Taiteilijana uuteen toimintaympäristöön -toimintamalli

Anni Knutas, laskentatoimen opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu

Marianne Viinikainen, lehtori, KTM, Saimaan ammattikorkeakoulu

Kuinka voidaan edesauttaa kuvataiteilijan työllistymistä? Miten kuvataiteilija voi kehittää itseään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa? Mistä taiteilija löytää tietoa, kontakteja ja esimerkkejä uusissa toimintaympäristöissä toimimisesta? Näitä asioita pohdittiin TaideART-hankkeessa ja yhtenä lopputuotoksena syntyi digitaalinen toimintamallin kuvaus ”Taitelijana uuteen toimintaympäristöön”. Toimintamallilla pyritään helpottamaan kuvataiteilijoiden työllistymistä ja uusien onnistuneiden työ- ja yhteistyösuhteiden luomista.

Toimintamallissa esitellään kuvataiteilijan polku, joka alkaa halusta lähteä toimimaan uudessa toimintaympäristössä ja joka päättyy onnistuneeseen työ- ja yhteistyösuhteeseen. Toimintamallissa näytetään, mitä eri vaiheita uuteen toimintaympäristöön siirtymisessä on taiteilijan näkökulmasta. Lisäksi mukana on kolmen toimeksiantajan (kunta, sosiaali- ja terveysala ja yritys) näkökulma, joka antaa tietoa toimeksiantajan toiveista, käytännöistä ja tarpeista.

Taiteilijana uuteen toimintaympäristöön –toimintamallin kuvaus oli yksi TaideART-hankkeen osatoteuttajan Saimaan ammattikorkeakoulun tavoitteista. Kuvaus toteutettiin diaesityksen ja verkkosivuston yhdistelmällä. Toimintamallin kohderyhmä ovat taiteilijat, jotka ovat kiinnostuneet tekemään työtä ja yhteistyötä heille uudessa toimintaympäristössä. Toimintamallin sisältämän tiedon avulla taiteilija pystyy paremmin valmistautumaan tuleviin haasteisiin.

Toimintamallia lähdettiin suunnittelemaan prosessina ja prosessikaaviona. Toimintamallin rungoksi muodostui taiteilijan kulkema polku, joka jaettiin kahdeksaan eri vaiheeseen. Jokainen vaihe sisälsi useamman pisteen, jossa käsiteltiin vaiheeseen liittyviä asioita.

Pisteiden suunnittelussa käytettiin avuksi rekrytointi- ja työnhakuprosesseja sekä Cuporen tutkimusta (2013) ”Pitäisi laajentaa työalaansa – kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä”. Tutkimuksessa osa kuvataiteilijoista kertoi saaneensa puutteelliset tiedot ja taidot taiteilijan ammattiin ja toimenkuvaan liittyvistä asioista. Pisteet suunniteltiin juuri näitä esille tulleita puutteita ajatellen, sillä toimintamallin avulla haluttiin tarjota näihin asioihin tietoa ja opastusta.

Kun luonnos polusta ja sen vaiheista oli saatu valmiiksi, kerättiin tietoa polun vaiheisiin ja pisteisiin liittyen. Toimeksiantajan näkökulmaa täydennettiin kunnille tehdyn kartoituksen ja toimeksiantajien haastatteluiden avulla. Taiteilijan näkökulmaa täydennettiin hankkeen työryhmien ja taiteilijoiden palautteen perusteella.

Aluksi toimintamallista oli tarkoitus tehdä interaktiivinen malli, jota käyttäjät voisivat itse tutkia ja selata. Haasteeksi muodostui suuri informaatiomäärä: toteutustyökaluksi valittu ohjelma ei lopulta jaksanut pyörittää esitystä. Siksi päädyttiin toimintamallin esittämiseen diaesityksen avulla.

Lopullisen muodon toimintamalli sai palautekeskusteluiden kautta, jossa eräs työryhmän jäsen mainitsi luonnoksen näyttävän puulta. Näin toimintamalli rakennettiin puun muotoon: matka alkaa ylhäältä latvasta ja jatkuu alas aina juuriin asti. Oikealla puolella on taiteilijaa koskevia asioita ja vasemmalla toimeksiantajan näkökulmaa.

Puu jakautui kahdeksaan eri vaiheeseen: alku, kun taiteilijalle tulee halu lähteä uuteen toimintaympäristöön; tiedon etsintä, jossa esitellään eri keinoja löytää toimeksiantaja; tiedot ja taidot, jossa käsitellään ammatti- ja liiketoimintaosaamiseen liittyviä tietoja; yhteydenotto, jossa annetaan tietoa, keneen kannattaisi ottaa yhteyttä; tapaaminen, jossa käydään läpi sopimusneuvottelut ja oman osaamisen visuaalinen esittäminen; sopimus, jossa käsitellään sopimusmalleja ja sopimuksiin liittyviä yksityiskohtia; uusi työ- tai yhteistyösuhde, jossa käydään työn toteuttamiseen ja yhteydenpitoon liittyviä asioita; sekä onnistuminen, joka on toimintamallin ja puun päätepiste.

Varsinainen tietosisältö on kasattu verkkosivuille: https://taidearttoimintamalli.wordpress.com/. Diaesityksen eri kohdat on suoraan linkitetty verkkosivujen materiaaleihin. Myös verkkosivut on jaettu kahdeksaan osaan toimintamallin mukaisesti. Molemmat diaesitys ja verkkosivusto toimivat sekä itsenäisinä että yhdessä.

Toimintamallin ja sivuston tarkoitus on madaltaa taiteilijan kynnystä lähteä uuteen toimintaympäristöön. Jakamalla tietoa esim. toimeksiantajan toiveista voi taiteilija valmistautua yhteydenottovaiheeseen paremmin. Tavoite on, että toimintamalli ja verkkosivusto ovat oikeasti hyödyllisiä ja toimivia käyttää. Toivottavasti joku niiden avulla saa tarvitsemaansa tietoa toimeksiantajan etsimisestä, oman osaamisen arvioimisesta, yhteydenotosta, sopimuksen teosta ja onnistuneesta työ- tai yhteistyöstä.

Toimintamalli

 

Vastaa