Uudistuva arkijohtaminen

Kategoria: Talous ja työelämä Kirjoittaja:

Näkökulma | Johtaminen muutosten keskiössä asettaa uudistuvalle arkijohtamiselle ennennäkemättömiä vaateita.

Kuva: Kristiina Meltovaara

Kollektiivinen itseohjautuva ja oppiva organisaatio liiketoiminnan kehittämisen keskiössä edellyttää johtajaltaan oppimisen, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan mahdollistamisen ominaisuuksia ja samalla muokkaa johtajan roolia valmentavaksi fasilitaattoriksi.

Alati muuttuvassa maailmassa muutosjohtamisen merkitys kasvaa ennustamattomuuden ja kompleksisuuden lisääntyessä. Samalla itsensä johtaminen ja yrittäjämäinen asenne lisääntyy työyhteisön toimijoiden kesken muokaten uudistavan johtajan roolia hierarkkisesta valmentavaan johtamiseen. Läsnäoleva ja fasilitoiva sekä tiedolla johtava johtaja mahdollistaa työyhteisön kehittymisen niin yksilö tasolla kuin kollektiivisesti.

Jatkuva muutos edellyttää organisaatioilta ja työntekijöiltä uuden oppimista. Uudistuvan arkijohtajan tärkein rooli onkin mahdollistaa ja fasilitoida sekä yksilön että ryhmän oppiminen. Itsensä johtaminen ja jatkuva oppiminen laajenee ryhmä/yksikkötason oppimiskesi. Oppiminen ja johtaminen ovat jokaisen yksilön sekä ryhmän vastuulla.

Jatkuva sekä yksilötason että kollektiivisen tason oppiminen ja muutos edellyttää organisaation toimintakuluttuurilta avoimuutta, luottamusta ja sitoutumista. Avoimuutta ja luottamusta organisaation eri yksilöiden kuin myös johtajien ja työyhteisön välillä. Luottamusta yksilöiden ja ryhmien kyvystä itseohjautua ja oppia, sekä sitoutuneisuutta kaikkien osalta yhdessä sovittuihin toimintatapoihin ja tavoitteisiin. Itseohjautuvan oppivan organisaation ja sen osien voidaan itse olettaa muovaavansa tavoitteitaan ja toimintatapojaan tarpeen vaatiessa.

Johtajan keskeisiin ominaisuuksiin nousevat vuorovaikutustaidot, joustaminen sekä yksilöiden ja ryhmien tasapuolinen kohtelu. Johtajan merkitys onnistuneen ryhmäytymisen takaamisessa sekä jokaisen jäsenen osallistamisessa on keskiössä. Arkijohtamisen keskeiseksi onnistumistekijäksi muodostuu oppimisen, yhteistoiminnan sekä vuorovaikutukseen mahdollistaminen. Näin organisaation monimuotoisuutta ja innovatiivisuutta pystytään hyödyntämään. Uudistava arkijohtaja ei ole työyhteisön edellä kulkeva suunnan näyttäjä, vaan toimintaa ja työyhteisön kollektiivista oppimista fasilitoiva valmentaja, mahdollistaja.

Uudistuva kollektiiviseen oppimiseen pohjautuva arkijohtaminen mahdollistaa nopean reaktiivisen vasteen ulkoisiin muutoksiin sekä jatkuvan proaktiivisen positiivisen muutoksen ja innovaatioherkkyyden. Kehittyvän liiketoiminnan perusedellytyksenä onkin uudistuva jatkuvan muutoksen kanssa käsi kädessä toimiva kollektiivisen oppimisen mahdollistava arkijohtaminen.

 

Kristiina Meltovaara
Yliopettaja
LAB ammattikorkeakoulu Oy

Uusimmat kategoriassa Talous ja työelämä

Etäopettajan taipale jatkuu

Näkökulma | Muistelin taannoin Suunnassa opettajuuteni alkuvuosia vapaassa sivistystyössä, avoimen yliopiston opinnoissa sekä

Muutama sana dialogista

Näkökulma | Esittelen tässä artikkelissa dialogin kulmakivet, pohdin dialogin tärkeyttä ja esitän muutaman
Siirry Ylös