Taidetuulian tuotteistus

Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimaan amk) Taiteilijan uudet roolit –työpaketissa pilotointiin taitelijoiden ansaintamalleja. Yksi piloteista oli Taidetuulia, jossa kuvataidetuokioita järjestettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Armilan kuntoutuskeskuksen eri osastoilla syksyn 2016 aikana. Pilotoinnin jälkeen päätettiin panostaa tuotteistukseen ja laatia Taidetuuliasta myyntijuliste ja -esite. Varsinainen tuotteistus ja esitteen suunnittelutyö ostettiin Saimaan amk:n markkinointiopiskelijoiden osuuskunnalta. Tässä työn tekijät Lidia Dimov ja Heidi Leppänen kertovat työn vaiheista ja lopputuloksesta omilla sanoillaan. Taiteilija Tuulia Iso-Tryykäri ja laskentatoimen lehtori Marianne Viinikainen ohjasivat työtä ja antoivat palautetta tapaamisissa.

Vaikka tuotteistusprojekti sujui mutkattomasti, haasteena oli tuotteistaa ja tuottaa markkinointimateriaalia, jossa yhdistyy Tuulian oma kädenjälki ja markkinoinnillinen sommittelu ja näkökulma. Palvelu on taiteilijan, joten on erityisen tärkeää, että Tuulia kokee tuotoksen omakseen. Loppupalaverissa päädyttiinkin siihen, että projektin lopputuotoksena esitetään kaksi vaihtoehtoista julistetta ja esitettä: 1) Värikkäämpi vaihtoehto, joka edustaa enemmän Lidian ja Heidin liiketaloudellisista lähtökohdista rakentuvaa visuaalista ilmettä ja 2) Tuuliaa enemmän miellyttävämpi minimalistisempi vaihtoehto. Tuulia kommentoi projektia ja vaihtoehtoa kaksi loppupalaverissa seuraavasti: ”Projekti oli antoisa ja opettavainen, mutta pohdin vielä esitteen ja julisteen visuaalista ilmettä ennen varsinaista käyttöönottoa. Lopputulos on jo lähellä toivottua”.

Molempien vaihtoehtojen julisteet ovat tekstin lopussa. Esitteet löytyvät erillisinä linkkeinä.

 

Taidetuulian tuotteistaminen opiskelijoiden kertomana

Aloitimme Taidetuulian tuotteistamisprojektin keväällä 2017. Työnämme oli tuotteistaa Taidetuulia-kuvataidetuokio niiden oppien ja kokemusten pohjalta, joita syksyllä 2016 tehdyssä pilotissa oli tullut asiakkaalle (TaideART-hanke ja taiteilija Tuulia Iso-Tryykäri) ilmi. Tuotteistuksen lisäksi teimme projektissa esitteen ja julisteen palvelun myynnin ja markkinoinnin tueksi.

Projektiryhmässä oli mukana kaksi henkilöä, mikä oli sopivan kokoinen ryhmä tämän kokoisen tuotteistuksen tekemiseen. Tavoitteenamme oli oppia projektin avulla lisää tuotteistuksesta ja hyödyntää jo aikaisemmin koulussa opittuja asioita.

Aloitimme tuotteistamisprosessin tutustumalla tuotteistamiskirjallisuuteen mm. Jari Parantaisen Tuotteistajan taskuraamattu ja Rakenna palvelusta tuote 10 päivässä -kirjoihin. Kirjoissa kerrotaan laajasti ja perusteellisesti tuotteistuksen teorioista sekä annetaan hyviä käytännön vinkkejä, kuinka tuotteistus kannattaa toteuttaa. Kirjojen opit auttoivat meitä rakentamaan tuotteistusprosessille rungon, jota oli helppo soveltaa Taidetuulia-kuvataidetuokiolle sopivaksi.

 

Tuotteistaminen

Tuotteistamisessa on tarkoituksena vastata kysymyksiin “Mitä?”, “Miksi?”, “Kenelle?” ja “Miten?”. Ideana prosessissa on kiteyttää tietyn palvelun ydinkohdat, niin että palvelua on helppo myydä ja ostaa.  Prosessissa on erityisen tärkeää pitää mielessä asiakasnäkökulma, sillä usein palvelun tuottajana huomio on saattanut kiinnittyä asiakkaan kannalta epäolennaisiin asioihin. Tuotteistaminen tekee mm. asiakkaan ostopäätösprosessista helpompaa, kun ostettava palvelu on tarkoin määritelty ja samalla palveluntarjoajan on helppo myydä sitä oikealle kohderyhmälle. Jos tuotteistamisprosessissa on unohdettu asiakasnäkökulma, vaarana on, että markkinointi ja myynti eivät puhuttele potentiaalista asiakasta eikä tarjoa oleellista tietoa palvelusta tai tuotteesta. Tuotteistaminen toimii siis edellytyksenä toimiville markkinointi- ja myyntitoimenpiteille, ja tämän takia me projektissa tuotteistimmekin Taidetuulian ennen markkinointimateriaalien tekemistä.

Taidetuulian tuotteistamisprosessi perustui Jari Parantaisen kehittämään kymmenvaiheiseen tuotteistamisprosessiin (Parantainen 2007, 135).

 1. Päätä kuka on asiakkaasi
  Tuotteistaminen alkaa kohderyhmän määrittelyllä. Kohderyhmän määrittely ja asiakasprofiilin luominen auttavat personoidun ja asiakkaan kannalta relevantin sisällön luomista. Kohderyhmä määritellään heti prosessin alussa, jotta asiakasnäkökulma tulee varmasti huomioiduksi koko palvelussa. Kohderyhmä tulee miettiä tarkasti. Sanotaan, jos myyt kaikille, et todellisuudessa myy kenellekään. Esimerkiksi Taidetuulian tapauksessa määritimme asiakkaaksi Eksoten kaltaiset organisaatiot sekä yksityiset hoitolaitokset.
 1. Tunnista asiakkaasi ongelma
  Hyvä tuote tai palvelu ratkaisee jonkin asiakkaan ongelman. On perusteellisesti mietittävä, mikä on asiakkaan ongelma, jonka palveluntarjoaja haluaa ratkaista. Näin onnistutaan mm. luomaan asiakkaan mielenkiinnon herättäviä argumentteja myyntiin sekä asemoimaan palvelua muihin palveluihin.
 1. Selvitä miksei kukaan ole jo ratkaissut ongelmaa
  Jos tuotteen tai palvelun myyntiin tai toimialaan yleensä liittyy säännöksiä, lakeja tai muita rajoituksia, on ne tiedostettava ja huomioitava tuotteistamisprosessissa.
 1. Kiteytä törkeä lupaus
  Ostaminen on psykologiaa. Tarpeeksi rohkealla lupauksella saadaan herätettyä asiakkaan huomio ja mielenkiinto palvelua kohtaan. Liian ympäripyöreät argumentit hukkuvat massaan.
 1. Asemoi palvelutuotteesi niin, että se erottuu kilpailijoista
  Palvelun myyntiä helpottaa, että palvelulla on kilpailijoista eroavia ominaisuuksia ja elementtejä. Kun nämä ominaisuudet on tiedostettu, on niitä helppo hyödyntää myös myyntisuunnitelman laatimisessa. Tuotteistamisprosessissa loimme arvokäyrän (kuvio 1), jonka avulla on helppo hahmottaa oman palvelun edut muihin samankaltaisiin palveluihin verrattuna. Arvokäyrän pisteiden määrittelyssä ei ole tieteellistä taustaa, vaan ne perustuvat enemmän omaan kokemukseen sekä omasta että kilpailevasta palvelusta.

Arvokayra

Kuvio 1. Taidetuulian arvokäyrä

 

 1. Kuvaa asiakkaan hyödyt
  Kerro asiakkaallesi yksinkertaisesti, miksi tuote tai palvelu kannattaa ostaa. Kukaan ei osta palvelua, jota ei koe tarvitsevansa. Tarpeen luominen onnistuu parhaiten kiteyttämällä asiakkaalle palvelusta saadut hyödyt.
 1. Anna palvelutuotteellesi toimiva nimi
  Kuvaava ja palvelulle sopiva nimi jää asiakkaan mieleen. Taidetuulian tapauksessa meidän ei tähän vaiheeseen tarvinnut puuttua, koska palvelulla oli entuudestaan toimiva nimi käytössä.
 1. Määritä hinta
  Ostaminen helpottuu, kun asiakkaalle on selvää, mitä palvelu maksaa. Hinnoittelun voi tehdä monella eri tavalla, mm. kustannus- tai markkinaperusteisesti. Taidetuuliassa emme määrittäneet palvelulle hintaa. Tästä olimme sopineet taiteilijan ja ohjaavan opettajan kanssa.
 1. Listaa toimitussisältö
  Hinnan ohella on tärkeää tehdä selväksi mitä asiakas tarkalleen ottaen ostaa. Koska Taidetuulia-kuvataidetuokiota ei myydä pelkkänä palvelua, vaan sitä on tarkoitus tuottaa työsuhteessa, tarkka sisällön määrittäminen jää Tuulian ja työnantajan väliseksi.
 1. Käsittele vastaväitteet
  Myyntitilanteessa asiakas keksii aina kysymyksiä tai ongelmia, joiden takia hän ei tee ostopäätöstä. Kun näihin argumentteihin on valmiiksi mietittyjä vastauksia, asiakkaan luottamus lisääntyy, ja ostaminen on todennäköisempää. Argumentit löytyvät esitteen teksteistä.

 

Määrittelimme edellä esitetyt vaiheet Taidetuulian ensimmäisen pilotin loppuraportin perusteella. Raportissa kerrottiin asiat, jotka todettiin toimiviksi ja myös ongelmakohdat tuotiin raportissa hyvin esiin. Tämän lisäksi hyödynsimme alan kirjallisuutta, kun halusimme esimerkiksi pohtia Taidetuulian erottuvuustekijöitä kilpailijoista.

 

Markkinointimateriaali

 Tuulian ja Mariannen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päätimme tehdä esitteen, joka on suunnattu asiakkaalle eli tässä tapauksessa Eksotelle. Teimme erikseen myös julisteen, joka on kohdistettu loppukäyttäjälle eli henkilöille, jotka osallistuvat Taidetuulia-kuvataidetuokioon. Lähtökohtana työskentelyymme oli se, että materiaalien sisältö tulisi olemaan informatiivinen ja loppukäyttäjän tarpeet huomioiva.

Aloitimme työstämään esitettä, kun olimme saaneet tuotteistuksen lähes valmiiksi. Teimme projektin loppuvaiheessa esitettä ja tuotteistusta samaan aikaan, koska esitteen sisältö tehtiin tuotteistamisprosessissa saatujen tuloksien perusteella. Esitteen teimme Canvalla, joka on ilmainen graafisen suunnittelun ohjelma. Visuaalisen ilmeen suunnittelun pohjalla oli Taidetuulissa tehdyt teokset, joista otimme esimerkiksi vaikutteita esitteemme värimaailmaan. Halusimme tehdä esitteestä informatiivisen ja selkeän. Näytimme eri versioita esitteestä yhteisissä palavereissa, ja muokkasimme sitä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Teimme esitteeseen sekä julisteeseen yhtenäisen ilmeen, jotta markkinointimateriaalit muodostavat helposti tunnistettavan ja eheän kokonaisuuden.

 

Pohdinta

 Koska Taidetuulia-tuokio oli jo pilotoitu ja testattu toimivaksi, meidän ei tarvinnut tuotteistuksessa luoda palveluun uusia elementtejä. Kokosimme palvelun eri osat yhteen ja muodostimme niistä toimivan sekä helposti monistettavan kokonaisuuden. Tuotteistamisprosessi ei siis ollut tässä tapauksessa kovin vaikea.

Perehdyimme projektissa alan kirjallisuuteen lukemalla mm. Kulttuuri ja terveys sekä Vuorovaikutuksellinen tukeminen -kirjoja. Kirjallisuuden avulla pyrimme selvittämään mikä erottaa Taidetuulia-palvelun esimerkiksi taideterapiasta ja potilaille tarkoitetuista musiikkihetkistä. Jotta pystyimme kirjoittamaan markkinointimateriaaleihin myyntiargumentteja, tarvitsimme tutkittua tietoa palvelun hyödyistä.

Vaikka projekti sujui mutkattomasti eteenpäin, haasteena oli tuotteistaa ja tuottaa sellaista markkinointimateriaalia, joka tuntuisi Tuulian mielestä omalta. Palvelu on Tuulian oma ja yksin tuottama, joten on erityisen tärkeää, että Tuulia kokee tuotoksemme omakseen. Tuulian ollessa itse koulutettu kuvataiteilija, koimme välillä vaikeaksi tehdä markkinointimateriaaleista Tuulian taiteelliseen imagoon sopivia. Yritimme kuitenkin sopivassa määrin yhdistää materiaaleissa Tuulian oman kädenjäljen, hyvän sommittelun sekä meidän markkinoinnillisen näkökulman.

 

Tuotteistusprosessin tulos

Seuraavaksi on esitelty tekstit, joiden perusteella esitteen sisältö on luotu.

Mitä?

Taidetuulia on kuvataidetuokio, jossa taiteilija ja osallistuja yhdessä luovat ajatusten pohjalta taideteoksen. Taiteilija ei toimi taidetuokiossa ohjaajana tai terapeuttina, vaan toteuttajana, joka auttaa osallistujaa ilmaisemaan ajatuksensa kuvallisesti. Kuvataidetuokio tuo toivottua vaihtelua ja piristystä arkeen!

Taidetuuliasta tehtiin pilotti syksyllä 2016, jolloin se oli osa TaideART-hanketta. Kuvataidetuokiota järjestettiin tuolloin Eksoten sosiaali-ja terveyspiirin Armilan kuntoutuskeskuksen eri osastoilla. Tuokiosta saatu palaute oli myönteistä ja jatkoa toiminnalle toivottiin.

Kuka?

Taidetuulian toteuttaa ammattitaiteilija, kuvataiteilija YAMK Tuulia Iso-Tryykäri. Taiteilija on pitänyt yksityisnäyttelyitä sekä yhteis- että ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Tuulia on ollut mukana useissa taideprojekteissa mm. TaideART, Taide+tarina sekä Hulda ja Kaarle taiteen poluilla. Taidetuulia voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Työstä tehdään taiteilijan kanssa työsopimus.

Miksi?

Kuvataiteella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia vointiin ja mielialaan. Kuvataide ja kauneuden kokeminen aktivoivat aivojen mielihyväkeskusta. Taiteilijan ja osallistujan väliset, kahdenkeskiset kuvataidehetket tekevät osallistujan olosta mielekkäämmän. Taidehetket tukevat parantavien prosessien aktivoitumista kehossa ja taiteesta tulee positiivisten tunteiden ja ajatusten lähde. Taidetuulia sopii kaikille ja on sovellettavissa tilanteen mukaan. Taidehetkessä syntyvät teokset jäävät lähtökohtaisesti osallistujalle, mutta ne voidaan jättää myös julkisesti näkyville, mikä mahdollistaa kuvataiteen positiivisten vaikutusten ulottumisen kaikille. Taidehetki on osallistujalle henkilökohtainen, mutta samalla koko yhteisön arkea rikastuttava.

Juliste 1
Juliste 2
Esite 1
Esite 2