoa ja työntekijälle verovapaata tuloa. Mutta mitä pidetään eri tilanteessa tavanomaisena ja kohtuullisena ja ketä luetaan henkilökuntaan? Henkilökunta Henkilökuntaan kuuluviksi lasketaan kaikki yrityksen työntekijät, myös yrityksen johto ja hallitus. Henkilökuntaa ei… Lue lisää

Placeholder
Talous ja työelämä

Alustatalous muuttaa perinteisiä liiketoiminnan malleja

Alustataloudesta on muodostunut viime vuosien aikana nopeimmin kasvava liiketoiminnan malli maailman mittakaavassa. Digitaalisia alustoja hyödyntävä yritystoiminta muuttaa radikaalisti yritysten mahdollisuuksia uudistua ja menestyä. Mitä alustatalous oikein on? Alustataloudella tarkoitetaan liiketoimintaa, joka hyödyntää valmiita digitaalisia alustoja, palveluja sekä niihin kerättyä dataa ja sisältöä. Alustatalouden keskiössä on tekninen ratkaisu, josta muodostuu liiketoiminnan ekosysteemi. Erilaisiin alustoihin liitetyt tietotekniset… Lue lisää

Talous ja työelämä

Osuuskunnista on moneksi Sampossa

Monet ammatilliset toisen asteen oppilaitokset ovat perustaneet ns. oppilaitososuuskuntia, joissa opettajat ovat osuuskunnan hallinnossa mukana ja joissa työskentelee eri alojen opiskelijoita. Saimaan ammattiopisto Sampossa kaikki osuuskunnat ovat opiskelijoiden perustamia ja myös täysin heidän hallinnoimiaan. Kunkin koulutusalan opiskelijat voivat perustaa oman osuuskunnan omiin ja oman alansa tarpeisiin ja tavoitteisiin. Yksin heitä ei kuitenkaan jätetä, vaan heitä… Lue lisää

Talous ja työelämä

Uusia polkuja Saimaan ammattikorkeaan

Saimaan ammattiopisto Sampon ja Saimaan ammattikorkeakoulun välille on syntynyt tänä syksynä uusi reitti, jota kutsutaan Polku-opinnoiksi. Polku-opinnoissa opiskellaan ammattikorkeakouluopintoja osana Sampon perustutkintoa. Saimaan ammattikorkeakouluun voi hakea suoraan, kun on suorittanut vähintään 30 opintopistettä amk-opintoja ja saanut valmiiksi toisen asteen tutkinnon. Suoritetut amk-opinnot huomioidaan ammattikorkeakoulututkinnossa. Konetekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan polkuopintoina on tänä syksynä käynnistynyt matematiikan… Lue lisää

Talous ja työelämä

PUF! – Sampo PopUp Factory -toimintaa ohjaajan silmin

Saimaan ammattiopisto Sampon PopUp Factory -hankkeessa kehitetään oppilaitoksen ulkopuolelle uusi oppimisympäristö, jossa liike-elämä ja ammattiin opiskelevat nuoret kohtaavat yhteisen tekemisen ja kehittämisen kautta. PopUp Factory toimii Lappeenrannassa ja Imatralla. Hanketta rahoittaa Etelä-Karjalan liitto ja se päättyy helmikuussa 2019. Mistä alkaisimme? PopUp Factory -projektiohjaajana toimiminen oli minulle valaiseva ja upea kokemus. Aloittaessani vuoden 2018 maaliskuussa olin… Lue lisää

Vanhat osaamistarpeet uudessa nousussa – teollisen myynnin lyhyt oppimäärä

Etelä-Karjalan yrityksistä on noussut esiin tarve saada vahvistusta teollisen myynnin osaamiseen. Paraskaan tuote, palvelu tai teknologia ei tuota liikevaihtoa, jos sitä ei aktiivisesti myydä. Yrityksen kasvun mahdollistajana myynnin rooli tärkeä, ja teollisessa ympäristössä sen tueksi tarvitaan myös ymmärrystä siitä prosessista, teknologiasta tai ympäristöstä, mihin myytävä tuote tai palvelu liittyy. Kuitenkin, myyntiosaaminen on vaikuttamista ihmiseen tai… Lue lisää

Talous ja työelämä

Valtion palkkausjärjestelmä ei toimi johtamisen välineenä

Valtion palkkausjärjestelmän uudistuksissa on pyritty entisenlaisesta virkapalkkajärjestelmästä kohti tulosohjausta siirtymällä suoritukseen perustuvaan palkkaukseen. Muutoksilla on pyritty lisäämään esimiesten mahdollisuuksia kannustaa työntekijöitä edistämään organisaation strategian tavoitteita. Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla tehdyssä ylemmän tutkinnon opinnäytetyössä havaittiin, että palkkausjärjestelmä ei ole onnistunut tässä tavoitteessaan. Tutkimuksessa haastateltiin kolmen valtion viraston esimieskuntaa ja kerättiin heidän kokemuksiaan palkkausjärjestelmän toimivuudesta johtamisen välineenä.… Lue lisää

Osaaminen näkyväksi ravintola-alalla

Moni ravintola-alan esimiestehtäviin haluava tai niissä jo toimiva on aloittanut työuransa operatiivisissa työtehtävissä ja kerryttänyt kokemusta ja osaamista erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja keittiötyössä. Usein taustalla on toisen asteen ammatillinen tutkinto tai muuten työnkautta hankittu osaaminen. Esimiestehtävät ovat haasteellisia ja niissä on pystyttävä vastaamaan koko ravintolan toiminnasta, kannattavuudesta ja taloudellisesta tuloksesta sekä oltava monipuoliset organisointi- ja vuorovaikutustaidot.… Lue lisää

Talous ja työelämä

Tilinpäätökseen valmistautuminen

  Tilinpäätösaika alkaa lähestyä ja on hyvä pohtia, mitä asioita on käytävä läpi tilinpäätöksen laadinnassa. Tilinpäätöstä säätelevät kirjanpitolaki, yhtiölainsäädäntö sekä verolainsäädäntö. Tämän artikkelin tavoitteena ei ole käsitellä tilinpäätökseen liittyviä asioita tyhjentävästi vaan nostaa esille muutamia keskeisiä asioita. Tilinpäätössuunnittelu tulisi olla mielessä koko tilikauden ajan. Aktiivisella tulosseurannalla saadaan tieto tuloksen kehityksestä ja voidaan pohtia tulokseen vaikuttavien… Lue lisää

Talous ja työelämä

Yrityskauppaan liittyvä oikeudellinen yritystarkastus

Yrityskauppa voidaan tehdä monella tavalla, esimerkiksi liiketoimintakauppana tai osakekauppana. Yritystoimintaan voidaan lähteä mukaan myös ostamalla osakkuus kohdeyrityksestä. Yrityskaupan ensimmäisiin vaiheisiin liittyy varsin usein salassapitosopimus, jonka tarkoituksena on antaa ostajaehdokkaalle mahdollisuus tutkia kaupan kohdetta ja suojata myyjää arkaluontoisten tietojen antamisesta ostajalle. Salassapitosopimuksessa määritellään kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Monesti tämä ehto oikeudelliselle yritystarkastukselle on ns. legal… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Ikäihmisten turvallista asumista parannetaan monialaisella yhteistyöllä

Oma koti on ikäihmisten ensisijaisena asuinpaikka jopa elämän loppuun asti sen sijainnista riippumatta. Entistä huonompi kuntoisia ikäihmisiä asuu kaupungeissa, taajamissa ja maaseudun kylissä naapureinamme ja usein vielä yksin. Etelä-Karjalassa on kiinnitetty huomiota vuosien ajan ikäihmisten asumisturvallisuuteen. Kehittämistyö alkoi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten yhteistyönä. Muutos on aiheuttanut sote-palveluiden lisäksi muutoksia kaikille asiakkaiden kotona vieraileville toimijoille ja… Lue lisää

Talous ja työelämä

Metsäkoneenkuljettajille riittää töitä

Metsäalan ammateista on kadunmiehellä vielä vanhahtava mielikuva. Lumihangessa saapasteleva sahamies kuuluu historiaan, kun tämän päivän ammattilaisen työvälineitä ovat järeät harvesterit ja ajokoneet, täynnä tietotekniikkaa. Hahmottamista ja pelisilmää vaaditaan ESR:n rahoittamaa Moto-hanketta vetävä projektipäällikkö Tony Jouhtinen Saimaan ammattiopisto Samposta painottaa alan teknisyyttä ja kuljettajan hahmottamiskykyä. – Metsäkoneen ajokopissa kaikki on digitaalista. Koneen käyttäminen vaatii hyvää havaintojen… Lue lisää

Talous ja työelämä

Tunne työ –suunnittele ura

Yhteistyötä parhaimmillaan Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan kaupunki, tarkemmin Kimpisen ja Lyseon lukiot, ovat osatoteuttajina Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tunne työ – suunnittele ura -hankkeessa. Hankkeen pääkoordinaattorina on Helsingin kaupunki ja muut osatoteuttajat, lukiot, tulevat pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen työelämäyhteistyön malli, jossa opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee lukiolaisten opiskelijoiden oppimista työelämälähtöisesti siten, että opiskelijoiden… Lue lisää

Talous ja työelämä

Ajatuksia tiimien valmentamisesta

Ajatuksia tiimien valmentamisesta Saimaan ammattikorkeakoululla liiketalouden koulutusohjelmassa voi markkinointiin erikoistumalla opiskella tiimiyrittäjänä. Tällainen mahdollisuus on ollut olemassa vuodesta 2010 lähtien. Joka kevät markkinoinnin suuntautumisen valinneet opiskelijat – tulevat tiimiyrittäjät – perustavat yhdessä osuuskuntamuotoisen yrityksen juridiikan opettajan ohjauksessa. Rinnakkain perustamisprosessin kanssa tulevan tiimiyrityksen valmentaja perehdyttää tiimiyrittäjät keskeisiin tiimioppimisen menetelmiin, mm. dialogiin, ideointi- ja innovointimenetelmiin, verkostojen luomisen… Lue lisää

Taide ja teknologia

Taiteilijana toimiminen edellyttää moniosaamista

Taide on laajentunut jo aikaa sitten alueille, jotka ovat olleet sen perinteisimmän  taiteilijaroolin ulkopuolella – esimerkiksi tapahtumien visuuaalinen suunnittelu, pelialan visuaaliset tehtävät ja  erilaiset taidelähtöiset palvelut sosiaali- ja terveysaloilla.  Oman taidetta tekevän taiteilijaroolinsa lisäksi kuvataiteilija voi toimia projektijohtajana,  sihteerinä, managerina, markkinoinjana, kirjanpitäjänä, matkasihteerinä, rahoitusjohtajana, rahoittajana  ja  logistiikasta vastaavana. Yksin ateljeessa, tietyllä materiaalilla työskentelevän taiteilijan ovat… Lue lisää

Taide ja teknologia

Kokemuksia Trello -työkalusta projektijohtamisen tukena

Kokemuksia Trello -työkalusta projektijohtamisen tukena Monet tutkimus-, kehitys ja innovaatiohankkeet toteutetaan yhteistyössä usean eri osapuolen kanssa. Myös Digikaappaus* – hankkeessa tilanne on tämä. Projektiin kuuluvat ihmiset ovat hajallaan ympäri kampusta tai eri kaupungeissa ja monella tutkijalla on hankkeen ohessa runsaasti muitakin tehtäviä. Kartoitin jo hanketta valmistellessa työkalua, jolla voisi parantaa oman tekemiseni laatua ja samalla… Lue lisää

Taide ja teknologia

Digitalisaatiota koskeva teoreettinen keskustelu ja käsitteen historiallinen kehitys

Viime vuosien yhteiskunnallisessa keskustelussa digitalisaatio -käsite (digitalization, digitalisation) on ollut keskeinen ilmiö niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Digitalisaatio ilmiönä on noussut tutkijoidenkin mielenkiinnon kohteeksi, mutta tieteellinen tutkimus käsitteen merkityksestä on saanut melko vähän huomiota. Usein digitalisaatio on liitetty erilaisiin tieto- ja viestintätekniikan (information and communication techology, ICT) ratkaisuihin ja teknologisten järjestelmien integrointiin. Digitalisaatiosta on haettu ratkaisua… Lue lisää

Talous ja työelämä

Ammattikorkeakoulu ja työelämä yhteistyössä aitoihin kumppanuuksiin

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on ollut niiden perustamisesta lähtien ”vahvistaa alueellista kehitystä” ja yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa ja yhtenä keskeisenä tehtävänä tukea työelämän muutospyrkimyksiä ja organisoida yhteisiä kehittämishankkeita. Tyypillisimmillään yhteistyö on työharjoittelua, opintojaksoihin liittyviä projekteja ja kehittämishankkeita sekä opinnäytetöitä. Opintojaksoihin integroituva työelämän yhteistyön toivoisin olevan nykyistäkin enemmän ammattikorkeakoulun arkea samoin kuin työelämän kanssa tehtävä tutkimus-… Lue lisää

Talous ja työelämä

Monta reittiä tilintarkastajaksi

”Monta reittiä tilintarkastajaksi”. Näin otsikoi Meri Nykänen artikkelinsa Profiitti –lehden numerossa 2/2018. Meri Nykänen otti keväällä yhteyttä Saimaan ammattikorkeakouluun ja tiedusteli mahdollisuutta tehdä artikkeli meillä toteutettavista laskentatoimen opinnoista. Oli mielenkiintoista päästä mukaan tuomaan esille oman oppilaitoksen vahvuuksia ja korostaa sitä laaja-alaista osaamista, mitä meillä on tarjota. Samassa yhteydessä kävimme läpi, miten opinnot vastaavat tilintarkastajan ammattitutkinnoissa… Lue lisää

Talous ja työelämä

Henkilöstötilinpäätöksen merkitys sidosryhmille

Henkilöstöä voidaan pitää yrityksen tärkeimpänä voimavarana ja siihen panostamisesta on tullut trendi 2000-luvun yritysmaailmassa. Henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen sekä sen esille tuominen ovat yrityksen kilpailukeinoja. Henkilöstötilinpäätös kuvaa henkilöstön rakennetta, henkilöstön tilaa, työkykyä ja osaamista. Henkilöstötilinpäätöksessä käydään läpi henkilöstön nykytila, mietitään henkilöstöön liittyviä kehittämiskohteita, asetetaan henkilöstöasioille tavoitteita ja seurataan näiden tavoitteiden toteutumista. Henkilötilinpäätös on strategisen johdon… Lue lisää

Talous ja työelämä

Metsälahjavähennys ollut odotettua heikompi motiivi metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin

Vuonna 2017 tuloverolakiin lisättiin säädös metsälahjavähennyksestä. Metsälahjavähennyksen tarkoitus on vähentää kuolinpesämuotoista metsänomistamista. Samalla pyrkimyksenä on edistää elinaikaisia metsänluovutuksia ja nuorentaa metsänomistajien ikärakennetta. Lakimuutoksen tavoitteena oli myös vähentää metsätilojen pirstoutumista, kannustaa yrittäjämäiseen metsätalouden hoitoon ja kiihdyttää puuston myyntiä metsäteollisuuden tarpeisiin. Karoliina Rossin opinnäytetyössä tutkittiin metsälahjavähennyksen vaikutusta metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin. Tuloverolain mukainen metsävähennysoikeus muodostuu metsän hankintamenon perusteella, joita… Lue lisää

Taide ja teknologia

Manufacturing, Laboratory workshop

  Saimaan ammattikorkeakoulun Mechanical Engineering and Production Technology –koulutusohjelman opetussuunnitelmaan on kuulunut useiden vuosien ajan opintojakso Manufacturing, Laboratory workshop. Opintojakso on tarkoitettu toisen vuosikurssin kansainvälisille konetekniikan opiskelijoille. Usein, varsinkin ulkomailta tulevilta oppilailla, on ongelmana, että heillä ei ole minkäänlaista kokemusta edes yksinkertaisimpien käsityökalujen käyttämisestä. Monessa muussa maassa ei ole esimerkiksi Suomen peruskoulujen opetussuunnitelmassa olevaa teknistä… Lue lisää

Talous ja työelämä

”Paljon monipuolista osaamista”

Kesän puhjetessa kukkaan Saimaan AMK:n kielikeskuksen johtaja Vuokko Paakkonen pakkailee työhuoneensa tavaroita. Tulevaisuudessa hänellä on paljon nykyistä enemmän aikaa rakastamalleen puutarhanhoidolle. Paakkonen nimittäin jättää elokuussa 2018 Saimaan AMK:n kielikeskuksen johtajan tehtävän. Vuokko Paakkonen on nähnyt kielikeskuksen toimintaa ja kehitystä työntekijän ja johtajan roolissa yhteensä noin 35 vuoden ajan. Vuonna 1983 Paakkosen aloittaessa kampuksella ranskan opettajana… Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Valinnan vapaus haastaa asenteet ja kielen

Osana sote-uudistusta keskustellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta. Yksi tapa toteuttaa valinnanvapautta on henkilökohtainen budjetointi (HB). HB on vaihtoehtoinen tapaa järjestää tarvittavat sosiaalipalvelut. Henkilökohtaisen budjetin määrittelyä edeltää sosiaalialan ammattilaisen tekemä palvelujen tarpeen arviointi. Tämän jälkeen palvelujen käyttäjä valitsee palvelujensa toteutustavaksi henkilökohtaisen budjetin ja suunnittelee tarvitsemansa tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut tuekseen. Rahan sijasta palvelujen käyttäjä saa maksusitoumuksen… Lue lisää

Taide ja teknologia

Laboratoriomaailman uudelleenrakentaminen kampuksella

Skinnarilan kampuksen laboratoriovyöhyke on elänyt muutoksessa viimeiset vuodet. Nyt vihdoin kaikki alkaa asettua paikalleen, ainakin hetkeksi. Kampus elää jatkuvassa muutoksessa, kuten nykyajan työelämässä on totuttu. Mistä lähdettiin liikkeelle Skinnarilaan muutettaessa syksyllä 2011 Tekniikan laboratoriot sijoittuivat Lappeenrannan Teknillisen yliopiston (LUT) 3. rakennusvaiheen laboratorioihin. Tiloissa oli aikaisemmin ollut LUT:n tutkimuslaboratorioita, joiden toiminnat siinä vaiheessa siirrettiin toisiin tiloihin… Lue lisää

Projektimuotoisessa oppimisessa toteutuu aito pelillistäminen

Pelillistäminen on nykyään muotia milteipä joka alalla, eikä vähiten koulutussektorilla. Eipä siinä, pelillistämisen hyödyt on havaittu moneen otteeseen erilaisissa yhteyksissä. Pelillistämisellä tarkoitetaan yksinkertaistettuna pelien elementtien mukaan ottamista alustoille, jotka eivät itsessään ole pelejä. Yleisimpänä esimerkkinä oman edistymisen seuranta tasojen tai edistymispalkin muodossa. Oman kokemukseni mukaan koulutuksissa kuitenkin yleensä sivuutetaan yksi pelillistämisen merkittävistä osa-alueista. Uhraaminen. Tai… Lue lisää

Siirry Ylös