Taiteilijan yhteistyö kunnan kanssa

Saimaan amk:n liiketalouden opiskelija Anni Knutas selvitti opinnäytetyönään taiteilijan ja kunnan välisiä työ- ja yhteistyösuhteita. Tavoitteena oli saada kattava kokonaiskuva asioista, jotka vaikuttavat uusien suhteiden alkamiseen. Kunnille suunnatulla kyselyllä selvitettiin taiteilijoiden ja kuntien aikaisempia työ- ja yhteistyösuhteita sekä ammatillisia ja liiketaloudellisia vaatimuksia ja toiveita, joita kunnilla on taiteilijoille.

Opinnäytetyötä käytetään Taiteilijana uuteen toimintaympäristöön -toimintamallin rakentamisessa. Opinnäytetyö on kyselytutkimus. Kysely toteutettiin sähköisellä lomakekyselyllä Webropol-työkalun avulla. Tuloksia analysoitiin sekä määrällisillä että laadullisilla menetelmillä. Opinnäytetyön teoriaosassa käsiteltiin taiteen tekemistä työnä ja elinkeinona, kunnan ja taiteen suhdetta sekä taiteilijan ja taiteen määritelmää. Empiirisessä osassa käytiin läpi kyselyn suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi. Opinnäytetyön kyselyn tuloksia verrattiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen julkaiseman tutkimuksen ”Pitäisi laajentaa työalaansa – kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä” tuloksiin.

Tutkimustulosten perusteella kunnilla oli taiteilijoille ammattitaitoon, koulutukseen, sosiaalisiin taitoihin ja ammattimaiseen toimintaan liittyviä toiveita. Suurin osa aikaisemmista työ- ja yhteistyösuhteista oli sujunut hyvin. Yksi yhteistyön syntymistä hankaloittava tekijä oli toimintamallien puuttuminen. Tällaisen kuntien ominaispiirteisiin sovellettavan toimintamallin rakentaminen voisi olla yksi jatkotutkimuksen aihe. Koska tutkimus käsittelee pintapuolisesti kaikkia taiteenaloja, voisi toinen jatkotutkimuksen aihe olla vain tiettyyn taiteenalaan keskittyvä, syvempi ja tarkempi kartoitus.

Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan täällä